โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-28 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-04-28

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมของดีมีโชว์
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

            นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมของดีมีโชว์ ในงาน “สิงห์สร้างค่าย  ค่ายสร้างคน สัญจร ปี 2”จัดขึ้นในวันที่  20  เมษายน  2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชมรมค่ายอาสา ของมหาวิทยาลัยต่างในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้แ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ ๒- ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษร่วมกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑๕๘ คน ร่วมกับทีมงานจากส่วนจัดการต้นน้ำ จังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เทศบาลตำบลสุเทพ และเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ขึ้นไปขุดลอกฝายและซ่อมแซมจำนวน ๖ ฝาย และสร้างฝายต้นน้ำจำนวน ๓๘ ฝาย ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เพื่อเพิ่มความชุมชื่นและฟื้นฟูสภาพผ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัว
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัว             เมื่อวันที่ 27  เมษายน  2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดงานสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโสและคณบดี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาตารเรียนรวม ซึ่งมีอาจารย์ ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิญาณ  สิทธิเวทย์  ร่วมให้พรแก่ผู้ที่ม่ร่วมงาน ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงสำรวจพื้นที่บริเวณต้นน้ำเพื่อสำรวจจุดสร้างฝาย
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

            เมือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่บริเวณต้นน้ำในล้ำเหมืองห้วยแก้ว เพื่อสำรวจจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำร่วมใจฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่ารอบๆ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี            เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต, ดร.ภาณุ อุทัยศรี,นายประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐและนายปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี เพื่อเตรียมการสร้างฝาย ณ ห้อ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทดสอบทดสอบความรู้ STEM ก่อนเข้าเรียน
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทดสอบทดสอบความรู้ STEM ก่อนเข้าเรียน            เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้ทดสอบผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขารวม 120คน โดยให้ฝึกทดลองใน3ฐาน คือ 1.สมาร์ทออโตเมทีฟ พาร์ท 2.สมาร์ทแดม 3.สมาร์ทโฮมแอนด์ฟาร์ม โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบแบ่งเป็นกลุ่มๆ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาใช้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของแต่ละฐานโดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน "ปัจฉิมนิเทศนักศ๊กษา ๒๕๕๘"
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน "ปัจฉิมนิเทศนักศ๊กษา ๒๕๕๘"  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ๒๕๕๘” โดยมี ดร.กิจจา ไขนทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการเตรียมตัว ปรับตัวเข้าสู่โลกอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แนวทางการพัฒนา   บุคลิภาพและมารยาททางสังคมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมล้านตองโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี กับ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ คว้ารางวัลบทความวิจัยดี
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์  คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น            ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ รศ.ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award  จากการนำเสนอผลงานวิจัย “Wave Iterative Computation for Fractal Micros trip Patch... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการจัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา"
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการจัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา"  โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof. Eiichi Kawai ผู้แทนจาก JIGA
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof. Eiichi Kawai ผู้แทนจาก  JIGA   ได้หารือกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.กิจจา  ไชยทนุ            เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof. Eiichi Kawai ผู้แทนจาก  JIGA   ได้หารือกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.กิจจา  ไชยทนุ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาและความท้าทายของมหาวิทยาลัยที่สำคัญเทคโนโลยี / สถาบันวิทยาลัยเทคนิคที่สำคัญและอาชีวศึกษารวม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 22


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา