โลโก้เว็บไซต์ หมวดบริหารงานบุคคล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดบริหารงานบุคคล


ข้อบังคับ

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณผลประโยชน์ พ.ศ.2550 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550   [แบบประเมินหมายเลข2] [แบบประเมินหมายเลข3] [แบบประเมินหมายเลข4] [แบบประเมินหมายเลข5] [แบบประเมินหมายเลข6] [แบบประเมินหมายเลข7] [แบบประเมินหัวหน้างาน ระดับ7] [สายสนับสนุน]

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณผลประโยชน์เป็นพนักงานตามพันธกิจ พ.ศ.2552 

 

ประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ พ.ศ.2550  [เอกสารประกอบ]

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแต่งกายของลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่นขั้นค่าตอบแทนของลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประเมินผลประโยชน์ พ.ศ.2551 

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญการ พ.ศ.2551   [เอกสารประกอบ1]  [เอกสารประกอบ2]  [เอกสารประกอบ3]

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินค่างานตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2552   [เอกสารประกอบ]

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิชาชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การปรับฐานค่าจ้างรายเดือนและการจ่ายเงินค่าวิชาชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาภายในปรเทศสำหรับผู้สมควรได้รับทุนประเภทพนักงานตามพันธกิจ พ.ศ.2553 

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน สำหรับการจ่ายค่าวิชาชีพ    

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน กรณีมีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น   

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลาและการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานตามพันธกิจ พ.ศ.2553    

 

อื่นๆ

 เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 มาตรฐานตำแหน่งพนักงานตามพันธกิจ 

 การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    

 คู่มือการคิดหน่วยการวัดและประเมินผลภาระงาน   

 

 

แบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

 แบบฟอร์มคำขอรับข้อมูลข่าวสาร 

 แบบรายงานตัวขยายเวลาศึกษาสำหรับข้าราชการ  

 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีนักเรียนทุน สกอ.)  พนักงานราชการทั่วไป  พนักงานตามพันธกิจ  

 หนังสือขอลาออกจากราชการ  พนักงานตามพันธกิจ 

 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

 แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ  พนักงานราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 

 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 

 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร 

 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 

 ใบสมัครขอรับทุนบุคคลภายนอก 

 แบบรายงานผลการศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

 

โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    

 ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.   ช.พ.ส.  

 แบบคำขอกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค.  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข   

 เว็บไซต์ สกสค. 

 

เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอน 2

 เอกสารประกอบการสอน 3

เอกสารประกอบการสอน4

 เอกสารประกอบการสอน 5

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา