โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบคณบดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำเนียบคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 - 2553)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 - 2558)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล

รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ปี พ.ศ.2558 )


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 1
(ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 - 2562)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล

รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ปี พ.ศ. 2562)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 2
(ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2562 - 2566)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร

อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร

รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ปี พ.ศ.2566)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา