โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.อุเทน  คำน่าน

รศ.ดร.อุเทน คำน่าน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒิยากร

อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.พินิจ   เนื่องภิรมย์

ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย

อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก

ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์

ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน

รศ.ดร.วันไชย คำเสน

รศ.ดร.วันไชย คำเสน

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง

อาจารย์แมน ฟักทอง

อาจารย์แมน ฟักทอง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย

ผศ.ดร.ไกรลาศ ดอนชัย

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้างาน หัวหน้างาน
ผศ.สมหมาย สารมาท

ผศ.สมหมาย สารมาท

หัวหน้างานสหกิจศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา