โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.กิจจา  ไชยทนุ

อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 2401

อีเมล : kitchar@rmutl.ac.th

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ฐิติพร   พันธุ์ท่าช้าง

ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1236

อีเมล : thitibhorn@rmutl.ac.th

อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร

อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 2401

อีเมล : zam_transport@hotmail.com

ผศ.ดร.พินิจ   เนื่องภิรมย์

ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1236

อีเมล : hs5qab@hotmail.com

ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน

ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย


เบอร์โทร : -

อีเมล : anamin@rmutl.ac.th

อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย

อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก


เบอร์โทร : -

อีเมล : kwanchai25@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์

ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน


เบอร์โทร : -

อีเมล : kanyaporn@rmutl.ac.th

รศ.ดร.วันไชย คำเสน

รศ.ดร.วันไชย คำเสน

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : wanchai_kh@rmutl.ac.th

อาจารย์แมน ฟักทอง

อาจารย์แมน ฟักทอง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก


เบอร์โทร : -

อีเมล : fak.man@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุรพงศ์  บางพาน

ผศ.ดร.สุรพงศ์ บางพาน

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1236

อีเมล : surapongb@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย

ผศ.ดร.ไกรลาศ ดอนชัย

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1236

อีเมล : Grailard@rmutl.ac.th

อาจารย์ ดร.นิลวรรณ  ไชยทนุ

อาจารย์ ดร.นิลวรรณ ไชยทนุ

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1236

อีเมล : ninlawanb@rmutl.ac.th

หัวหน้างาน หัวหน้างาน
ผศ.สมหมาย สารมาท

ผศ.สมหมาย สารมาท

หัวหน้างานสหกิจศึกษา


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1236

อีเมล : saramath@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา