โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์

รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์

รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล

ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล

รองคณบดีด้านบริหารและแผน

ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล

ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล

รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.อุเทน คำน่าน

รศ.ดร.อุเทน คำน่าน

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผศ.นทีชัย ผัสดี

ผศ.นทีชัย ผัสดี

ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร

อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร

ผู้ช่วยคณบดีด้านกายภาพ

อาจารย์ณรงค์ นันทกุศล

อาจารย์ณรงค์ นันทกุศล

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา