โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 2401

อีเมล : surasak@rmutl.ac.th

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร

อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 2401

อีเมล : chakrit@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1236

อีเมล : anamin@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1236

อีเมล : yartit@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย


เบอร์โทร : 0 5372 3979

อีเมล : rattapon.ste7@rmutl.ac.th

อาจารย์ ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล

อาจารย์ ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก


เบอร์โทร : 0 5551 5900

อีเมล : kitti_w@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : kanyaporn@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน

รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : wanchai_kh@rmutl.ac.th

อาจารย์แมน ฟักทอง

อาจารย์แมน ฟักทอง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก


เบอร์โทร : 0 5529 8438

อีเมล : fak.man@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา