โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ปรัชญา

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่พึ่งของสังคม”

วิสัยทัศน์

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม สู่สากล"

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

เป้าหมาย

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับ ใน 3 ระดับ ดังนี้ เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558 เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ปี 2560 เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา