โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำเนียบคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ

อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 

กรรมการโดยตำแหน่งรองคณบดี กรรมการ
รศ.ดร.อุเทน  คำน่าน

รศ.ดร.อุเทน คำน่าน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร

อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.พินิจ  เนื่องภิรมย์

ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย

อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก

ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์

ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน

รศ.ดร.วันไชย คำเสน

รศ.ดร.วันไชย คำเสน

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง

อาจารย์แมน ฟักทอง

อาจารย์แมน ฟักทอง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

กรรมการจากตัวแทนหัวหน้าสาขา กรรมการ
อาจารย์สมาน ดาวเวียงกัน

อาจารย์สมาน ดาวเวียงกัน

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์สาคร ปันตา

อาจารย์สาคร ปันตา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

อาจารย์ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล

อาจารย์ ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์อำนวย คำบุญ

อาจารย์อำนวย คำบุญ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

อาจารย์ ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

กรรมการจากตัวแทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ
ผศ.อภิรักษ์ ขัดวิลาศ

ผศ.อภิรักษ์ ขัดวิลาศ

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ ดร.สามารถ ยะเชียงคำ

อาจารย์ ดร.สามารถ ยะเชียงคำ

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี

อาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ผศ.อภิชาติ ชัยกลาง

ผศ.อภิชาติ ชัยกลาง

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.พงศกร สุรินทร์

ผศ.พงศกร สุรินทร์

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์วริศ จิตต์ธรรม

อาจารย์วริศ จิตต์ธรรม

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เลขานุการ เลขานุการ
นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์

นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา