โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำเนียบคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ดร.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

ดร.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา

รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

คุณจิรภัทร จะวะนะ

คุณจิรภัทร จะวะนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กรรมการโดยตำแหน่งรองคณบดี กรรมการ

 

กรรมการจากตัวแทนหัวหน้าสาขา กรรมการ
ผศ.สมาน ดาวเวียงกัน

ผศ.สมาน ดาวเวียงกัน

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สาคร ปันตา

อาจารย์สาคร ปันตา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์สุทิน ใจกล้า

อาจารย์สุทิน ใจกล้า

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

อาจารย์ ดร.ประเทียบ พรมสีนอง

หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กรรมการจากตัวแทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ
ผศ.อภิรักษ์ ขัดวิลาศ

ผศ.อภิรักษ์ ขัดวิลาศ

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.สามารถ ยะเชียงคำ

อาจารย์ ดร.สามารถ ยะเชียงคำ

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี

อาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.อภิชาติ ชัยกลาง

ผศ.อภิชาติ ชัยกลาง

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.พงศกร สุรินทร์

ผศ.พงศกร สุรินทร์

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์วริศ จิตต์ธรรม

อาจารย์วริศ จิตต์ธรรม

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ฝ่ายเลขานุการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์

นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(เลขานุการ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวมัทนา บุญธรรม

นางสาวมัทนา บุญธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ผู้ช่วยเลขานุการ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา