โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำเนียบคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ด

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 2401

อีเมล : surasak@rmutl.ac.th

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา

ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

คุณจิรภัทร จะวะนะ

คุณจิรภัทร จะวะนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กรรมการโดยตำแหน่งรองคณบดี กรรมการ
อาจารย์ชาคริต  ชูวุฒยากร

อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 2401

อีเมล : chakrit@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1236

อีเมล : anamin@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 1236

อีเมล : yartit@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย


เบอร์โทร : 0 5372 3979

อีเมล : rattapon.ste7@rmutl.ac.th

อาจารย์ ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล

อาจารย์ ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก


เบอร์โทร : 0 5551 5900

อีเมล : kitti_w@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : kanyaporn@rmutl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน

รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : wanchai_kh@rmutl.ac.th

อาจารย์แมน ฟักทอง

อาจารย์แมน ฟักทอง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก


เบอร์โทร : 0 5529 8438

อีเมล : fak.man@rmutl.ac.th

กรรมการจากตัวแทนหัวหน้าสาขา กรรมการ
อาจารย์สุทิน ใจกล้า

อาจารย์สุทิน ใจกล้า

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 2299

อีเมล : sutinchaikar@rmutl.ac.th

กรรมการจากตัวแทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ขัดวิลาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ขัดวิลาศ

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล


เบอร์โทร : -

อีเมล : aphirak@rmutl.ac.th

อาจารย์ณรงค์ นันทกุศล

อาจารย์ณรงค์ นันทกุศล

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


เบอร์โทร : -

อีเมล : narong@rmutl.ac.th

อาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี

อาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม


เบอร์โทร : -

อีเมล : phanu@rmutl.ac.th

อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี

อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : t.ukrit@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี


เบอร์โทร : -

อีเมล : p.surin1980@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ เราเท่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ เราเท่า

ตัวแทนคณาจารย์ประจำ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


เบอร์โทร : -

อีเมล : elecans@rmutl.ac.th

ฝ่ายเลขานุการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์

นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(เลขานุการ)


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 2401

อีเมล : nattanan@rmutl.ac.th

นางสาวมัทนา บุญธรรม

นางสาวมัทนา บุญธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ผู้ช่วยเลขานุการ)


เบอร์โทร : 0-5392-1444 ต่อ 2401

อีเมล : mattanamomchompor@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา