โลโก้เว็บไซต์ ตราสัญลักษณ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตราสัญลักษณ์


สีแดงเลือดหมู เป็นสีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สีน้ำตาลทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย 
ยอดแหลม หมายถึง สติปัญญาอันฉลาด เฉียบแหลม 
จั่วสามเหลี่ยม หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง ความสามัคคี 
ฟัน เฟือง หมายถึง การทำงานเป็นทีมที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จได้ จำนวนเฟือง 48 เฟือง หมายถึงการปรับ เปลี่ยนสถาบันไปเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2548


สรุป คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสามัคคี มีการทำงานเป็น ทีม มีความฉลาดเฉียบแหลม สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่น และมุ่งพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ


 ดาวน์โหลด
1) ตราสัญญลักษณ์ภาษาอังกฤษ
ไฟล์ .JPG เหมาะสำหรับเอกสารพื้นหลังสีขาว 

ฟล์ .GIF ไม่มีสีพื้นหลัง(พื้นหลังโปร่งใส ) 
ไฟล์ .PNG พื้นหลังโปร่งใส เหมาะสำหรับทำเวบไซต์

 2) ตราสัญญลักษณ์ภาษาไทย (ไฟล์ JPEG)

ไฟล์ .JPG เหมาะสำหรับเอกสารพื้นหลังสีขาว 

ไฟล์ .GIF ไม่มีสีพื้นหลัง(พื้นหลังโปร่งใส ) 

ไฟล์ .PNG พื้นหลังโปร่งใส เหมาะสำหรับทำเวบไซต์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา