โลโก้เว็บไซต์ หมวดการบริหารคณะ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดการบริหารคณะ


พระราชบัญญัติ

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 

 

ข้อบังคับ

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2548 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสรรหาคณบดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2553 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2551 

 

ประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2550 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการสรรหาหัวหน้าสาขา พ.ศ.2550 

 

กฏกระทรวง

 กฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2549 

 

คำสั่ง

 คำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องมอบอำนาจให้แต่งตั้งหัวหน้าสาขาในเขตพื้นที่ 

 คำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องมอบอำนาจการสรรหาหัวหน้าสาขา 

 

หมายเหตุ !! หากท่านพบการดาวน์โหลดไฟล์มีปัญหา กรุณาแจ้งมาที่ keng_rit@hotmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา