โลโก้เว็บไซต์ หมวดการบริหารคณะ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดการบริหารคณะ


พระราชบัญญัติ

 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  

กฏกระทรวง

 • กฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549  

ข้อบังคับ

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2562  

ประกาศ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2550 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2560
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเรียกชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563 

 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 • ที่ 1668/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คงอยู่เลขานุการ) 

คำสั่งคณะบุคคลทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 • ที่ 1116/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งคณบดี 
 • ที่ 1490/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรรมการโดยตำแหน่ง) 
 • ที่ 1203/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากตัวแทนหัวหน้าสาขา 
 • ที่ 1591/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ 
 • ที่ 360/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 • ที่ 2217/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ลำปาง 
 • ที่ 1197/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 • ที่ 2002/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เชียงใหม่ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชียงใหม่  
 • ที่ 2033/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เชียงใหม่  
 • ที่ 2215/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี น่าน 
 • ที่ 34/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พิษณุโลก  
 • ที่ 62/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตาก และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตาก  
 • ที่ 775/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ตาก และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตาก  
 • ที่ 890/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตาก  
 • ที่ 1170/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เชียงใหม่  
 • ที่ 879/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เชียงใหม่ 
 • ที่ 988/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี เชียงราย 

คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ที่ 127/2562 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เขตพื้นที่) 
 • ที่ 128/2562 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส่วนกลาง) 
 • ที่ 149/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดี  
 • ที่ 215/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส่วนกลาง) 
 • ที่ 222/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เขตพื้นที่) 
 • ที่ 134/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน (คงอยู่หัวหน้างานสหกิจศึกษา และหัวหน้างานศูนย์บริการวิชาการ) 
 • ที่ 239/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสารสนเทศ

นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้รวบรวบ

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา