โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ คว้ารางวัลบทความวิจัยดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ คว้ารางวัลบทความวิจัยดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 483 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์  คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น

            ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ รศ.ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award  จากการนำเสนอผลงานวิจัย “Wave Iterative Computation for Fractal Micros trip Patch Antenna” ในการประชุมนานาชาติวิศวกรรมไฟฟ้า  The 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016) เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ จัดโดย สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา