โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทดสอบทดสอบความรู้ STEM ก่อนเข้าเรียน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทดสอบทดสอบความรู้ STEM ก่อนเข้าเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทดสอบทดสอบความรู้ STEM ก่อนเข้าเรียน

            เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้ทดสอบผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขารวม 120คน โดยให้ฝึกทดลองใน3ฐาน คือ 1.สมาร์ทออโตเมทีฟ พาร์ท 2.สมาร์ทแดม 3.สมาร์ทโฮมแอนด์ฟาร์ม โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบแบ่งเป็นกลุ่มๆ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาใช้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของแต่ละฐานโดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะให้เวียนไปแต่ละฐานโดยให้คิดวางแผน วาดแบบร่างสิ่งประดิษฐ์พร้อมการจัดหาอุปกรณ์โดยใช้งบประมาณน้อยที่สุด และผลงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด เช่น ฐานสมาร์ทแดม ฝึกให้นักเรียนใช้หลักการSTEM. มาประยุกต์ใช้ในการผันน้ำจากต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำโดยไม่ให้มีน้ำเหลือในขวดซึ่งเป็นต้นน้ำและใช้เวลาน้อยที่สุดในการที่ให้น้ำไหลไปสู่ปลายน้ำ โดยไม่ให้น้ำหก ซึ่งเป็นวิธีการรูปแบบใหม่ที่ฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ และได้ทำงานเป็นทีม และสามารถวัดผลการทดสอบได้อย่างแม่นยำ ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ ทาง ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านักศึกษากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มนำร่องที่จะเรียนรวมกันในกลุ่มวิชาพื้นฐาน ในปี1-2และหลังจากนั้นปี3-4จึงจะแยกมาเรียนรวมกับเพื่อนๆ ที่เรียนแยกเป็นหลักสูตรต่างๆตั้งแต่แรกเพื่อมาเรียนในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ใช้STEM. มาเป็นฐานในการเรียนรู้และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ที่เทียบเคียงกับการเรียนการสอนแบบเดิมได้ การทดสอบครั้งนี้นำโดย ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน หัวหน้าโครงการฯ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา