โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม Open House Hands-on RMUTL 2019
พุธ 11 กันยายน 2562

บุคลากรหลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม "Open House Hands-on RMUTL 2019"  ณ อาคาร ยธ. 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 มีการจัดการแสดงผลงานทางวิชาการมากมาย อาทิ การทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) การออกแบบอาคารด้วยระบบ 3D Model การออกแบบและวางแผนระบบขนส่งมวลชน การแก้ปัญหาด้านเทคนิคธรณี การสาธิตการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวไ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง)
ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย โรงงานมักกะสัน และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปหมู่บัณฑิตวิศวกรรมโยธา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
เสาร์ 10 สิงหาคม 2562

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปหมู่บัณฑิตวิศวกรรมโยธา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ในการนี้มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรวิศวกรรมโยธารวม 94 คน ทางหลักสูตรขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านในที่นี้ด้วย ... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ. แสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562

หลักสูตร วศ.บ.ยธ. แสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟองจันทร์  จิราสิต ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร  พันธ์ท่าช้าง ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา >> อ่านต่อ


บุคลากร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน STISWB 2019
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562

อ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง และ น.ส.ภาวริศ ถือคำ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้งทีมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน The 11th International Conference on Science Technology and Innovation for Sustainble Well-Being (STISWB 2019) "Technology and Innovation for Future Industry" วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ โดยได้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมด้านประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในงาน >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)
พุธ 31 กรกฎาคม 2562

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ เชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา เข้าร่วมการประชุมกว่า 250 คน >> อ่านต่อ


คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตร วศ.บ.ยธ. เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 29 กรกฎาคม 2562

คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตร วศ.บ.ยธ. จำนวน 91 คน เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าดาราภิรมณ์ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 24 บ้านศรีศุกรี และ 154 วัดป่าดาราภิรมย์ ได้จัดสอน หลักสูตรชินนสาสมาธิ 2 สมาธิเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา และคณาจารย์ ในกิจกรรมนี้ สืบเนื่องจากวัฒนธรรมและสังคมไทย ตลอดจนระบบการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเข้าสู่กระบวนการของ Thailand 4.0 อา... >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019)
เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีภาระกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจาก บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด
ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562

คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจาก บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ในหัวข้อ "พุกฝังคอนกรีต และ วัสดุป้องกันไฟและควันลาม" ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง ยธ. 4-303 ในการนี้ทางหลักสูตร วศ.บ.ยธ ขอขอบพระคุณวิทยากราก บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่สละเวลามาบรรยายในครั้งนี้ >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จักกิจกรรมกีฬา Freshy ประจำปีการศึกษา 2562
เสาร์ 20 กรกฎาคม 2562

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จักกิจกรรมกีฬา Freshy ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วิศวกรรมโยธา (4ปี) วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมถึงรุ่นพี่และคณาจาย์ของแต่ล่ะหลักสูตรร่วมให้กำลังใจและดูแลอย่าใกล้ชิด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 88

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา