โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

บุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่


หัวหน้าสาขา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์

ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

ผศ.เจษฎาพร ศรีภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
นายเสกสิทธิ์ ณ หงษา

นายเสกสิทธิ์ ณ หงษา

นักวิชาการศึกษา

นางพัชราพร  ผดุงพันธ์

นางพัชราพร ผดุงพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ณัฎฐพัชร์ วงศ์คำอ้าย

น.ส.ณัฎฐพัชร์ วงศ์คำอ้าย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ภาวริศ ถือคำ

น.ส.ภาวริศ ถือคำ

นักวิชาการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา