โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

บุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่


หัวหน้าสาขา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อ.สุทิน  ใจกล้า

อ.สุทิน ใจกล้า

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
อ.ดร.ภาณุ  อุทัยศรี

อ.ดร.ภาณุ อุทัยศรี

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรรมโยธา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม

อ.ดิษฐิเดช ราชแพทยาคม

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก

อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.ชาคริต ชูวุฒยากร

อ.ชาคริต ชูวุฒยากร

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์

ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : jirasit@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

ผศ.ดร.บุปผเวช พันธุ์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

ผศ.เจษฎาพร ศรีภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.พรพจน์  นุเสน

อ.พรพจน์ นุเสน

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.ดร.สุนิตา นุเสน

อ.ดร.สุนิตา นุเสน

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.ดร.พิสุต รอดวินิจ

อ.ดร.พิสุต รอดวินิจ

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว

อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.ธนา น้อยเรือน

อ.ธนา น้อยเรือน

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.โชติกาญจน์ ราชกรม

อ.โชติกาญจน์ ราชกรม

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
รศ.กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์

รศ.กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์

อาจารย์พิเศษ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

อ.เอกชัย  กิตติวรากูล

อ.เอกชัย กิตติวรากูล

อาจารย์พิเศษ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

เจ้าหน้าที่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
นายเสกสิทธิ์ ณ หงษา

นายเสกสิทธิ์ ณ หงษา

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : seksit_23@hotmail.com

นางพัชราพร  ผดุงพันธ์

นางพัชราพร ผดุงพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : pacharaporn2528@gmail.com

น.ส.ณัฎฐพัชร์ วงศ์คำอ้าย

น.ส.ณัฎฐพัชร์ วงศ์คำอ้าย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : littlebird.civil@gmail.com

น.ส.ภาวริศ ถือคำ

น.ส.ภาวริศ ถือคำ

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : phawarich_jan@hotmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา