โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

บุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่


หัวหน้าสาขา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
อ.ดร.ภาณุ  อุทัยศรี

อ.ดร.ภาณุ อุทัยศรี

หัวหน้าหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
นายเสกสิทธิ์ ณ หงษา

นายเสกสิทธิ์ ณ หงษา

นักวิชาการศึกษา

นางพัชราพร  ผดุงพันธ์

นางพัชราพร ผดุงพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ณัฎฐพัชร์ วงศ์คำอ้าย

น.ส.ณัฎฐพัชร์ วงศ์คำอ้าย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ภาวริศ ถือคำ

น.ส.ภาวริศ ถือคำ

นักวิชาการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา