โลโก้เว็บไซต์ ผลงานวิชาโครงงาน | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผลงานวิชาโครงงาน


 


ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1

  การเปรียบเทียบคุณสมบัติกำลังรับแรงดึงของเหล็กรูปพรรณเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสี และเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

  นาย ณัฐพงษ์  ยาอยู่สุข

  นาย ณัฐวุฒิ  ทาตุ้ย

  นางสาว สุดธิดา  ปัญญาเรือนแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ นันทวงศ์

Download
2

  การสังเคราะห์วัสดุทนไฟที่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิ 1,600°C

  นาง สาวจิราพร  ใจคะจัด

  นาย เจษฎา  จาวงศ์

  นาย สิทธิโชค  ใจวะกะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒม์  ศิริลักษณ์

Download
3   การวิเคราะห์โครงสร้างบ้านดินรับแรงแผ่นดินไหวด้วยโปรแกรมไฟไนต์อีลีเมนต์

  นาย ไชยวัฒน์  พันกันทะ

  นาย จิราวุฒิ  ผะธง

อาจารย์ ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
4   การวิเคราะห์พฤติกรรมขององค์เจดีย์วัดโลกโมฬีในการรับแรงแผ่นดินไหว
และแรงลม โดยโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์

  นาย ธนากร  สระยอง

  นางสาว สิรีธร  สุภาวงค์

อาจารย์ ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
5   การประเมินปริมาณน้ำท่าภายใต้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในลุ่มน้ำแม่แตงด้วยแบบจำลองCREST

  นางสาว โชติกา  ไชยนุรักษ์

  นาย ณัฐพงศ์  แสนอินทร์

อาจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์วุฒิชัย  กิจเจริญ

ดร.วินัย  เชาวน์วิวัฒน์

Download
6   การหาคุณสมบัติรับรู้ตัวแปรสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

  นาย ธนวัฒน์  ชื่นดวง

  นางสาว เปมิกา  ดำรงฉายายน

  นาย อานนท์เดช  มาสกลาง

อาจารย์ ดร.ภาณุ  อุทัยศรี

Download
7

  การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงเฉือนโดยตรงขนาดใหญ่สำหรับวัสดุหินโรยทาง

  นาย ชยานันต์  คำจันทร์

  นาย วรฉัตรทิพย์  กำเนิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย  กาฬสินธุ์

Download
8

 การศึกษาการจัดการการจราจรบริเวณทางแยกรูปแบบที่ต่างกันด้วยแบบจำลอง กรณีศึกษา : ทางแยกบนถนนหมายเลข 1317 ต.แช่ช่าง อ.สันกำแพง          จ.เชียงใหม่ (กม.16-กม.17)

  นาย พงษ์วรากร  ปะละน่าน

  นาย วุฒิบูรณ์  ล่ำสวย

อาจารย์ ธนา  น้อยเรือน

Download
9

  การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหินโรยทางด้วยเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค

  นาย จิระเดช  สอนสุด

  นาย ฐปกรณ์  มีลาภ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย  กาฬสินธุ์

Download
10

  การตรวจสอบและเสนอแนวทางการลดอุบัติเหตุบริเวณสะพานที่เชื่อมทางหลวงหมายเลข 121 กรณีศึกษา กม.ที่ 32+185 ถึง กม.ที่ 51+000

  นาย ณัฐนันท์  สมถวิล

  นาย ศุภชัย  ทนะด้วง

อาจารย์ ชาคริต  ชูวุฒยากร

Download
11

  การเปรียบเทียบแบบจำลอง 3 มิติ องค์เจดีย์จากภาพถ่ายภาคพื้นดินกับภาพถ่ายทางอากาศ

  นาย ปริญญา  ใจกาศ

  นาย ยงวิทย์  กลิ่นส่ง

อาจารย์ ดร.ภาณุ  อุทัยศรี

Download
12   ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562

  นาย ศรกะษาปณ์  พลาอาด

  นาย ศิริชัย  อุดหนุน

  นาย อัจฉริยะ  ทองสมบูรณ์

อาจารย์ สุทิน   ใจกล้า

Download
13

  การวิเคราะหแ์ละออกแบบเปรียบเทียบ อาคารเหล็กรูปพรรณต้านแรงลม :กรณีศึกษาอาคารสถานีอนามัยตำบล 2 ชั้น

  นาย คริสดนัย  ยอดพิบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ นันทวงศ์

Download
14

  การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าก้นเตา

  นาย ศรัณย์  ษมาชัยพรดี

  นาย โสภณ  วิรมรัตน์

อาจารย์ ดร. สุนิตานุเสน

Download
15   การวิเคราะห์และออกแบบเปรียบเทียบอาคารเหล็กรูปพรรณต้านแรงแผ่นดินไหว   : กรณีศึกษาอาคารสถานีอนามัยตำบล 2 ชั้น

  นายเ กษตรินย์  ทับทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ นันทวงศ์

Download
16

  การปรับปรุงคุณสมบตั์ชั้นรองพื้นทางด้วยดินซีเมนต์และพาราซีเมนต์

  นางสาว กนกวรรณ  แก้วมณี

  นาย พีรพงษ์  พุทโสภา

  นาย พิษณุวัฒน์  แสงจันทร์

  นาย วัฒนา  กันทะนัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง

Download
17

  การศึกษาผลกระทบของการอพยพของคนเดินเท้าและยานพาหนะที่มีแหล่งกำเนิดการเดินทางบนสี่แยกที่มีสัญญาณไฟ

  นาย วัชรกร  เทพสาย

  นาย สิปปกร  จันทร์เรือง

อาจารย์ ธนา  น้อยเรือน

Download
18  การเปรียบเทียบแบบจำลอง CREST และ SWAT เพื่อการคำนวณปริมาณน้ำท่า

  นาย ธนาวุฒิ  จันทร์วงศ์

  นาย ศุภวิชญ์  นวนใจ

  นาย สถิต  คุณภักดี

อาจารย์ ดร.ปิยะวิฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
19

  แนวทางการปรับปรุงกายภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้จักรยานตั้งแต่แยกต้นพยอมไปจนถึงแยกแม่วาง(กม. 41+868 ถึง กม. 06+715)

  นาย ฐเนศ  บัวรังษี

  นาย ธนาทร  อาจหาญ

  นาย ปิยะราช  ทาแก้ว

อาจารย์ ชาคริต  ชูวุฒยากร

Download

ปีการศึกษา 2561 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1

  การศึกษาทฤษฎีแจกแจงความถี่ที่เหมาะสมกับข้อมูลน้ำฝนรวมรายปีสำหรับพื้นที่

  ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

  นาย ธนชัย จีจอม

ดร. ปิยะวัฒน์   วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
2

  การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสียหายขององค์พระเจดีย์วัดสวนดอกด้วยโปรแกรม

  SAP 2000

  นางสาว จิดาภา อินตายวง

  นาย ประเสริฐ วารี

  นาย สิทธิกร สิทธิการกูล

ดร. บุปผเวช     พันธุ์ศรี

Download
3   กำลังรับน้ำหนักสูงสุดตามแนวแกนของเสาเข็มเหล็กเกลียวที่ติดตั้งเอียงในดินทราย

  นาย คณิศร ไชยวงศ์

  นาย ณัฐดนัย จินดาแก้ว

  นาย ธีระพงษ์ พุทธิมา

อ. ปิ่นแก้ว        กันฟุก

Download
4   การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินด้วยวิธีคำนวณย้อนกลับ

  นาย กาจอาสา ศรีหิรัญ

  นาย สร้างสิทธิ์ อยู่สุขสำราญ

ดร.ฐิติพร          พันธุ์ท่าช้าง

Download
5   กำลังรับแรงดึงสูงสุดตามแนวแกนของเสาเข็มเหล็กเกลียวในชั้นดินเหนียว

  นาย เจตพล แสนรัตน์

  นาย ธีรพงษ์ มงคล

  นางสาว รมณียา สุขสมัย

อ. ปิ่นแก้ว         กันฟุก

Download
6   กำลังรับแรงกดสูงสุดตามแนวแกนของเสาเข็มเหล็กเกลียวในชั้นดินเหนียว

  นาย ณัฐพงศ์ เครือวงค์

  นาย ธีรพงศ์ ปัญญษพรหม

  นาย ภราดล โมงยาม

อ. ปิ่นแก้ว         กันฟุก

Download
7

  อิทธิพลของปริมาณน้ำและอายุการบ่มที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดแกนเดียวของดิน

  ซีเมนต์และดินซีเมนต์โพลิเมอร์

  นาย กฤษดา เครือระยา

  นาย จักรกฤษณ์ บุญสูง

  นาย พงศกร ปัญญาเสาร์

ดร.ฐิติพร          พันธุ์ท่าช้าง

Download
8

  การเปรียบเทียบคุณสมบัติความต้านแรงดึงของเหล็กรูปตัวซีเมื่อเกิดการกัดกร่อน

  ของสนิม

  นายพงศธร สุขแว่น

  นายพลวัฒน์ แก้วอินต๊ะ

  นายภาคิน พวงจำ

ผศ.วรพรรณ       นันทวงศ์

Download
9

  อิทธิพลของสนิมที่มีผลต่อเหล็กรีดเย็นภาคตัดเปิดรูปตัวซีกับคุณภาพการเก็บงาน

  สีหลังการเชื่อม

  นายวิทวัฒน์ วังคำมา

ผศ.วรพรรณ       นันทวงศ์

Download
10

  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับแรงเฉือนและแรงกระแทกระหว่างผนังคอนกรีต

   มวลเบาและผนังอิฐบล็อก

  นายกฤษณะ โพธิ์ฤทธิ์

  นายนภดล จันทร์เดช

  นายศุภเชษฐ์ โพธิพฤกษ์

ดร.บุปผเวช        พันธุ์ศรี

Download
11

  การประเมินสมรรถนะของโครงสร้างวิหารวัดสวนดอกต่อแรงแผ่นดินไหวโดย

  โปรแกรม ETABS 2016

  นายนพดล สิทธิกัน

  นางสาวญาตาวี คำภักดี

  นายกิตตินันท์ จันทร์สม

ดร.บุปผเวช       พันธุ์ศรี

Download
12   การประยุกต์ใช้แผ่นใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในชั้นทาง

  นายสิทธิณัฐ จันทร์นวล

  นายนพกร นพพันธ์

  นายธรณ์ธิติ วงษ์จินดา

ดร.ฐิติพร           พันธุ์ท่าช้าง

Download
13

  การวิเคราะห์เสถียรภาพกำลังรับแรงเฉือนและวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน

  กรณีศึกษา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  นายไพฑูรย์ ศรีสว่าง

  นายจักรกฤษณ์ เหรามัญ

  นายอภิสิทธิ์ ฟูทจุมปู

ดร.ฐิติพร           พันธุ์ท่าช้าง

Download
14

  การพัฒนา As Built BIM จาก As Built 2-D กรณีศึกษาอาคารเรียนรวมและปฎิบัติ

  การวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

  นางสาวมณฐิตา ขัดมะโน

  นายนพกร นิลแก้ว

อ.เจษฎาพร       ศรีภักดี

Download
15   พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไฟเบอร์กลาส

  นายยุทธธวัช แก้วธิดา

  นายภูวนันท์ เทวภักดิ์

  นายชนะพล ขาวสะอาด

อ.เจษฎาพร       ศรีภักดี

Download
16

  การประเมินความเสียหายของอาคารระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระบบผนังรับน้ำหนัก

  ภายใต้แรงแผ่นดินไหวโดยการวิเคราะห์วิธีผลักประลัย

  นางสาวกานต์พิชชา อินต๊ะมูล

  นายณัฐดนัย พิละกันธา

อ.เจษฎาพร       ศรีภักดี

Download
17

  การศึกษาผลกระทบทางด้านจราจรเนื่องจากรถขนส่งปูนซีเมนต์บริเวณด้านหน้า 

  โครงการก่อสร้างในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  นายธนพัฒน์ ต้นมณี

  นายธีรภทร์ กุณะ

  นายอลงกรณ์ ดำรงค์

อ.อัครพงษ์        เทพแก้ว

Download
18   การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความสว่างในพื้นที่ก่อสร้างถนนต่อการเกิดอุบัติเหตุ

  นายทักษ์ดนัย ขัตติยะ

  นายณัฐชนน ปัญญาเทพ

อ.อัครพงษ์        เทพแก้ว

Download
19

  การศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ กรณีศึกษา 

  จังหวัดเชียงใหม่

  นายพรภวิทย์ ตะจมปา

  นายพันธศิริ สลิดแก้ว

  นายภูมิพิชญ์ จันทร์เทพ

อ.ธนา               น้อยเรือน

Download
20

  การศึกษาแนวทางการลดความล่าช้าบริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจรด้วยแบบ

  จำลองด้านการจราจร กรณีศึกษาถนนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่

  นายจักร์พันธ์ อินทรจักร์

  นายอำพล คำพิคำ

อ.ธนา               น้อยเรือน

Download
21   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่

  นางสาวกฤษติยา จันต๊ะปาน

  นายณัฐพงษ์ คำมา

  นายนนทวัฒน์ ปันใจ

อ.สุทิน              ใจกล้า

Download
22   ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบในงานก่อสร้าง

  นายพุฒิพงศ์ กุละปาลานนท์

  นางสาวภทร์พชญ์ชา คนธสิงห์

อ.สุทิน              ใจกล้า

Download
23   แบบจำลองอาคาร 3 มิติสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

  นายเดชชัย พงษ์ศรี

  นายปกรณ์ สิทธิชยาพรดุจ

  นายธีรวัช สมัคราช

  นายอธิป บุญยี่

ดร.ภาณุ            อุทัยศรี

Download
24

  การศึกษาการจัดการเพื่อลดเศษวัสดุ และการศึกษาการสูญเสียวัสดุในโครงการ

  ก่อสร้างอาคารพักอาศัย

  นายสุวีร์ คำปวน

  นางสาวสุรัชณี จานงาม

อ.ดิษฐิเดช        รามแพทยาคม

Download
25   ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กที่เหลือจากการกลึง

  นายภัทรพล จักรคำ

  นายนพกร เวียงนาค

  นายภัทรพล รักษ์ยั่งยืนกุล

ดร.สุนิตา           นุเสน

Download
26

  การประเมินความปลอดภัยทางแยกและทางโค้งโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ   

  ด้านการจราจรในการระบุจุดเสี่ยงอันตราย  

  นายนิติภูมิ ฝูงกลิ่น

  นายอภิศาล สังเพ็ชร

อ.ชาคริต           ชูวุฒยากร

Download
27

  การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตเมืองเชียงใหม่

  เพื่อออกแบบเส้นทางรถโดยสารสาธารณะ

  นายปฏิพันธ์ ปาลีกุย

  นายธนูเทพ แก่นวิชัย

  นายทิศกานต์ อินต๊ะชาติ

  นายพิเชษฐ์ ปินตาคง

อ.ชาคริต           ชูวุฒยากร

Download
28

  การพัฒนาประสิทธิภาพการทนไฟที่อุณหภูมิ 1200oC ของปูนทนไฟจีโอโพลิเมอร์

  จากกากอุตสาหกรรม

  นายอิทธินันท์ ใสสุขสอาด

  นายณัฐวุฒิ ขันตา

  นายณัฐวุฒิ เชียงกาขัน

ดร.ฟองจันทร์     จิราสิต

Download
29

  การวัดความเร็วคลื่นเฉือนของดินทรายภายใต้ความเค้นตามแนวแกน

  โดยวิธีเบ็นเดอร์เอลิเมนต์

  นายธนวัฒน์ วัฒนาณรงค์

  นายทัตเทพ จันทร์สาคร

ผศ.ดร.ทวีชัย      กาฬสินธุ์

Download
30   การศึกษาพฤติกรรมจุดต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปในการรับแรงดัดและแรงเฉือน

  นายรัตนภูมิ โพธิแก้ว

  นายศุภณัฐ มั่นใจ

  นายสิทธิชา แก้วใจชื่น

อ.เจษฎาพร        ศรีภักดี

Download
31

  การพัฒนาฐานข้อมูลดินสำหรับแบบจำลอง SWAT จากข้อมูลกลุ่มชุดดินใน

  ประเทศไทย และ FAO

  นางสาวอภิสรา  เมืองไชย

  นางสาวนารีรัตน์  น่านกาศ

  นายเด่นภูมิ วันหลี

ดร. ปิยะวัฒน์      วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
32

  การพัฒนาฐานข้อมูลน้ำฝนที่ปรับแก้แล้วในอนาคตภายใต้สภาพภูมิอากาศ

  เปลี่ยนแปลงสำหรับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

  นายณัฐวุฒิ  จันทร์อินทร์

  นายอนันทภูมิ  ขัดมะโน

  นางสาววรรณวิภา  หมื่นภิรมย์

ดร. ปิยะวัฒน์      วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
33   การเปรียบเทียบราคาในการผลิตซีเมนต์บล็อกจากเศษหินเทียม

  นายนิติวัตร  สมศักดิ์

  นางสาวภัททิยา  ไกล่เกลี่ย

อ.ดิษฐิเดช          รามแพทยาคม

Download
34

   การใช้เถ้าหนักแทนในส่วนซีเมนต์และมวลรวมละเอียด

   ให้จีโอโพลิเมอร์ซีเมนต์มอร์ต้าร์สําหรับงานผิวทาง

   นายณรงค์ชัย สมอุทัย

   นายลิขิต สิทธิดุก

   นายอัครพงษ์ มีสายญาติ

อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว

Download
35

  การศึกษาและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสาธารณูปโภคโดยใช้โปรแกรม ArcGIS

   Desktop ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)

   นายวัชรชัย เด่นพอม

   นายสมพงค์ ตุ่นคํา

   นายอมรเทพ ศรีมณี

อ.สุทิน ใจกล้า

Download

ปีการศึกษา 2560 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1

  ประสิทธิภาพในการต้านนทานแผ่นดินไหวของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหลังจาการเสริม

  กำลังโดยวิธีหุ้มเสาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

  นายปรีชา เขียวเหลือง

  นายอดิศร กันทะวงค์

ดร.รัฐพล เกติยศ

Download
2   การทดสอบแรงดึงของสลักเกลียวกำลังสูงที่เป็นสนิม

  นายภาณุมาศ ตั้งผดุงรัชต์

  นายภูชิต ไซยเรือน

  นายศรายุทธ แมะบ้าน

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

Download
3

  การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ

  ขนาดเล็ก

  นายจักรกฤษณ์ สุวรรณมงคล

  นายชานน พอใจ

  นายณัฐนันท์ พรหมวรรณ

อ.เอกชัย กิตติวรากูล

Download
4

  การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อและความเป็นไปได้ของโครงการ

  บ้านแฝดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

  นายพงศกร แสนขัติ

  นางสาวสกุณา แดนสา

  นายอัครเดช ปัญญามาก

อ.พรพจน์ นุเสน

Download
5   แอพพลิเคชันค้นหาที่พักอาศัย กรณีศึกษาย่านช่างเคี่ยนและย่านเจ็ดยอด

  นายนัฐพงษ์ ฉกรรจ์ยิ่ง

  นายปิยะพัฒน์ เพียรวิทย์

  นายวัลลภ แก้วหน้อย

ดร.ภาณุ อุทัยศรี

Download
6   ศึกษาลักษณะการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

  นายบัณฑิต ศิริวงศ์

  นายภาณุพันธ์ ชัยวงค์

อ.เจษฎาพร ศรีภักดี

Download
7   การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ บริหารจัดการข้อมูลฝายชะลอน้ำ

  นายณัฏฐากร คนโท

  นายเวโรจน์ อุดมสมุทรหิรัญ

อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

Download
8

  การวิเคราะห์รูปแบบและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งใน

  จังหวัดเชียงใหม่

  นายจัตุรพักตร์ คุณา

  นางสาวนันทรัตน์ พุทธะ

  นายปราชญา นวมงาม

อ.พรพจน์ นุเสน

Download
9

  การเปรียบเทียบระยะเวลาในการสร้างแบบก่อสร้างและถอดปริมาณงานของบ้านพัก

  อาศัยโดยโปรแกรม Autodesk Revit 2018 กับ Autodesk AutoCAD 2018

  นายเกรียงไกร กันทะวงค์

  นายเฉลิมพงค์ ใจดี

อ.พรพจน์ นุเสน

Download
10

  อัตราการซึมน้ำในสนามของดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่สูง  บ้านสองธาร  ตำบล

  บ้านทับ   อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

  นายธนิก แสนยะ

  นายวัฒนา ประลังการ

  นายอาจหาญ นันทศรี

อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

Download
11   แผนที่ 3 มิติ สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

  นางสาวแววพลอย ศรีมณี

  นายณัฐพล เพชรนำคำ

  นายสันติชัย นำพลสัก

ดร.ภาณุ อุทัยศรี

Download
12

  การศึกษาวิธีการปรับแก้ข้อมูลน้้าฝนจากแบบจ้าลองภูมิอากาศระดับภูมิภาคหรับพื้นที่

  ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

  นายถิรมน ชัยมงคล

  นายถิรวุฒิ อุ่นแก้ว

  นายอนันต์ ญาณทวี

ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
13   ศึกษาการออกแบบเส้น ทางรถเมล์ขาว  จังหวัดเชียงใหม่

  นายภาคภูมิ เรณูหอม

  นายภาสกร คำแก้ว

  นายภาณุพันธ์ จรรยาศรี

อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว

Download
14

  การวิเคราะห์ปรับปรุงรูปแบบและศึกษาความเป็นได้ของโรงแรมแห่งหนึ่ง

  บนถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

  นางสาวนภัส บุญติ

อ.พรพจน์ นุเสน

Download
15   กำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดตามแนวแกนของเสำเข็มเหล็กเกลียว

  นายณัฐภัทร์ วงษ์วิศิษฐ์

  นายนภดล ขันค้ำนันต๊ะ

  นายอานนท์ บุญสูง

อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก

Download
16   กำลังรับแรงถอนสูงสุดตามแนวแกนของเสำเข็มเหล็กเกลียว

  นายกำพล จักรปา

  นายณัฐพล สุสา

  นางสาวสาวิตรี แสงงาม

อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก

Download
17   ความสามารถในการรับแรงเฉือนของผนังมวลเบาประเภทรับน้ำหนัก

  นายเจษฎาพงษ์ ประสาท

  นายพิทวัส ค้าแหลง

  นางสาวศุภัชรี โกสูงเนิน

ดร.บุปผเวช พันธุ์ศรี

Download
18

  วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา

  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

  นายพีรวิทย์ ปิมปาอุด

  นายภาณุวัฒน์ รินวงศ์

  นางเมธี จันทร์เกิด

อ.สุทิน ใจกล้า

Download
19   แผนที่เสี่ยงภัยจากการระบายน้ำาของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  นายสุภฤกษ์ นาปรัง

  นายอัศวิน อุปถัมภ์

  นายเอกชัย ศรีวิชัย

อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

Download
20

  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางแยกเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยใช้แบบจำลองระดับจุลภาค

  กรณีศึกษา บ้านแม่ไร่ จังหวัดเชียงราย

  นางสาวณัฐสิริ สุอินตา

  นายธนากร มังคละ

  นางสาวศุภลักษณ์ พึ่งธรรม

อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว

Download
21

  การศึกษาปริมาณน้ำต้นทุน ในพื้นที่หมู่บ้านวังธาร หมู่ที่ 8 ตำบลลวงเหนือ 

  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  นายกฤษณ์เฉลิม กองเนตร

  นายสมชาย น้ำใจงาม

  นายอุดมศักดิ์ ยศมาก

อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

Download
22

  การประเมินผลิตภาพแรงงานต่างด้าวในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

  ในจังหวัดเชียงใหม่

  นายธนวัตน์ สุธนิล

  นายนริศ นาคสถิตย์

  นายสยมภู เพชรชูช่วย

อ.พรพจน์ นุเสน

Download
23

  การจัดทำโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์การบริหารจัดการความปลอดภัย

  และสภาพแวดล้อมในงานก่อสร้าง

  นายชยรัฐ ชูศรี

  นางสาวบุษราคัม ศรีปัญญา

  นายวัชรพงศ์ สาพิน

อ.ดิษฐิเดช ราชแพทยาคม

Download
24   การประเมินภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ดัชนี  SPI และ  SWSI

  นายกษิดิศ สนองค์

  นางสาวดวงใจ ไทยขำ

  นายปฏิภาณ ผ่องศรี

ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
25

  การศึกษาการทำแบบจำลอง 3 มิติ ลายปูนป้ันเสาววิหารวัดเกว๋น ด้วยกล้อง DSLR

  ประกอบโปรแกรมจำลองรูป 3 มิติ เพื่อบูรณะ

  นายพิทักษ์ ลังกาชัย

  นายรชตะ บุญทาคำ

ดร.ภาณุ อุทัยศรี

Download
26

  การศึกษาความต้องการน้ำเพื่อการเพาะปลูก ในพื้นที่หมู่บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ

  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

  นางสาวจารุณี สมบูรณ์ชัย

  นายภาณุพล หม่อมไหล

  นายวิศรุต ทามูล

อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

Download
27

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง

  กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

  และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

  นายธาราพงษ์ อุดกันทา

  นายพิสิษฐ์ กล้าแก่น

  นางสาวอัจฉริยา สลาประโคน

อ.สุทิน ใจกล้า

Download
28

  การศึกษาทฤษฎีแจกแจงความถี่ที่เหมาะสมกับข้อมูลน้ำฝนรายวันสูงสุดสำหรับพื้นที่

  ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

  นายวรวิทย์ ยอดถัน

  นางสาวอรดา ค้าภีระ

ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
29

  การประยุกต์ใช้ระบบฟัซซี่ลอจิกเพื่อระบุความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น

  ในจังหวัดเชียงใหม่

  นายนฤสรณ์ สุทธนะ

  นายอานนท์ กาวิลดง

อ.ดิษฐิเดช ราชแพทยาคม

Download
30

  การกัดกร่อนจากสนิมเหล็กบริเวณรอยเชื่อมที่มีผลต่อการรับแรงดึง

  ของเหล็กรูปพรรณกลวง

  นายชยุตม์ พรมเส็น

  นายนนท์ปวิธ ทิพยมาศโกมล

  นายณัฐพล สุขลักษณ์

  นายวรุตม์ เหล่าดง

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

Download
31   อิทธิพลของสนิมที่ส่งผลต่อคุณสมบัติด้านก าลังรับแรงดึงของเหล็กรูปพรรณกลวง

  นายจิณณวัตร ต่อคำอ้าย

  นายประกายพล พันธ์วิเศษ

  นายวรรธนัย ปินตาเสน

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

Download

ปีการศึกษา 2559 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1

  การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าในอนาคตภายใต้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

  โดยใช้แบบ จำลอง  HEC-HMS 

  นายณฐภัทร   ปานหมอก

  นายธวัชชัย    ซาวฟู

  นายพลวัต      แสนยากุล 

อ.ปิยะวัฒน์     วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
2   การประเมินผลการจัดระเบียบรถเมล์ขาวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

  นายพงษ์พิพัฒน์   ไทยเอื้อ

  นางสาวรุ่งทิวา      เมืองมูล

  นายอโณทัย         ไชยยัง 

อ.อัครพงษ์     เทพแก้ว 

Download
3

  การจำลองปริมาณน้ำท่าไหลเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราภายใต้

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  นายทรงสิน     ชมภูศรี

  นายสุจินธร      ประพฤติ

  นายอิทธิมนต์   ฟองคำ  

อ.ปิยะวัฒน์     วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
4   อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงของหินดินดาน 

  นายลิขสิทธิ์    ใหม่หนู

  นายสราวุฒิ     ติ๊บมาใจ

  นายอนุศักดิ์    พุสดี

ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
5

  การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SketchUp เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการอ่านแบบก่อสร้าง

  ส่วนงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น

  นายไพรัตน์   คำฟองเครือ 

อ.ประดิษฐ์      เจียรกุลประเสริฐ และ

อ.พรพจน์  นุเสน 

Download
6

  การประยุกต์ใช้โปรแกรม SketchUp 2016 จัดทำแอนิเมชั่น แสดงขั้นตอนการก่อสร้าง

  อาคารระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป 

  นางสาววิชิตา   ท้าวหน่อ

  นายวุฒิชัย       สุยะใหญ่

  นายสุริยา         วงค์คม

อ.ระดิษฐ์        เจียรกุลประเสริฐ และ

อ.พรพจน์  นุเสน 

Download
7   การปรับปรุงคุณภาพพื้นทางดินซีเมนต์ด้วยสารโพลิเมอร์เคมโรด

  นายกัณฐัศ            บัวสุวรรณ

  นายชิษณุพงศ์       ศรีบุญเรือง

  นางสาวปาณิสรา    อินธิยา 

อ.ปิ่นแก้ว       กันฟุก 

Download
8

  การประเมินสภาพภัยแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

  โดยใช้ดัชนีความแห้งแล้งทางเกษตร

  นายชลดรงค์   บุนนาค

  นายณัฐนันท์   คำวาส

  นายณัฐพล     ฟูชื่น 

อ.ประดิษฐ์      เจียรกุลประเสริฐ 

Download
9

  การเปลี่ยนแปลงขนาดคละและพฤติกรรมกำลังรับแรงเฉือนของดินถมด้วย

  หินดินดานในสภาพแช่น้ำ 

  นายณัฐพงษ์   วงค์วัง

  นายณัฐวุฒิ     สายมัน

  นายทันทวัช    ธะนะเนตร 

ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
10

  การพัฒนาฐานข้อมูลสภาพภูมิอากาศพื้นฐานในประเทศไทย

  สำหรับแบบจำลอง SWAT 

  นายจิรภัทร        ด่านคุ้ม

  นายทนุพงษ์      หอมจันทร์

  นายศรนรินทร์    บุญเรือง 

อ.ปิยะวัฒน์     วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
11   การพัฒนาผนังมวลเบาเสริมเดือยเพื่อรับแรงเฉือน    นายปรีชา     จี้เรือน 

ดร.บุปผเวช    พันธุ์ศรี

Download
12   การวิเคราะห์การรับน้ำหนักของจุดต่อในโครงถักไม้ไผ่ 

  นายเกียรติศักดิ์    คำแปง

  นายชนม์ณสิงห์    สระสม

  นาย พงศ์ภัค        พานิชผล 

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์ 

Download
13   การวิเคราะห์น้ำหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็มเหล็กเกลียว 

  นายชาญวิทย์    อินต๊ะแสน

  นายณัฐพงศ์      ทะยานัง

  นายศุภวิชญ์      บรรจงหมื่นไวย 

อ.ปิ่นแก้ว       กันฟุก 

Download
14

  การวิเคราะห์ปัญหา และความพึงพอใจของประชาชนในการขออนุญาตด้านงานโยธา

  ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

  นายพิษณุ     ผิวมณี

  นายร่มฉัตร    จงประสานเกียรติ 

อ.พรพจน์       นุเสน 

Download
15   การศึกษาใช้ผิวทางเดิมทดแทนมวลรวมหยาบในพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 

  นายญาณวุติ      นนกันทา

  นายธนพร          สีหบัณฑ์

  นางสาวกิติยา     ยะใจ 

อ.อัครพงษ์     เทพแก้ว 

Download
16

  การศึกษาทัศนคติและความต้องการของผู้อยู่อาศัยต่ออาคารที่ก่อสร้าง

  ด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ 

  นายธีราวุฒิ   รามประพฤติ 

อ.พรพจน์       นุเสน 

Download
17   กำแพงป้องกันน้ำท่วมโดยอาศัยทฤษฎีแรงลอยตัว 

  นายธีรัช             รักสกุล

  นางสาววริศรา    สุขกาย

  นายสมโภชน์     ส่งเจริญ 

อ.ประดิษฐ์      เจียรกุลประเสริฐ 

Download
18

  ประสิทธิภาพในการต้านทานแผ่นดินไหวของเสาคอนกรีตหลังการซ่อมแซมโดยวิธีหุ้ม

  ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  นายกิตติวัฒน์   พูลสุข

  นายภานุวัฒน์   พุทธวงค์

  นายวรชัย         ใจกาศ 

อ.รัฐพล         เกติยศ และ 

ดร.บุปผเวช   พันธุ์ศรี

Download
19   ผลกระทบจากการใช้โครงสร้างอิฐก่อสำหรับการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นทาง สถิตศาสตร์    นายวิรัตน์    นิลขำ  

อ.รัฐพล         เกติยศ 

Download
20

  ระบบถอดปริมาณงานอาคารมาตรฐานงานชลประทาน กรณีศึกษาอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำ

  หมายเลขแบบ กจ.9/2538-02-6046 

  นายกิตติชัย   เพชรธาราทิพย์ 

อ.ประดิษฐ์      เจียรกุลประเสริฐ   

Download
21   วัสดุก่อผนังผสมเยื่อกระดาษจากกล่องยูเอชที

  นายธีราวัฒน์     แสงบุญ

  นายพงษ์เทพ    เตียนศรี

  นายโสภณัฐ      ดวงเกตุ 

ดร.สุนิตา        นุเสน 

Download
22   วิเคราะห์ความคุ้มทุนอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง 

  นายณัฐกรณ์      มณีกุล

  นายธีรพันธุ์       สุขสบาย

  นายธนะโรจน์    ไตรเศวตสิทธิ์  

อ.ประดิษฐ์      เจียรกุลประเสริฐ   

Download
23   ศิลาแลงเทียม 

  นายวิทวัส          คุณยศยิ่ง

  นายภูวิชชวัตร    ศรีเมือง

  นายศรัณย์         ปัญญาแก้ว

ดร.สุนิตา        นุเสน 

Download
24

  อิทธิพลการเพิ่มขึ้นของความชื้นที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินถมด้วยหินดินดาน

  ที่เสื่อมสภาพ 

  นายเกรียงไกร     เกเย็น

  นายชาญณรงค์    จันกิติ

  นายณัฐกร           วิภาคสงเคราะห์ 

ดร.ฟองจันทร์   จิราสิต 

Download

ปีการศึกษา 2558 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   กลสมบัติอิฐดินดิบผสมกากอ้อยและฟางข้าว 

  นายปฐมพงศ์      เจริญมูล

  นายปุณยฤทธิ์     บุตรชา

  นางสาวสุวนันท์   สารกาศ 

อ.เจษฎาพร   ศรีภักดี 

Download
2   การทำนายพารามิเตอร์กำลังรับแรงเฉือนของดินทรายโดยใช้คุนเซลสแตบ

  นายทนุพงศ์      วารีทิพย์

  นางสาววิชชุฎา  วิชาเถิน

ผศ.ดร.ทวีชัย  กาฬสินธุ์ 

Download
3

  การประเมินสมรรถนะของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต่อแรงแผ่นดินไหว

  ด้วยโปรแกรม  ETABS  2015 

  นางสาวธัญชนก   ชัยชาญ

  นายพลเจริญ        ทิวงศ์

  นายศุภฤกษ์         ฟองมูล 

ดร.สุนิตา       นุเสน และ  

อ.รัฐพล   เกติยศ 

Download
4   การประยุกต์ใช้ยิปซัมสังเคราะห์เอฟจีดีผสมเถ้าลอยในงานปูนฉาบ 

  นายสุวิทย์                 ธิธรรมมา

  นางสาวอนงค์พรรณ   ปัญญาเล็ก         

  นายอนุชา                 ใจจะนะ 

อ.เจษฎาพร    ศรีภักดี 

Download
5   การปรับปรุงคุณสมบัติดินถมด้วยหินดินดาน โดยใช้เอฟจีดียิปซัม 

  นายณรงค์           ภาพเมืองมูล

  นายปฏิภณ         โกเมฆ

  นายพรหมภัสสร   คงชัย 

อ.พิสุต           รอดวินิจ 

Download
6

  การเปรียบเทียบค่าต่างระดับ จากการทำระดับด้วยกล้องระดับและ

  จากการวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส 

  นายพงศ์นรินทร์   นัยเนตรสุวรรณ

  นายอนุกุล           สิงห์แก้ว

  นายอรรถกานต์    ทนาราช 

ดร.ภาณุ         อุทัยศรี

Download
7

  การเปรียบเทียบคุณสมบัติของหินคลุกและดินลูกรังผสมซีเมนต์

  เพื่อใช้เป็นวัสดุชั้นพื้นทาง 

  นายนพดล       ชิปานันท์

  นายสุขเกษม    ว่องวุฒิญาณ

  นายอัครเดช     อัมพุธ 

ผศ.ดร.ทวีชัย   กาฬสินธุ์ 

Download
8

  วิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการยาง

  ของ บริษัท ทิธากร สตีล  จำกัด 

  นายณัฐพล        ดวงแค

  นางสาวปวีณา   กล่อมมิตร

  นายเอกดนัย      เจนใจ 

อ.พรพจน์       นุเสน 

Download
9

  การพัฒนากลสมบัติของอิฐทนไฟจีโอโพลีเมอร์ จากฝุ่นหินแอนดิไซด์ เถ้าลอย ดินขาว

  และกากตะกรันอะลูมิเนียมโดยการเผาด้วยอุณหภูมิ 800 และ 1,200 องศาเซลเซียส 

  นายเฉลิมชัย       จันทร์พะเนาว์

  นายชัยณรงค์      วงศ์ตา

  นายพิทักษ์พงศ์   บุญมา 

ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
10   การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ 

  นายบรรพต       โลหะบรรเจิด

  นายสงกรานต์    สักแกแก้ว

  นางสาวอารยา   คำบุศรี  

ผศ.เบญจพงษ์    พรนิมิตร 

Download
11   การพัฒนาคุณสมบัติทนไฟของอิฐทนไฟจีโอโพลีเมอร์ 

  นายณัฐพล      พันละภะ

  นายศุภกิจ       ดีตอ่ำ

  นางสาวสิรีธร   เทียนทอง 

ดร.ฟองจันทร์   จิราสิต 

Download
12   การพัฒนาฐานข้อมูลดินในประเทศไทยสำหรับแบบจำลอง SWAT 

  นายณัฐพงศ์             ผัดแก้ว

  นางสาวนุชฎาภรณ์   ณ  เชียงใหม่

  นายสิทธิชัย             แหล่งป่าหมุ้น 

อ.ปิยะวัฒน์      วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
13   การวิเคราะห์ความเสี่ยงและเสถียรภาพของเขื่อนดิน กรณีศึกษาเขื่อนแม่พริก (ผาวิ่งชู้) 

  นายไพโรจน์   อินต๊ะกัน

  นายยุรนนท์    ยอดยา

  นายวีรยุทธ     มูลรังษี 

ผศ.ดร.ทวีชัย    กาฬสินธุ์

Download
14   การศึกษาแนวทางบรรเทาน้ำหลากเมืองลำปางโดยแบบจำลอง HEC-RAS 

  นายปวิช    ศิริอธิคม

  นายสุบิน    อินิจา 

อ.ประดิษฐ์       เจียรกุลประเสริฐ 

Download
15   การเสื่อมสภาพของหินดินดานที่ส่งผลต่อดินถมที่ปรับปรุงคุณสมบัติ ด้วยเถ้าหนัก 

  นายกล้าณรงค์     ปวนมล

  นายสุเมธ            สายอุด 

อ.พิสุต             รอดวินิจ 

Download
16

  การออกแบบทางต่างระดับทางหลวงหมายเลข 1 

  (ช่วงแยกบ้านฟ่อน – แยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี)  จังหวัดลำปาง 

  ว่าที่ร้อยโทประสพโชค    ชื่นศิริ

  นายสายัณห์                   บุญมาเป็ง

  นายอดิศร                       ฉลองชน 

อ.เอกชัย         กิตติวรากูล และ

ดร.ภาณุ    อุทัยศรี

Download
17   การพัฒนากลสมบัติกระเบื้องหางว่าวโดยใช้ไฟเบอร์กลาส

  นางสาวธัญพิชชา  จันทร์ทิพย์

  นายสิทธิพงษ์        กันทวงศ์

  นายสุพจน์             ผมขาว  

อ.เจษฎาพร     ศรีภักดี

Download
18   ตารางเปรียบเทียบขนาดเหล็กเสริมในโครงสร้างโดยเครื่องเฟอร์โรสแกน 

  นายการุณรักษ์   ก้อนแก้ว

  นายณัฐดนัย      ไชยผล

  นายวรวิทย์        บุญวิจิตร 

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์ 

Download
19   ผนังคอนกรีตมวลเบารับแรงอัดตามแนวแกนและแรงกระแทก

  นายไกรพล        เอี่ยมสะอาด

  นายณรงค์ฤทธิ์   ตวงลาภทวีกิจ

  นายธีระพงษ์      ประดิษฐ  

อ.เจษฎาพร     ศรีภักดี

Download
20   หน่วยแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตมวลเบาซีเบา

  นายณัฐพงศ์    วงศราษฎร์

  นายพิเชษฐ์     สมใจ

  นายวัชรากร     มีเถื่อน 

ผศ.เบญจพงษ์    พรนิมิตร 

Download

ปีการศึกษา 2557

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานเฟอร์โรซีเมนต์สำเร็จรูปแบบเบา 

  นายอดิศักดิ์   ใจแก้ว

  นายอภิเดช    จันทร์สุริยะ 

อ.เจษฎาพร     ศรีภักดี และ

ดร.บุปผเวช   พันธ์ศรี

Download
2

  การจัดทำแผนที่น้ำท่วมและแผนช่วยเหลือ  ลดความเสียหายเขตลุ่มน้ำลี้

  พื้นที่ตำบลเหล่ายาว 

  นายธีรวัฒน์   เรืองสุกใส

  นายสมชาติ   อภัยพงศ์

  นายสรวิชญ์   สิทธิสอน 

อ.ประดิษฐ์       เจียรกุลประเสริฐ 

Download
3   การปรับปรุงคุณภาพน้ำยาสร้างฟองต้นทุนต่ำ  

  นายพงษ์ศักดิ์    วิริยา

  นายวิทยา          เรือนเครือ 

ดร.ฟองจันทร์   จิราสิต 

Download
4   การตรวจสอบเสถียรภาพและหาแนวทางป้องกันลาดดินตัดด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนท์ 

  นายชาญณรงค์    กระจ่าง

  นายทวีทรัพย์       คำมาปัน

  นายอาทิตย์         กำปนาท 

อ.พิสุต             รอดวินิจ 

Download
5

  การประเมินพื้นที่ห้องเรียนและหอพักต่อจำนวนนักศึกษาในอนาคต

  ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  นายกิตติ         ชัยเทพ

  นายอศลย์       รินแก้ว

  นายณัฐพงศ์    เย็นใจ 

อ.พรพจน์         นุเสน 

Download
6   ผังเมืองเฉพาะเทศบาลตำบลจอมทอง โดยโปรแกรม GEO MEDIA 

  นายกรกฏ               มะโนแป๊กน

  นางสาวอุบลวรรณ   พานทอง

  นายธนกร               จุ้มฝน

อ.ดิษฐิเดช       ราชแพทยาคม 

Download
7   การปรับปรุงคุณสมบัติของดินถมด้วยหินดินดานโดยใช้เถ้าหนัก 

  นายธัชชัย    วงศ์จันทร์

  นายอำนาจ   ราชเครือ

อ.พิสุต             รอดวินิจ 

Download
8   การพัฒนาคุณภาพอิฐดินเผาด้วยกระบวนการสังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์

  นายธวัชชัย            คำบุรี

  นายเพชรบดินทร์   ชุมภูศรี

  นายอิสระ              แข่งขัน

ดร.ฟองจันทร์    จิราสิต 

Download
9   การพัฒนาโค้งความถี่อัตราการไหลต่ำสุดเชิงภูมิภาคสำหรับลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน 

  นายเจตริน      พินชัย

  นายพัทธพล   วิมลสันติรังษี

  นายพิชิตพล    ความคุ้นเคย

อ.ปิยะวัฒน์       วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
10

  การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับน้ำหนักของพื้นคอนกรีตเสริมลำต้นเฮมพ์

  โดยโปรแกรม SAP2000 

  นายปฏิภาณ   อินทจักร์

ดร.บุปผเวช      พันธุ์ศรี

Download
11

  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในเขตพื้นที่

  ตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ 

  นายพิทักษ์ชน   ขันคำ

  นายพิริยะ          อุปทะ 

อาจารย์สุทิน    ใจกล้า 

Download
12   การเสื่อมสภาพของหินดินดานที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงเฉือน 

  นายทินกร    ทานา

  นายนิตินัย   สังข์แก้ว

  นายศุภชัย   ดวงวะนา 

อ.พิสุต            รอดวินิจ

Download
13   คอนกรีตบล็อกผสมเยื่อกระดาษและเศษโฟม 

  นายณัฐกิตติ์   สูนศรี

  นายรัตนพล    สายฟู

  นายวีรยุทธ     แก้วกาศ     

ดร.ฟองจันทร์   จิราสิต 

Download
14   คอนกรีตผสมเส้นใยโพลิเอทิลีน 

  นายชยังกูร            อนันตกาล

  นายพิชิตชัย          มหาวรรณ

  นางสาวปัทมาพร   มะธุ 

อ.บุปผเวช       พันธุ์ศรี 

Download
15   คอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดโฟมซีเบา

  นายกษิดิศ         วงค์ชมภู

  นายธวัชชัย        ทนยัง

  นางสาวรัตนาวดี  ศรีแดง 

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
16   คานคอนกรีตสำเร็จรูปมวลเบาเซลลูลาร์   

  นายบัณฑิต       เสียงเพลิน

  นายศราวุฒิ       แข่งขัน

  นายอรรถพงศ์    ตาหล้า 

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
17   ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านขนุแจ๋

  นายจิรวัฒน์   ไชยปัญโญ

  นายณัฐวุฒิ    ศรีวิชัย

  นายธรรมนิจ   แก้วยา 

อ.พิสุต         รอดวินิจ 

Download
18   บล็อกประสานดินขาว 

  นายณัฐพงศ์     ไชยณรงค์

  นายวราวุธ        จันทร์ตา

  นางสาวสาริณี   ศรีบุดดา 

อ.บุปผเวช   พันธุ์ศรี 

Download
19   บล็อกประสานผสมเถ้าลอยและยิปซัม 

  นางสาวสุธาทิพย์   แก้วประเสริฐ

  นายอนุวัฒน์          วิญญารัตน์

  นายอาณัติ            ประเสริฐ 

อ.บุปผเวช   พันธุ์ศรี 

Download

 


ปีการศึกษา 2556 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   การจำลองกายภาพของคันดินที่ใช้โฟมอีพีเอสบริเวณคอสะพาน

  นายจิรวัฒน์       อินต๊ะสม

  นางสาวปาริชาต มากรื่น

  นายวีรพันธ์        กาญจนทักษิณ

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ และ

ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์

Download
2   การประยุกต์ใช้ดินลูกรังผลิตบล็อกศิลาแลง

  นายณัฐพร         ศรีวิชัย

  นายถนอมศักดิ์   แย้มบุบผา

  นายอัศนัย         ใจจันทร์

อ.เจษฎาพร    ศรีภักดี

Download
3   ผนังเบาโครงเคร่าเหล็กกัลวาไนซ์รับแรงด้านข้าง

  นายกิตติคุณ      แสงชาติ

  นายนิติกร         สุขใจ

  นายปิยะวัฒน์    เกิดมูล

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

Download
4   ปูนฉาบสีจากซีเมนต์ขาวและกาวซีเมนต์

  นายวิสุทธิ์        สุแก้ว

  นายสิษฐวัศ      ฝาวัน

  นายสุรศักดิ์      ศุภพันธุ์ภิญโญ

อ.ปิยะวัฒน์    วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
5   แนวทางการแก้ปัญหาอุทกภัยน้ำวาง โดย HEC-RAS

  นายศิริวัฒน์     อุทายะ

  นายอานนท์     วรรณคำ

อ.ปิยะวัฒน์    วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
6   บล็อกประสานมอร์ตาร์ผสมโฟมอีพีเอส

  นางสาวจีรพรรณ  ปันสุข

  นางสาววนิดา      ยะอูป

  นายเสกสรร         แซ่ลิ่ว

ดร.สุนิตา       เอื้อวิริยานุกูล

Download
7   การใช้ขวดพลาสติกใสแทนที่มวลรวมในงานแอสฟัลต์คอนกรีต

  นางสาวเกตุกานต์ คำขาว

  นายวิวัฒน์           กู่แดง

  นายสุริยัณห์        คำมา

อ.ชาคริต       ชูวุฒยากร

Download
8   การปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ซีเมนต์และกระดาษหนังสือพิมพ์

  นางสาวณัฎธินี    วิญญา

  นางสาวิภาดา     ข่าเหล็ก

ดร.ทวีชัย       กาฬสินธุ์

Download
9   การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วยเถ้าก้นเตา ดินขาวและปูนซีเมนต์

  นายกฤษณพงษ์ คุยหกาญน์

  นายไตรภพ        หว่างไม

  นายรณภัทร        พิทักษ์

อ.พิสุต          รอดวินิจ

Download
10   คอนกรีตบล็อกผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอย

  นายจักรพรรณ ทิพย์คำ

  นายเสกศิลป์   วิเศษศักดิ์ศรี

  นายอุณภพ     เหลี่ยมพชระ

อ.เจษฎาพร ศรีภักดี

Download
11   บล็อกประสานผสมเยื่อกระดาษ

  นายไกรวิทย์   ธิธรรมมา

  นายณัฐวุฒิ     สุรินธรรม

  นายยุทธนา    ถาวัน

ดร.บุปผเวช    พันธุ์ศรี

Download
12   ฝ้าเพดานยิปซัมแบบพิมพ์ลายผสมเยื่อกระดาษ

  นายธราเทพ   ภูมี

  นายประทีป    สีทำมา

  นายภาณุวิช    ลังกาป๋อน

อ.ดิษฐิเดช     ราชแพทยาคม

Download
13   บล็อกประดับผนังจากขยะโฟม

  นายกิตติลักษณ์ กันทะยศ

  นายทศพล        ใจยะสุ

  นายธนกฤต       รัตนชัยเสมากุล

ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

Download
14   กระเบื้องหางว่าวกันความร้อน

  นายจักกฤษ   ใจสม

  นายณัฐพงค์          ศรีปัญญา

  นางสาวรัชฎาภรณ์ ไชยวงศ์

ดร.บุปผเวช    พันธุ์ศรี

Download
15   การเสริมความแข็งแรงให้กับผนังก่อบล็อกคอนกรีตเพื่อรับแรงเฉือน

  นายปฏิญญา ใจปัญญา

  นายวรุต        เพียชิน

  นายสิทธิกร   บุตรตาคำ

ดร.บุปผเวช    พันธุ์ศรี

Download
16   บล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนจากเศษวัสดุ

  นายชัยวัฒน์    มณีจันทร์

  นายณัฐกิตต์   วรพงศ์พิสุทธ์

  นายวทัญญู     อุปนันท์

ดร.บุปผเวช    พันธุ์ศรี

Download
17   การออกแบบชุมทางต่างระดับแยกดอยติ

  นายณัฐวุฒิ   เกิดมงคล

  นายวารินทร์ คำศรีใจ

  นายศรชัย    จันทร์นวล

อ.เอกชัย       กิตติวรากูล

Download
18   อิฐมวลเบาเซลลูลาร์จากเครื่องสร้างโฟมต้นทุนต่ำ

  นายชนม์พิสิทธ์ ยาท้วม

  นายธนา          น้อยเรือน

  นายณัทธภัทร  ธรรมขันธ์

ผศ.เบญจพงษ์     พรนิมิตร

Download
19   เสาร้ัวลวดหนามคอนกรีตอัดแรงอย่างง่าย

  นางสาวกัญญรัช ชุ่มเชื้อ

  นายธนาวัตร       จินะใจ

  นายนวพรรษช์    ขันติสิทธ์

อ.เจษฎาพร   ศรีภักดี

Download
20   การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วยกากยิปซัม เถ้าลอยและปูนซีเมนต์

  นายชยกฤต    ธรรมเขาแดง

  นายเตชินท์    เทพสมบัตน

  นายอรุณเดช  เศรษฐสินธ์ 

อ.พิสุต          รอดวินิจ

 Download

ปีการศึกษา 2555

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   กลสมบัติของวัสดุยึดรั้งในกำแพงกันดินแบบชิ้นส่วนประกอบ 

  นายกฤษรัตน์   แสนจิตต์ 

  นายวีระศักดิ์    แก้วสน                         

  นายวุฒิพงษ์    นาเอก 

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
2   การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT ในการประเมินปริมาณน้ำท่าและตะกอนเชิงลุ่มน้ำ 

  นายเจริญ       สารตัน

  นายนรินทร์     แก้วฝั้น                         

  นายฤทธิไกร   พงษ์จีนะ 

อ.ปิยะวัฒน์      วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
3   การประยุกต์ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ในการผลิตบล็อกประสาน

  นายไตรวุฒิ       บุตรนุชิต 

  นายบริพัฒน์      ผลวารินทร์                 

  นายณัฏปกิตติ์    พรหมมา 

ผศ.เบญจพงษ์       พรนิมิตร 

Download
4   อิฐดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอย 

  นายชัชรินทร์     จินดาปุก

  นายปิยะณัฐ      นิติกุลเกยูร                   

  นายวรศักดิ์       กาวารี 

ผศ.เบญจพงษ์       พรนิมิตร 

Download
5   สเปรทชีทเพื่อการออกแบบฐานรากวางบนเสาเข็ม โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน    นายสนิทพงษ์    อุทอง 

ผศ.สนิท       พิพิธสมบัติ

Download
6   วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างหอพักนักศึกษา

  นายณัฐพงษ์    ศิริสายัณห์ 

  นายธนภัทร     ใจอินสม                       

  นายพงศธร      แซ่เบ๊    

อ.ดิษฐิเดช      ราชแพทยาคม 

Download
7   การประยุกต์ใช้มอร์ตาร์ผสมฝุ่นหินปูนในงานฉาบผนัง 

  นางสาวเบญจวรรณ   พักดี 

  นายสุรักษ์                มิ่งเมืองทอง          

  นายเอกพงษ์            แก้วภูสี 

ดร.บุปผเวช     พันธุ์ศรี

Download
8   แผ่นพื้นคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาร์ 

  นายพิษณุพงศ์    แก้วแปง 

  นายภรณ์รวีร์       ไชยอินตา                   

  นายอัครพงษ์      เทพแก้ว 

ดร.ฟองจันทร์   จิราสิต 

Download
9   การปรับปรุงคุณภาพดินชั้นรองพื้นทางโดยซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และเถ้าลอย

  นายเกื้อกมล    ภู่เจริญ   

  นายมงคลชัย   ดวงจิต                         

  นายวิทยา        ทิพย์ปลูก 

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
10   การพัฒนากำลังอัดของมอร์ต้าร์ซีเมนต์ผสมผงแร่แคลไซต์ 

  นายภาณุพงศ์    แสงจันทร์

  นายราเชนทร์    ชัยศักดิ์ 

ดร.ฟองจันทร์   จิราสิต 

Download
11   เชิงชายน้ำหยดจากโฟมและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

  นางสาวพัชรินทร์   ธิมา

  นายวีระพงษ์         พุทธวงศ์           

  นางสาวอัญชลี      มะทะธง 

ดร.ฟองจันทร์   จิราสิต 

Download
12   การวิเคราะห์ผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในงานก่อสร้างอาคาร 

  นายกิตติพงษ์   กองแก้ว

  นายศรัณย์        มุ่งสุจริตการ 

อ.สุทิน            ใจกล้า

Download
13   การเสริมความแข็งแรงผนังก่อเพื่อรับแรงเฉือน 

  นางสาวพัดชา   สุขุมวัฒนะ   

  นายต่อตระกูล   นวสกุลชัย                   

  นายอัครพันธ์     งามเมือง 

ดร.บุปผเวช      พันธุ์ศรี 

Download
14

  ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสาร

  บนทางหลวงหลายช่องทางจราจรนอกตัวเมืองเชียงใหม่

  นายจรินทร์     วุฒิเอ้ย 

  นายทศพล     ศรีทองใบ                       

  นายสุวพันธ์    คีรีมาศทอง  

อ.ชาคริต         ชูวุฒยากร 

Download
15   กำลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ เถ้าลอยและปูนซีเมนต์ 

  นายณัฐวุฒิ     เจริญโชควันชัย

  นายนิคม         อินยานนท์                     

  นายวิทวัฒน์    สุรินทร์ 

ผศ.เบญจพงษ์      พรนิมิตร 

Download
16   กำลังอัดของคอนกรีตที่ทดแทนปูนซีเมนต์ด้วยแคลไซต์ และเถ้าลอย 

  นายเฉลิมวุฒิ    เหมืองหม้อ   

  นายประมัย       ชัยวัณณคุปต์

ผศ.วรพรรณ     นันทวงศ์

Download
17   การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของโครงหลังคาเหล็ก

  นายปิยะณัฐ    แสนใจบาล

  นายนพดล     ไวรักษ์                         

  นายสุชาติ      ศรีภาชน์ 

ผศ.วรพรรณ     นันทวงศ์

Download

ปีการศึกษา 2554 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   การตรวจสอบการกัดกร่อนของอิฐดินดิบโดยวิธีหยดน้้ำ

  นายทินกร      โกฏฉกรรจ์

  นายสัมฤทธิ์    แก้วใจชื่น              

  นายอดุลย์      ดวงฟูคำ

ผศ.เบญจพงษ์        พรนิมิตร

Download
2   การปรับปรุงอิฐดินดิบจากตะกอนประปา

  นายปริวรรต     อุ่ยวัชรานนท์

  นายวีระศักดิ์    ชัยวุฒิ

  นายภูริวัจน์      ศิริบูรณ์

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก

Download
3   เครื่องสร้างโฟมต้นทุนต่ำสำหรับผลิตอิฐมวลเบา

  นายคมกฤช    วงษ์หนู

  นายจุลพงษ์    สมนาสัก

  นายณัฐพล     ต๊ะชัย

ดร.บุปผเวช พันธุ์ศรี

Download
4   อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของบล็อกดินประสานผสมโฟม EPS

  นายวุฒิพันธ์    พงษ์ไทย

  นายอนุสรณ์    ผลเชื้อ

  นายอภินันท์    เรือนเหลือ

อ.เจษฎาพร ศรีภักดี

Download
5   การพัฒนาการไหลของมอร์ตาร์

  นางสาวขวัญธิดา  กาสกุล

  นายชัยณรงค์       วงค์คำปวน

  นางสาวพิมนภัทร์ ชัยบุญญพัฒน์

ดร.บุปผเวช พันธุ์ศรี

Download
6   น้ำยาสร้างฟองต้นทุนต่ำ

  นายภูวนัย     สุทโธ

  นายวีรชาติ   วาราติ

  นายสุทธิพล สายแปง

ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

Download
7   ปูนฉาบผสมดินสี

  นายเจษฎา          ชมภูวัง

  นายชัยนุชิต         จิตบุญ

  นายอัครพล          สนธิรักษ์

  นางสาวอำพวรรณ ทาเกิด

ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

Download
8   พฤติกรรมการไหลในทางน้ำเปิดบริเวณตอม่อสะพานต่อวัสดุท้องน้ำ

  นายศรัณยู    คำฝ้ัน

  นายอนุพนธ์ เกษธรรม

  นายเอกพล   ตนภู

อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

Download
9   กระเบื้องหางว่าวกำลังอัดสูง

  นายพีรณัฐ    อินต๊ะนา

  นายสามารถ เขียวตี๋

  นายโองการ  ชัยวัณณคุปต์

ผศ.วรพรรณ          นันทวงศ์

Download
10   กลสมบัติของปูนตำสำหรับฉาบบ้านดิน

  นายชุณหาญ สมศักดิ์น

  นายพัชระ       นามะเสน

  นายพงศธร   สีฝ้ัน

ผศ.เบญจพงษ์       พรนิมิตร

Download
11   โครงการเผยแพร่กระบวนการผลิตและการก่อสร้างบล็อกดินประสานสู่ชุมชน

  นายคณุตม์    เมืองทอง

  นายปรัชญา   หาญจักรแก้ว

  นายพลพัตร  ไฝเครือ

  นายอิสรพงศ์  อานุภาพยรรยง

ผศ.สนิท      พิพิธสมบัติ

Download
12   บ้านดินสู่ชุมชน

  นายกฤษดา   ชื่นจิต

  นายชาติชาย แซ่เฒ่า

  นายชูภักดี    จุลภักดี

  นายนัชยา    พึ่งจะแย้ม

ผศ.สนิท    พิพิธสมบัติ

Download

ปีการศึกษา 2553

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  นายโอฬาร    เวียงเก้า

  นายเสฏฐวุฒิ เหล่าแช่ม

  นายสิชล       เครือทะนุ

อ.เอกชัย       กิตติวรากูล และ

อ.ประดิษฐ์     เจียรกุลประเสริฐ

Download
2   ชุดทดสอบการหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสำหรับวัสดุก่อผนัง

  นายยศไกร     รังษี

  นางสาวศิริพร ขัดบุญเรือง

  นายอภิวัฒน์   สุวรรณ

ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

Download
3   การทดสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีแรงวัฎจักรกึ่งสถิต

  นายธีรวุฒิ   สาลีศิลป์

  นายวิทยา   ทะแยแก้ว

อ.บุปผเวช      พันธุ์ศรี

Download
4   การวิเคราะห์เสถียรภาพของดินบริเวณถนนทางขึ้นดอยสุเทพ กรณีศึกษา บริเวณหอดูดาวสิรินธร

  นายนันทิพัฒน์ แก้วพา

  นายเมธี           ยาบุญนะ

  นายวัชรพงษ์   อินต๊ะโดด

ผศ.สนิท       พิพิธสมบัติ

Download
5   แผนที่ควบคุมความสูงอาคารในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

  นายเกรียงไกร  ศรีไชยวงค์

  นายผ่องศรี      ปันเต๋

  นายสุทธิพงษ์  วงศ์สิรินานนท์

อ.เอกชัย        กิตติวรากูล

Download
6   บล็อกคอนกรีตมวลเบาจากกากตะกอนของกระบวนการผลิตกระดาษสา

  นางสาวดุษดีพร    สีคำ

  นางสาวอาทิตยา   โหล่เจ

อ.เจษฎาพร    ศรีภักดี

Download
7   คุณสมบัติการรับกำลังแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าลอยและเถ้าหนัก 

  นายณรัฐ         สมานพันธุ์นุวัฒน์

  นายธีระพงศ์    จิตกาวิน

  นายพงศ์ปณต คำเป็ง

  นายวีระพันธ์    ยารังกา

อ.เจษฎาพร    ศรีภักดี

Download
8   อิฐดินดิบผสมเยื่อกระดาษ

  นายการันต์    รัตนะ

  นายคุณากร   วิโรจน์ศศิธร

  นายพิสิฐษ์    ใจมา

ผศ.เบญจพงษ์      พรนิมิตร

Download

ปีการศึกษา 2552 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1

  การกำหนดตำแหน่งอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  เขตพื้นที่ลำปางโดยใช้แผนที่ 3 มิติ 

  นายเชิดศักดิ์        ไชยมงคล 

  นายพงษ์พรรณ     วงค์คม            

  นายอภิสิทธ์          วงศ์ปาลี

อ.ชาคริต     ชูวุฒยากร 

Download
2

  การจำลองแบบอาคาร 3 มิติเพื่อการบริหารจัดการอาคาร

   : กรณี  ศึกษาอาคารคณะวิศวกรรมโยธา          

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา ภาคพายัพ

  นายศิวกร        คำเรือน 

  นายวรพัฒน์     แซ่เห่อ 

อ.สุทิน        ใจกล้า

Download
3   การปรับปรุงคุณภาพอิฐดินดิบด้วยยางมะตอยน้ำ

  นายเกรียงไกร    ปราโมทย์   

  นายเฉลิมชนม์    ชมภูมิ่ง        

  นายเชิดชัย        เครือปัญญา  

ผศ.เบญจพงษ์        พรนิมิตร 

Download
4   การปรับปรุงคุณภาพอิฐดินดิบผสมเปลือกข้าวโพด

  นายโกสินทร์    อินมูล 

  นายสิทธิชัย     ชัยวิรัช

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
5   การเพิ่มค่ายุบตัวของคอนกรีตโดยใช้กรวด

  นายธีรกิต       แก้วทันใจ   

  นายพูลศักดิ์   เด็ดเขตตขัน        

  นายยุทธภูมิ    สมฤทธิ์ 

อ.เจษฎาพร   ศรีภักดี

Download
6

  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างคอนโดมิเนียม

  กรณีศึกษาบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ 

  นางสาวกาญจนา     บุญของ

  นางสาวรัชดาภรณ์   พานคร้าม     

  นายอภิชาติ             อภิวงค์งาม 

อ.ดิษฐิเดช     ราชแพทยาคม 

Download
7   การออกแบบข้อมูลสารสนเทศอุบัติเหตุทางหลวง 

   นางสาวยุมิ   บุญวิเศษ 

   นายวิทยา    ไชยนันท์     

   นายสรวง     สุวรรณ 

อ.ชาคริต       ชูวุฒยากร 

Download
8   กำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กเส้นกลมที่เป็นสนิมในแต่ละค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต  

  นายนวพล      อินทรวิศิษฎ์ 

  นายประธาน   ขาวเถิน  

  นายโอม         ดีจันทร์เหนือ 

อ.เจษฎาพร    ศรีภักดี

Download
9   คอนกรีตบล็อกผสมเยื่อกระดาษ  

  นายวรรณเฉลิม   ศรีสุนทร       

  นายวีระยุทธ       นวลทา        

  นายอนุกูล          สุรินทร์ 

อ.เจษฎาพร    ศรีภักดี

Download
10   โครงสร้างกันดินคอนกรีตบล็อกสำเร็จรูป 

  นายธวัช         นะสะปะ   

  นายนพรัตน์    สุมามาลย์             

  นายบรรพต     สุติ 

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
11   การเปรียบเทียบการค้ำยันในโครงข้อแข็งเหล็ก 

  นายกิตติศักดิ์    บุญสูง 

  นายอภิชาติ       หยกภิรมย์รุ่ง 

ผศ.วรพรรณ       นันทวงศ์

Download
12   การปรับปรุงคุณภาพกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาวิบูลย์ศรี

  นายเจษฎา         ไชยวงค์ 

  นายสามารถ       วงค์สุวรรณ์       

  นายเอกลักษณ์   ทองปัน 

ผศ.เบญจพงษ์      พรนิมิตร 

Download
13   วัสดุฉาบบ้านดิน 

  นายนพดล     กันทะธง   

  นายนเรศ       เกิดสวัสดิ์     

  นายปรัชญา   แอ้มอุตม์

  นายพัชรพล   ขัติยศ  

อ.เบญจพงษ์   พรนิมิตร 

Download
14   วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปางหลวง 

  นายนชัย        ซอระสี   

  นายสรวุธ       ไชยยะวงศ์       

  นายอภินันท์   อินทะนนท์ 

อ.ประดิษฐ์      เจียรกุลประเสริฐ 

Download่่

ปีการศึกษา 2551 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   การปรับปรุงวัสดุฉาบบล็อกประสานดินดิบ

   นายไกรสร    อรวัฒกูล 

   นายกิติศักดิ์  ยุทธิ์กิจสถาพร       

   นายภูวนาฐ   คาดคำฟู 

   นายปิยวรรณ เครือระยา

อ.ปิ่นแก้ว    กันฟุก

Download
2   ผนังคอนกรีตผสมโฟม

  นายจุมพจน์    แก่นธิยา 

  นายเทพนม    ยะตา

  นายรติพงษ์    รสหวาน

อ.ประดิษฐ์   เจียรกุลประเสริฐ

Download
3   กลสมบัติของอิฐบล็อกประสานผสมเถ้าหนัก

   นางสาวชัญญา  ฉ่อนเจริญ   

   นายภาณุศักดิ์    พันเต

   นางสาวรสริน     มูลสาร

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
4   การประยุกต์ใช้บล็อกประสานในงานฝายทดน้ำแบบถาวร

  นายกิตติกานต์   ไชวงค์ 

  นายณัฐพล         อินชัยวงค์    

  นายสมประสงค์   แสงจันทร์

อ.ประดิษฐ์    เจียรกุลประเสริฐ

Download
5

  เปรียบเทียบอัตราเหล็กเสริมของแผ่นพื้น ค.ส.ล. ไร้คานที่คำนวณโดยวิธี DDM, EFM

  และโปรแกรม SAFE

  นายอานนท์        บุญช่วย

ผศ.ยุทธนา      สินสุขเศรษฐ์

Download
6   คุณสมบัติของแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์

  นายณัฐพนธ์    ทิชัย

  นายณัฐพล      สัตยวงศ์         

  นายวีรวิชญ์      หลำคำ

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
7

  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่ากําลังรับแรงดึง

  ของตัวอย่างเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

  นายเกษตร      ทาอินต๊ะ

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
8   การจัดระเบียบการจราจร เพื่อจัดทำถนนการค้าบนถนนอินทยงยศ

  นายพงศกร     มูลกลาง     

  นายวิฑูรย์       ธรรมานุวงศ์       

  นายสิทธิพันธ์  ยุรี

อ.ชาคริต     ชูวุฒยากร

Download
9   การศึกษากรณีการทรุดตัวของกำแพงเมืองเชียงใหม่(แจ่งศรีภูมิ)

  นายชัยวัฒน์   แก้วคำ 

  นายวิธวินท์    สมขาว        

  นายอานนท์   ทองทัพ

ผศ.สนิท   พิพิธสมบัติ

Download
10   การประยุกต์ใช้โปรแกรม GEOMEDIA ในงานสาธารณูปโภค

  นายเกรียงศักดิ์   ปาลี 

  นายชาตรี          ชมเมือง         

  นายศรายุทธ์      คำหวัน

อ.ภาณุ อุทัยศรี และ   

อ.เอกชัย กิตติวรากูล

Download
11   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าสาธารณะ

  นายภาณุพงศ์    วรรณธง 

  นายศิริชัย         สิทธิมงคล     

  นายเอกราช      นิธิภัทรนนท์

อ.เอกชัย     กิตติวรากูล

Download
12   การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการออกแบบถนน

   นายเจษฎา      สุภารัตน์   

   นายฉัตรชัย     จอมเดช           

   นายอัศดา       วัฒนาสวัสดิ์

อ.เอกชัย     กิตติวรากูล

Download
13

  การเปรียบเทียบการวิเคราะห์แรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างอาคารที่เกิดจากแรงแผ่นดินไหว

  โดยโปรแกรม ETABS และ STAAD Pro.

   นายนรินทร์      กากุล

ผศ.ยุทธนา      สินสุขเศรษฐ์

Download
14   กำลังอัดของคอนกรีตผสมแป้งมันสำปะหลังเมื่อเกิดอัคคีภัย

   นายรุ่งศักดิ์      มูลจัทร์ตา     

   นายศุภกร       ชัยสูง

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
15   การถ่ายทอดกระบวนการผลิตและการก่อสร้างอาคารบล็อกดินประสานสู่ชุมชน

   นายกิตติพันธ์    เที่ยงโถ 

   นายณรงค์เดช   เขื่อนปิง      

   นางสาววรัณธร  ยอดศรี  

   นายดนุสันต์      สุจริต

อ.ปิ่นแก้ว     กันฟุก

Download
16   การทำแผนที่่ภูมิประเทศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงเชียงใหม่โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ

   นายจีรวัฒน์       หล่อสุวรรณ 

   นายอภิชาติ       มงคลวัจน์

อ.เอกชัย      กิตติวรากูล

Download
17   การตรวจสอบโครงสร้างของอาคารเต็มรูปแบบ

  นายปัฐยวัฒน์     ศรีสวัสดิ์   

  นายสันติ            ขันทะพงษ์ 

  นายอภิวัฒน์       วงศ์ปัญญา

อ.วรพรรณ    นันทวงศ์

Download

ปีการศึกษา 2550

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   การประเมินผลการใช้ที่จอดรถภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

  นายพงษ์พันธุ์       ปิ่นแจ้ง 

  นายพัฒนา           แสงศุภวรรธน์      

  นางสาววิมลรัตน์   ขจรรัตนเมธา 

อ.ชาคริต    ชูวุฒยากร 

Download
2   การประยุกต์งานภูมิสารสนเทศ เพื่องานซ่อมบำรุงโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก 

  นายชวลิต        ทาธง 

  นายธนพัฒน์    จันทร์เรือน            

  นายปฐม          มหาวัน

อ.เอกชัย     กิตติวรากูล 

Download
3   การประยุกต์บล็อกประสานเพื่อป้องกันน้ำท่วม 

  นายเชฎฐ์      ชัยวงค์               

  นายปฏิภาณ   ณ นครพรม            

  นางสาววริยา  สุวรรณจักร์ 

ผศ.เบญจพงษ์    พรนิมิตร 

Download
4

  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างหลังคาค้ำยันและไม่ค้ำยัน

  โดยโปรแกรม STAAD.Pro2006

  นายบุญทวี  สินสุขเศรษฐ์ 

อ.ยุทธนา    สินสุขเศรษฐ์   

Download
5

  การศึกษาการทำแผนที่เสมือนจริงสำหรับใช้ในการตำแหน่งอาคาร

  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่ภาคพายัพ

  นายกิตติธัช      ใจมุข   

  นายนิธินาถ       มังคลัษเฐียร         

  นายเอกกมล     จันทร์คุณา 

อ.ชาคริต     ชูวุฒยากร 

Download
6   การศึกษาความเป็นไปได้ของรถเมล์สำหรับนักท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ 

  นายทนงศักดิ์     ชนะ 

  นายพีระวัฒน์     คำฝั้น            

  นายอธิพันธ์       จุ่มแก้ว 

ผศ.เบญจพงษ์    พรนิมิตร 

Download
7   การศึกษาระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต 

  นายนรินทร์     สว่างจิตร

  นายนวรัตน์     มีแสง           

  นายอานันท์    ไชยคำหล้า

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
8

  การสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติเพื่อการนำเสนอแผนที่ด้วยซอฟต์แวร์สเก็ตอัพ

  : กรณีศึกษา อาคาร ยธ.5 และ ยธ.6 สาขาวิศวกรรมโยธา

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่ภาคพายัพ

  นายเฉลิมเกียรติ       แสงยะ

อ.ภาณุ        อุทัยศรี

Download
9   บล็อกประสานดินดิบเพื่อใช้ในงานบ้านพักอาศัย

  นางสาวพิลันดา   พลังคะพันธ์พงศ์ 

  นายภาสกร         จินดารัตน์ 

  นายสิทธิฤทธิ์      โชควัชรบุตร        

  นายอาทิตย์         ไชยชมภู 

อ.วรพรรณ    นันทวงศ์

Download
10   ผลกระทบของกรดซิตริกต่อกำลังคอนกรีต 

  นายจักรพันธ์   ธงทอง 

  นายธีระวัฒน์   หว่างกลาง           

  นายพิรุฬ         ธรรมบุญ 

อ.ยุทธนา      สินสุขเศรษฐ์   

Download
11   แผ่นพื้นคอนกรีตหน้าตัดผสมไม้ไผ่

  นายโชดก     มโนทิพย์     

  นายพินิจ       ดำรงค์                 

  นายอิทธิพล  เภารอด 

อ.ยุทธนา      สินสุขเศรษฐ์   

Download
12   พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิดขนาดเล็ก 

  นายชัยวัฒน์   กระแสร์สินธุ์ 

  นายภูวดล      ศรีบรรจง               

  นายนพกฤต   บัณฑิตอนุกลู 

อ.เจษฎาพร   ศรีภักดี 

Download
13   พฤติกรรมและการวิบัติของรอยต่อโครงสร้างเสาคอนกรีตสำเร็จรูป 

  นางสาวพัชราพร   แก้วสุดใจ   

  นายสมโภช          เขียวสาตร์          

  นายอานนท์          แก้วกลางเมือง 

อ.ยุทธนา      สินสุขเศรษฐ์   

Download

ปีการศึกษา 2549

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   คุณสมบัติของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและแป้งมันสำปะหลัง

  นายคมสันต์    คำฟอง 

  นายสุเชษฐ์     ศรีภาชน์                  

  นางสาวอ้อย   ทองม้วน

อ.วรพรรณ    นันทวงศ์

Download
2   คอนกรีตกำลังสูงเซ็ตตัวเร็วสำหรับงานซ่่อมผิวทางคอนกรีต

  นายเดชา      มูลนันไชย   

  ว่าที่ ร.ต.นันทพงษ์ จิโนรส              

   นายภาคภูมิ  ใจนา

ผศ.เบญจพงษ์    พรนิมิตร

Download
3   การศึกษาการประมูลงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  นายชวพงษ์   ไชยรินทร์

  นายรัฐภูมิ       ยงรัฐตระกูล         

  นายศราวุฒิ    ริยะวารี

อ.ดิษฐิเดช    ราชแพทยาคม

Download
4   กำลังรับแรงของไม้ที่มีความชื้นแตกต่างกัน

  นายทวีศักดิ์    ภิรมย์   

  นายสุพจน์      ใจสม                    

  นายศุภชัย      ประเสริฐทรัพย์ 

อ.วรพรรณ    นันทวงศ์

Download
5   การศึกษาการผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าลอย

  นายคมสันต์   ใจกว้าง 

  นายศิริพงษ์   นนทกา                       

  นายอภิชาติ   มังคลาด

อ.ดิษฐิเดช    ราชแพทยาคม

Download
6

  การศึกษาและเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเถ้าเปลือกกาแฟกับคอนกรีตปกติ

  และคอนกรีตผสมเถ้าลอย

  นายกิติชัย     ศศิธรวัฒนกุล

  นายชัพเกติ์   เกศสุวรรณรักษ์ 

  นายสุรศักดิ์    อินต๊ะแก้ว

อ.ใจดี           รับรองได้

Download
7   คอนกรีตกึ่งงสำเร็จรูป

  นายณัฐกานต์  ชำนาญอาสา 

  นายนิพนธ์       ธรรมบุตร 

  นายศักดิ์ชัย    เมืองอ่อน

อ.สุทิน          ใจกล้า

Download
8

  การเปรียบเทียบกำลังรับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างการใช้อีพ็อกซี่

  และไม่ใช้อีพ็อกซี่อยึดเหล็กเสริมในคอนกรีต

  นางสาวจันทร์จิรา  กันทา

  นางสาวทิพวรรณ  ปันธิ                   

  นายนพดล           จันทร์พระยา

อ.ธนวัช         โพคะรัตน์ศิริ

Download
9   โปรแกรมออกแบบเสาคอนกรีตรับน้ำหนักเยื้องงศูนย์โดยวิธีกำลัง   นายณฐภณ          ตันศิริ

อ.ยุทธนา       สินสุขเศรษฐ์

Download
10

  การเปรียบเทียบค่ากำลังอัดของคอนกรีตโดยใช้เทคนิคการบ่มด้วยพลังงานไมโครเวฟ

  และการนึ่งด้วยไอน้า

  นายกิตติพงษ์    เรือแก้ว 

  นายภูวนัย         ใจยะสาน     

  นายศักดิ์ชัย       กันทะวงศ์

อ.วรพรรณ      นันทวงศ์

Download
11   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเสริมเหล็กบริเวณมุมฉากของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

  นายนาคพันธุ์    คำยอด

  นายวิวัฒน์        รักษาไพร

อ.ธนวัช          โพคะรัตน์ศิริ

Download
12   การจัดการการใช้น้ำของอำเภอสะเมิงในฤดูแล้ง

  นายนิทัศน์        ภูมิเทศ   

  นายวิชานนท์     เจนธุระกิจ                

  นายสรนิค         ดิศวัฒนะ

อ.ประดิษฐ์      เจียรกุลประเสริฐ

Download
13

  การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเลือกหน้าตัดคานและเสาเหล็ก

  โดยวิธีคัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก

  นายธีรศักดิ์       เทพมาลัย

อ.ธนวัช          โพคะรัตน์ศิริ

Download
14   การศึกษาการประมูลงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  นายชวพงษ์      ไชยรินทร์   

  นายรัฐภูมิ         ยงรัฐตระกูล              

  นายศราวุฒิ       ริยะวารี

อ.ดิษฐิเดช      ราชแพทยาคม

Download
15   การศึกษาการผลิตบล็อกประสานผสมเศษเซรามิค

  นายณัฐพล       พิศปิงคำ

  นายพิทักษ์       จันทาพูน                  

   นายภูวนัย         ใจจุ้ม

อ.วรพรรณ      นันทวงศ์

Download
16   การศึกษากําลังดัดของคอนกรีตผสมแป้งมันสําปะหลัง 

  นายวิษณุ          จันทร์เป็ง 

  นายสุวรรณ์        คําวงค์ษา                

  นายสิทธิชัย       นันทะวงศ์                                   

อ.วรพรรณ       นันทวงศ์

Download

ปีการศึกษา 2548 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   แผนที่และเส้นทางสำหรับคนตาบอดภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

  นายณัฐรินทร์ ใจเที่ยง 

  นายอดิเรก     แสงศรีจันทร์

อ.เอกชัย     กิตติวรากูล

  Download
2

  การศึกษาหาโมเมนต์สูงสุดในโครงสร้างอาคารสูงรับแรงด้านข้าง

  โดยวิธี M.D. ร่วมกับ  PORTAL METHOD และ CANTILEVER METHOD THE MAXIMUM 

  MOMENT STUDY IN TALL BUILDING  FOR  LATERAL FORCE BY M.D. METHOD TO

  SHARE  PORTAL METHOD A

  นายธีรสุต    ใจสัตยาบรรณ

อ.ยุทธนา    สินสุขเศรษฐ์

Download
3   การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินดิบ   นางสาวพัชรินทร์    ปัญญา

อ.วรพรรณ   นันทวงศ์

Download
4   การศึกษาการบิดของอาคารเนื่องจากการจัดวางผนังรับแรงเฉือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว   นายชานาญพงษ์   ปาระพรหม

อ.ธนวัช      โพคะรัตน์ศิริ

Download
5   การประยุกต์ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลและวิชวลเบสิกในการวางแผนเวลางานก่อสร้าง   นายสันติชัย    บางศรัณย์ทิพย์

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม

Download
6

  การคำนวณหน่วยแรงแนวดิ่งในชั้นดินจากน้ำหนักกระทำที่ผิวดินโดยโปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลเบสิก

  นายสุขสันต์     แซ่โล้ว

อ.สนิท       พิพิธสมบัติ

Download
7   การศึกษากำลังยึดเหนี่ยวและระยะฝังของเหล็กเสริมในคอนกรีตผสมเถ้าลอย

  นายสามารถ    นันไชยกัน   

  นายอนุเธียร    วงค์คำปัน                   

  นายอร่าม        จี้อินทร์

อ.ยุทธนา    สินสุขเศรษฐ์ Download
8

  ศึกษาการเคลื่อนที่ด้านข้างในแต่ละชั้นของอาคารโครงข้อแข็งเหล็กเนื่องจากแรงแผ่นดินไหว

  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงขนาดของเสาและความสูงระหว่างชั้น

  นายสุรศักดิ์     แซ่หว่าง

อ.ยุทธนา    สินสุขเศรษฐ์

Download
9   การศึกษาการพัฒนาฝารางระบายน้ำเฟอร์โรซีเมนต์

  นายมาณัติ     มาเต็ม 

  นายวรวิทย์     ดอนชัย

อ.ชาคริต     ชูวุฒยากร

Download
10   พฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหลังเกิดอัคคีภัย

  นายสุวิทย์   เรือนมูล   

  นายอุเทน  ตาทา

อ.ยุทธนา    สินสุขเศรษฐ์

Download
11   พฤติกรรมการรับกำลังของเสาและคานจากปูนซีเมนต์ต่างชนิดในอัตราส่วนผสมที่เท่ากัน

   นายจิรายุ     บูรณ์สิริจรุงรัฐ 

   นายทศพร    ยะสืบ

   นายพรศักดิ์  รุฬหการ

อ.ธนวัช      โพคะรัตน์ศิริ

Download
12   การออกแบบและคำนวณความแข็งแรงของแบบหล่อแผ่นพื้นโดยโปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลเบสิก    นายณัฐกานต์ อิ่นแก้ว

อ.ยุทธนา    สินสุขเศรษฐ์

Download
13   กำลังอัดของคอนกรีตหุ้มด้วยสารกันรั่วซึมเพื่อต้านทานซัลเฟต

   นายสุริยัน     ก๋าทอง 

   นายอนุพันธ์  กำธรพิทักษ์                 

   นายเอกชัย   กันธิยะ 

อ.ธนวัช      โพคะรัตน์ศิริ

Download

ปีการศึกษา 2547

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   การศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตสมรรถนะสูงผสมซิลิกาฟูม

  นายคมสัน    แวะสันเทียะ 

  นายศุภชัย   ภู่ทองวัฒนวงษ์ 

  นายอสิระ    หงษ์ทอง 

อ.บุปผเวช    พันธุ์ศรี 

Download
2   การศึกษาอัตราส่วนผสม คุณสมบัติและการใช้งานของอิฐมวลเบา  

  นายณรงศักดิ์   พงษ์จีน 

  นายพงศ์พันธุ์   มณีเวช

  นายโกสินทร์    บูรณะกร     

อ.ยุทธนา     สินสุขเศรษฐ์ 

Download
3   โปรแกรมการวิเคราะห์คานต่อเนื่องและออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง    นางสาวอัจฉรา    ปินนะสุ 

อ.ยุทธนา    สินสุขเศรษฐ์ และ

อ.วรพรรณ   นันทวงศ์ 

Download
4   การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างสารสกัดจากธรรมชาติกับคอนกรีตทั่วไป 

  นายเฉลิมเกียรติ    อังคณานนท์ 

  นายศักรินทร์         ศรีตนไชย 

อ.บุปผเวช    พันธุ์ศรี 

Download
5

  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างเส้นชั้นความสูงและออกแบบแนวเส้นทางจากข้อมูลสนาม

  ของงานสำรวจ 

  นายนิล         กามอ้อย   

  นายบัณฑิต   ฉัตรเงิน

อ.ยุทธนา     สินสุขเศรษฐ์   

Download

 ปีการศึกษา 2546

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในเมืองเชียงใหม่

  นายเบิกฟ้า        ใบบอกบุญ          

  นายประสพชัย    แขกอ้อย            

  นายพงษ์สิทธิ์     สุวรรณเจตต์ 

อ.วรพรรณ     นันทวงศ์ 

Download
2   แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบไร้ค้ำยันสำหรับอาคารพักอาศัย 

  นายปรีชา       มะโนจันทร์            

  นายอภิชาติ    ลี้สกุลรักษ์             

  นายวิฑูรย์       เม็งเงิน      

อ.ยุทธนา       สินสุขเศรษฐ์ 

Download

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา