โลโก้เว็บไซต์ ผลงานวิชาโครงงาน | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผลงานวิชาโครงงาน


ปีการศึกษา 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ

1

การพัฒนากำลังรับแรงเฉือนของดินที่ปลูกด้วยหญ้าแฝกส่งผลต่อ
เสถียรภาพของลาดดินภายใต้สภาวะปริมาณน้ำในดินคงที่

ฐนพงษ์ ชุติมันต์กุลดิลก
ภีรพล ปิมปา
อาฉ่า เหว่ยแมะ

ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์

Download

2

ความสามารถในการรับแรงเฉือนของผนังอิฐดินดิบ

ธนทัต   ปันซังคอน  
สุกฤษฏิ์    อนุ  
สุชาติ  โชติกนกอนุเคราะห์

อ.ดร.บุปผเวช พันธุ์ศรี

Download

3

การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในอนาคตภายใต้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโดยใช้ดัชนี SPI

จุฑาทร  มณีขัติย์
ธนพล  เวียงดี
นัทธมน  ทองเอก

อ.ดร. ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download

4

การประยุกต์ใช้โปรแกรม  Autodesk Revit 2020 และโปรแกรม ArchiCAD ในการ
เปรียบเทียบการคิดปริมาณงานและประมาณราคาในงานโครงสร้างบ้านพักอาศัย

ธัณวัฒน์  คําปุก   
บุศรินทร์  เถาวัลย์
วิชณุพงษ์  เลิศเจริญ

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download

5

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำท่าภายใต้การเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน
ในพื้นที่ EEC กรณีศึกษา ลุ่มน้ำสาขาคลองทับมา

ณัฐกรณ์  วันสูง
บัณฑิต  จักรหา
อรรถสิทธิ์  หมูดวง

อ.ดร.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download

6

แรงยึดเหนี่ยวของดินเหนียวที่ส่งผลต่อกําลังรับน้ำหนักสูงสุดของเสาเข็มเหล็กเกลียว

ปรัชญา  มะชะลา   
พลวัฒน์  ณะซรา  
วีรยุทธ  อภิวงค์งาม

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก

Download

7

การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบเอกสารออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหางานด้านเอกสารในงานก่อสร้างกรณีศึกษาโครงการบ้าน คุณลักษณา วัชรสุรังค์
ถนนโชตนา (แม่ริม - เชียงใหม่) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ธราดล  สุขสมบูรณ์
ธีรนันท์  ตาตัน
อธิป  โฉมแดง

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม

Download

8

คอนกรีตบล๊อกผสมเศษอิฐมอญ

นิธิชัย  มาโน
ภานุพงษ์  เย็นจิตร
สิทธิศักดิ์  มูลสิงห์

อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download

9

ประสิทธิภาพในการซ่อมแซมของผนังก่ออิฐมวลเบาหลังได้รับความเสียหาย

โชคพรชัย  โสดชัยชิด
เดชชัย  พรหมปิงกา
ศุภกร  กันทะไชย

อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download

 

ปีการศึกษา 2563

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ

1

อิฐดินดิบผสมเถ้าก้นเตา

เจน  เรืองจันทร์
รพีพงศ์  สมงาม
วีรชัย  ใจส่วน

อ.ดร.บุปผเวช พันธุ์ศรี
ผศ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download

2

พฤติกรรมการรับแรงกระทำด้านข้างของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
ที่มีการเสริมกำลังโดยเหล็กฉากเจาะรู

เปรมนรินทร์  สุปินน๊ะ
สิริกันยา  รุ่งขจรศักดิ์

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

Download

3

การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการถอดปริมาณงานโครงสร้าง
และการบริหารทรัพยากรอาคาร กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย

วัฒนา  ชัยชนะ
สุเทพ  คำแสง
Samchhok  Tit

ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

Download

4

การสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าจากข้อมูลฝนรายวันเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม
ในลุ่มน้ำย่อย จังหวัดเชียงใหม่

กฤษฎา  จำปาหอม
วิภาพรรณ  ไชยแก้ว
เศรษฐบุตร  พิศาลรัตน์

อ.ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ

Download

5

พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของอุโมงค์ส่งน้ำในหิน

เฉลิมรัตน์  กันวะนา
ชัญญานุช  สุทธนะ
เอกปวีย์  รุ่งสุรีย์แสงทอง

ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

Download

6

กำลังรับน้ำหนักแรงกดสูงสุดตามแนวแกนของเสาเข็มเหล็กเกลียวที่ติดตั้งเอียงในชั้นดินทราย

เดชา  เครื่องชนะ
วิกรม  พรมเทศ
อภิรัชต์  ชมภูจา

อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก

Download

7

การศึกษาความต้านทานแรงดึงของเหล็กรูปพรรณหลังจากการเผาไหม้

ปริญญา  มายาง
อรุณรัตน์  เทศหมวก
อาทิตยา  มุทริกานนท์

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

Download

8

การศึกษาอิทธิพลความหนาของชั้นดินคันทางต่อกำลังรับแรงเฉือนของหินโรยทาง
ด้วยเครื่องทดสอบแรงเฉือนตรง

เฉลิมศักดิ์  คำวัง
เป้า  นายอุง
อัฐทวี  อ๊อดเดช

ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์

Download

9

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่แยกสัญญาไฟจราจรเนื่องจากลักษณะ
ทางเรขาคณิต โดยใช้แบบจำลอง กรณีศึกษาแยกรินคำ

เจตนิพิฐ  เอี่ยมกระสินธ์
ธีรนัย  ปันถา
ศิวณัฐ  บัวผิน

อ.ธนา น้อยเรือน

Download

10

การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับประมาณลักษณะทางกายภาพของต้นลำไย

เจษฏาพัชร์  หวังวนพัฒน์
พงษ์  หมอกคำ
เอกชัย  สุนิติภานนท์

อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

Download

11

การออกแบบแผนการเดินรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่

กษิดิศ  มุกคำ
ภานุพงศ์  หิริโอ

อ.ธนา น้อยเรือน

Download

12

เปรียบเทียบราคาค่าแรงงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกับเอกชน
ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิตติธัช  ธีระกุล
ธนกฤต  คงอยู่
รุ้งไพริน  บัวเทศ

อ.สุทิน ใจกล้า

Download

13

การศึกษาความอ่อนไหวและการปรับเทียบแบบจำลอง CREST
 ในการประเมินน้ำท่าในลุ่มน้ำแม่แตง

กฤษฎา  มหายศนันท์
อัคเรศ  พันติ

อ.ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ

Download

14

การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางด้านจราจร ในการประเมินผลกระทบทางจราจร
กรณีศึกษา จุดกลับรถหน้าโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ณัฐวุฒิ  ชมภู
สิรวิชญ์  วงษ์ชัย
ศุภฤกษ์  สุทน

 อ.ธนา น้อยเรือน

Download

15

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อระบุจุดอันตราย ในพื้นที่
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดนุพล  ศรีดาว
ศุภกิจ  ฤทธิ์ชนา
ปณิธี  ถนอมใจ

อ.ดร.ภานุ อุทัยศรี

Download

16

พฤติกรรมการรับแรงเฉือนของผนังอิฐบล็อกประสาน

จักรภัทร  เพิ่มพูน
เนตรชนก  ยิ้มแย้ม
ปฏิภาณ  จันต๊ะวงษ์

 อ.ดร.บุปผเวช พันธุ์ศรี

Download

17

อิฐบล็อคประสานจากเศษเซรามิกเหลือทิ้ง

นฤนาท  ตาต่อม
รัฐฉัตร  ธิวงศ์น้อย
อลงกต  เอี้ยตระกูล

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

Download

18

การประยุกต์แบบจำลอง กรณีศึกษาทางแยกฟ้าฮ่าม ทางหลวงหมายลข 11
ตัดกับ ทางหลวงหมายเลข 1001 จังหวัดเชียงใหม่

ธรรมนูญ  เมฆแมน
เอกชัย  ใจปัญญา

อ.ชาคริต ชูวุฒยากร

Download

19

อิทธิพลของการเติมเถ้าลอย และเอฟ จี ดี ยิปซัม ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของคอนกรีตพ่นที่ใช้เถ้าหนักเป็นมวลรวม

ฉัตรกมล  ตาแดง
ศุภสิทธิ์  ธิสา

อ.ดร.พิสุต รอดวินิจ

Download

20

ศึกษาการจัดระบบการจราจรโดยโปรแกรม Simulation of Urban Mobility
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงใหม่

ฐิติวัฒน์  ลินตา
ภูพิงค์  อุปขาว
วิชยุตม์  หาญยุทธ

อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว

Download

21

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสำหรับการออกแบบทางแยกวงเวียน
กรณีศึกษา วงเวียนสันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่

วีรภัทร  ขัดแสน
พงศกรกฤษฏิ์  อินทิยศ
พิทยา  เป็นมงคล

อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว

Download

22

การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของดินเสริมกำลังด้วยรากหญ้าแฝก

เกียรติศักดิ์  อุดนัน
นันทชัย  หอมอบ
ศรัณย์  แสงบุญเรียน

ผศ.ดร.ทวีขัย กาฬสินธุ์

Download

23

การหาประสิทธิภาพการให้น้ำแก่พืช กรณีศึกษา โครงการพระราชดำริ
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ธนดล  รักประสิทธิ์
ภูริเดช  สมบุตร
อดิศักดิ์  พานิช

อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

Download

24

การศึกษาผลกระทบและวิธีแก้ปัญหาความชื้นของลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ในงานก่อสร้าง

ณัฐนันท์  เครื่องคำ

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

Download

25

การหาแผนงานก่อสร้างที่เหมาะสมโดยการปรับระดับทรัพยากรสำหรับอาคารขนาดใหญ่
กรณีศึกษา โครงการปรับปรุงหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิธิ  ด้วงประสิทธิ์
หัสดิน  มุนินทร์พิทักษ์
พุทธสิงห์  สุขคง

อ.พรพจน์ นุเสน

อ.ดร.สุนิตา นุเสน

Download

 


ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1

การเปรียบเทียบคุณสมบัติกำลังรับแรงดึงของเหล็กรูปพรรณเคลือบอะลูมิเนียม/สังกะสี
และเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

ณัฐพงษ์  ยาอยู่สุข
ณัฐวุฒิ  ทาตุ้ย
สุดธิดา  ปัญญาเรือนแก้ว

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

Download
2

การสังเคราะห์วัสดุทนไฟที่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิ 1,600°C

จิราพร  ใจคะจัด
เจษฎา  จาวงศ์
สิทธิโชค  ใจวะกะ

ผศ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต
ผศ.ดร.ศิวโรฒม์  ศิริลักษณ์

Download
3 การวิเคราะห์โครงสร้างบ้านดินรับแรงแผ่นดินไหวด้วยโปรแกรมไฟไนต์อีลีเมนต์

ไชยวัฒน์  พันกันทะ
จิราวุฒิ  ผะธง

อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
4 การวิเคราะห์พฤติกรรมขององค์เจดีย์วัดโลกโมฬีในการรับแรงแผ่นดินไหว
และแรงลม โดยโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์

ธนากร  สระยอง
สิรีธร  สุภาวงค์

อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
5 การประเมินปริมาณน้ำท่าภายใต้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในลุ่มน้ำแม่แตง
ด้วยแบบจำลอง CREST

โชติกา  ไชยนุรักษ์
ณัฐพงศ์  แสนอินทร์

อ.ดร.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ
ดร.วินัย  เชาวน์วิวัฒน์

Download
6 การหาคุณสมบัติรับรู้ตัวแปรสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสม
สำหรับแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ธนวัฒน์  ชื่นดวง
เปมิกา  ดำรงฉายายน
อานนท์เดช  มาสกลาง

อ.ดร.ภาณุ  อุทัยศรี

Download
7

การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงเฉือนโดยตรงขนาดใหญ่สำหรับวัสดุหินโรยทาง

ชยานันต์  คำจันทร์
วรฉัตรทิพย์  กำเนิด

ผศ.ดร.ทวีชัย  กาฬสินธุ์

Download
8

การศึกษาการจัดการการจราจรบริเวณทางแยกรูปแบบที่ต่างกันด้วยแบบจำลอง กรณีศึกษา:
ทางแยกบนถนนหมายเลข 1317 ต.แช่ช่าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (กม.16-กม.17)

พงษ์วรากร  ปะละน่าน
วุฒิบูรณ์  ล่ำสวย

อ.ธนา  น้อยเรือน

Download
9

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหินโรยทางด้วยเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค

จิระเดช  สอนสุด
ฐปกรณ์  มีลาภ

ผศ.ดร.ทวีชัย  กาฬสินธุ์

Download
10

การตรวจสอบและเสนอแนวทางการลดอุบัติเหตุบริเวณสะพานที่เชื่อมทางหลวง
หมายเลข 121 กรณีศึกษา กม.ที่ 32+185 ถึง กม.ที่ 51+000

ณัฐนันท์  สมถวิล
ศุภชัย  ทนะด้วง

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร

Download
11

การเปรียบเทียบแบบจำลอง 3 มิติ องค์เจดีย์จากภาพถ่ายภาคพื้นดินกับภาพถ่ายทางอากาศ

ปริญญา  ใจกาศ
ยงวิทย์  กลิ่นส่ง

อ.ดร.ภาณุ  อุทัยศรี

Download
12 ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562

ศรกะษาปณ์  พลาอาด
ศิริชัย  อุดหนุน
อัจฉริยะ  ทองสมบูรณ์

อ.สุทิน  ใจกล้า

Download
13

การวิเคราะหแ์ละออกแบบเปรียบเทียบ อาคารเหล็กรูปพรรณต้านแรงลม:
กรณีศึกษาอาคารสถานีอนามัยตำบล 2 ชั้น

คริสดนัย  ยอดพิบุตร

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
14

การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าก้นเตา

ศรัณย์  ษมาชัยพรดี
โสภณ  วิรมรัตน์

อ.ดร. สุนิตา  นุเสน

Download
15 การวิเคราะห์และออกแบบเปรียบเทียบอาคารเหล็กรูปพรรณต้านแรงแผ่นดินไหว:
กรณีศึกษาอาคารสถานีอนามัยตำบล 2 ชั้น

เกษตรินย์  ทับทอง

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
16

การปรับปรุงคุณสมบตั์ชั้นรองพื้นทางด้วยดินซีเมนต์และพาราซีเมนต์

กนกวรรณ  แก้วมณี
พีรพงษ์  พุทโสภา
พิษณุวัฒน์  แสงจันทร์
วัฒนา  กันทะนัน

ผศ.ดร.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง

Download
17

การศึกษาผลกระทบของการอพยพของคนเดินเท้า
และยานพาหนะที่มีแหล่งกำเนิดการเดินทางบนสี่แยกที่มีสัญญาณไฟ

วัชรกร  เทพสาย
สิปปกร  จันทร์เรือง

อ.ธนา  น้อยเรือน

Download
18 การเปรียบเทียบแบบจำลอง CREST และ SWAT เพื่อการคำนวณปริมาณน้ำท่า

ธนาวุฒิ  จันทร์วงศ์
ศุภวิชญ์  นวนใจ
สถิต  คุณภักดี

อ.ดร.ปิยะวิฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
19

 แนวทางการปรับปรุงกายภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้จักรยาน
ตั้งแต่แยกต้นพยอมไปจนถึงแยกแม่วาง(กม. 41+868 ถึง กม. 06+715)

ฐเนศ  บัวรังษี
ธนาทร  อาจหาญ
ปิยะราช  ทาแก้ว

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร

Download
20

การเสริมความแข็งแรงของผนังก่อมวลเบาด้วยเหล็กเอ็นทับหลังและเสนไฟเบอร์กลาส (GFPR)

นครินทร์  นิตย์โชติ
สิทธิพงษ์  พิมสอน

ผศ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
21

การศึกษาการใช้เถ้าหนักในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตบดอัดสำหรับงานเขื่อน

ณัฐวัฒน์  ดั้นเมฆ
ธีรวัฒน์  นาบ ารุง
อาคเนย์  ขันธปราชญ์

อ.อัครพงษ์  เทพแก้ว
ผศ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต

Download
22

ความสามารถในการรับแรงเฉือนและแรงกระแทกของผนังคอนกรีตบล็อกมวลเบา
แบบเติมฟองอากาศผสมเถ้าลอยและโซเดียมไฮดรอกไซด์

ดนุพล  ปานหลุมข้าว
วรการ  คัทจิต
อรัณย์ณัฐ  หลวงฟูวฤทธิ

ผศ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต  
อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
23

การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Binomial ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความยาวช่องทางรอเลี้ยว

กรีฑา  เทพสาร
อมรเทพ  แสงสะอาด
ธีรพงษ์  สุงใจ

อ.ธนา น้อยเรือน 

Download
24

การพัฒนาดินเดิมจากพื้นที่ดอยช้างโดยใช้ซีเมนต์และนํ้ายางพาราเพื่อเพิ่มกําลังรับแรงเฉือน
และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในงานชลศาสตร์

จิรายุ  กองบุญเทียม
ภาณุวิชญ์  ทําบุญ

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ 

Download

ปีการศึกษา 2561 

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1

การศึกษาทฤษฎีแจกแจงความถี่ที่เหมาะสมกับข้อมูลน้ำฝนรวมรายปี
สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ธนชัย จีจอม

อ.ดร.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
2

การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสียหายขององค์พระเจดีย์วัดสวนดอก
ด้วยโปรแกรม SAP 2000

จิดาภา อินตายวง
ประเสริฐ วารี
สิทธิกร สิทธิการกูล

อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
3 กำลังรับน้ำหนักสูงสุดตามแนวแกนของเสาเข็มเหล็กเกลียวที่ติดตั้งเอียงในดินทราย

คณิศร ไชยวงศ์
ณัฐดนัย จินดาแก้ว
ธีระพงษ์ พุทธิมา

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก

Download
4 การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินด้วยวิธีคำนวณย้อนกลับ

กาจอาสา ศรีหิรัญ
สร้างสิทธิ์ อยู่สุขสำราญ

อ.ดร.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง

Download
5 กำลังรับแรงดึงสูงสุดตามแนวแกนของเสาเข็มเหล็กเกลียวในชั้นดินเหนียว

เจตพล แสนรัตน์
ธีรพงษ์ มงคล
รมณียา สุขสมัย

อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก

Download
6 กำลังรับแรงกดสูงสุดตามแนวแกนของเสาเข็มเหล็กเกลียวในชั้นดินเหนียว

ณัฐพงศ์ เครือวงค์
ธีรพงศ์ ปัญญษพรหม
ภราดล โมงยาม

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก

Download
7

อิทธิพลของปริมาณน้ำและอายุการบ่มที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดแกนเดียว
ของดินซีเมนต์และดินซีเมนต์โพลิเมอร์

กฤษดา เครือระยา
จักรกฤษณ์ บุญสูง
พงศกร ปัญญาเสาร์

อ.ดร.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง

Download
8

  การเปรียบเทียบคุณสมบัติความต้านแรงดึงของเหล็กรูปตัวซี
เมื่อเกิดการกัดกร่อนของสนิม

พงศธร สุขแว่น
พลวัฒน์ แก้วอินต๊ะ
ภาคิน พวงจำ

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
9

 อิทธิพลของสนิมที่มีผลต่อเหล็กรีดเย็นภาคตัดเปิดรูปตัวซีกับคุณภาพ
การเก็บงานสีหลังการเชื่อม

วิทวัฒน์ วังคำมา

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
10

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับแรงเฉือนและแรงกระแทกระหว่าง
ผนังคอนกรีตมวลเบาและผนังอิฐบล็อก

กฤษณะ โพธิ์ฤทธิ์
นภดล จันทร์เดช
ศุภเชษฐ์ โพธิพฤกษ์

อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
11

การประเมินสมรรถนะของโครงสร้างวิหารวัดสวนดอกต่อแรงแผ่นดินไหว
โดยโปรแกรม ETABS 2016

นพดล สิทธิกัน
ญาตาวี คำภักดี
กิตตินันท์ จันทร์สม

อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
12 การประยุกต์ใช้แผ่นใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในชั้นทาง

สิทธิณัฐ จันทร์นวล
นพกร นพพันธ์
ธรณ์ธิติ วงษ์จินดา

อ.ดร.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง

Download
13

การวิเคราะห์เสถียรภาพกำลังรับแรงเฉือนและวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน
กรณีศึกษา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ไพฑูรย์ ศรีสว่าง
จักรกฤษณ์ เหรามัญ
อภิสิทธิ์ ฟูทจุมปู

อ.ดร.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง

Download
14

การพัฒนา As Built BIM จาก As Built 2-D กรณีศึกษาอาคารเรียนรวมและ
ปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

มณฐิตา ขัดมะโน
นพกร นิลแก้ว

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
15 พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไฟเบอร์กลาส

ยุทธธวัช แก้วธิดา
ภูวนันท์ เทวภักดิ์
ชนะพล ขาวสะอาด

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
16

การประเมินความเสียหายของอาคารระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระบบผนังรับน้ำหนัก  ภายใต้แรงแผ่นดินไหวโดยการวิเคราะห์วิธีผลักประลัย

กานต์พิชชา อินต๊ะมูล
ณัฐดนัย พิละกันธา

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
17

การศึกษาผลกระทบทางด้านจราจรเนื่องจากรถขนส่งปูนซีเมนต์บริเวณด้านหน้า  โครงการก่อสร้างในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ธนพัฒน์ ต้นมณี
ธีรภทร์ กุณะ
อลงกรณ์ ดำรงค์

อ.อัครพงษ์  เทพแก้ว

Download
18 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความสว่างในพื้นที่ก่อสร้างถนนต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ทักษ์ดนัย ขัตติยะ
ณัฐชนน ปัญญาเทพ

อ.อัครพงษ์  เทพแก้ว

Download
19

การศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ
กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

นายพรภวิทย์ ตะจมปา
พันธศิริ สลิดแก้ว
ภูมิพิชญ์ จันทร์เทพ

อ.ธนา  น้อยเรือน

Download
20

การศึกษาแนวทางการลดความล่าช้าบริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร
ด้วยแบบจำลองด้านการจราจร กรณีศึกษาถนนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่

จักร์พันธ์ อินทรจักร์
อำพล คำพิคำ

อ.ธนา  น้อยเรือน

Download
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่

กฤษติยา จันต๊ะปาน
ณัฐพงษ์ คำมา
นนทวัฒน์ ปันใจ

อ.สุทิน  ใจกล้า

Download
22 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบในงานก่อสร้าง

พุฒิพงศ์ กุละปาลานนท์
ภัทร์พิชญ์ชา คนธสิงห์

อ.สุทิน  ใจกล้า

Download
23 แบบจำลองอาคาร 3 มิติสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

เดชชัย พงษ์ศรี
ปกรณ์ สิทธิชยาพรดุจ
ธีรวัช สมัคราช
อธิป บุญยี่

อ.ดร.ภาณุ  อุทัยศรี

Download
24

การศึกษาการจัดการเพื่อลดเศษวัสดุ และการศึกษาการสูญเสียวัสดุใน
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย

สุวีร์ คำปวน
สุรัชณี จานงาม

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม

Download
25 ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กที่เหลือจากการกลึง

ภัทรพล จักรคำ
นพกร เวียงนาค
ภัทรพล รักษ์ยั่งยืนกุล

อ.ดร.สุนิตา  นุเสน

Download
26

การประเมินความปลอดภัยทางแยกและทางโค้งโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ   ด้านการจราจรในการระบุจุดเสี่ยงอันตราย  

นิติภูมิ ฝูงกลิ่น
อภิศาล สังเพ็ชร

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร

Download
27

การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตเมืองเชียงใหม่
เพื่อออกแบบเส้นทางรถโดยสารสาธารณะ

ปฏิพันธ์ ปาลีกุย
ธนูเทพ แก่นวิชัย
ทิศกานต์ อินต๊ะชาติ
พิเชษฐ์ ปินตาคง

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร

Download
28

การพัฒนาประสิทธิภาพการทนไฟที่อุณหภูมิ 1200oC ของปูนทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรม

อิทธินันท์ ใสสุขสอาด
ณัฐวุฒิ ขันตา
ณัฐวุฒิ เชียงกาขัน

อ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต

Download
29

การวัดความเร็วคลื่นเฉือนของดินทรายภายใต้ความเค้นตามแนวแกน
โดยวิธีเบ็นเดอร์เอลิเมนต์

ธนวัฒน์ วัฒนาณรงค์
ทัตเทพ จันทร์สาคร

ผศ.ดร.ทวีชัย  กาฬสินธุ์

Download
30 การศึกษาพฤติกรรมจุดต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปในการรับแรงดัดและแรงเฉือน

รัตนภูมิ โพธิแก้ว
ศุภณัฐ มั่นใจ
สิทธิชา แก้วใจชื่น

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
31

การพัฒนาฐานข้อมูลดินสำหรับแบบจำลอง SWAT จากข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ในประเทศไทย และ FAO

อภิสรา  เมืองไชย
นารีรัตน์  น่านกาศ
เด่นภูมิ วันหลี

อ.ดร. ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
32

การพัฒนาฐานข้อมูลน้ำฝนที่ปรับแก้แล้วในอนาคตภายใต้สภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงสำหรับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ณัฐวุฒิ  จันทร์อินทร์
อนันทภูมิ  ขัดมะโน
วรรณวิภา  หมื่นภิรมย์

อ.ดร.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
33 การเปรียบเทียบราคาในการผลิตซีเมนต์บล็อกจากเศษหินเทียม

นิติวัตร  สมศักดิ์
ภัททิยา  ไกล่เกลี่ย

อ.ดิษฐิเดช  รามแพทยาคม

Download
34

การใช้เถ้าหนักแทนในส่วนซีเมนต์และมวลรวมละเอียดให้จีโอโพลิเมอร์
ซีเมนต์มอร์ต้าร์สําหรับงานผิวทาง

ณรงค์ชัย สมอุทัย
ลิขิต สิทธิดุก
อัครพงษ์ มีสายญาติ

อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว

Download
35

การศึกษาและปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสาธารณูปโภคโดยใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)

วัชรชัย เด่นพอม
สมพงค์ ตุ่นคํา
อมรเทพ ศรีมณี

อ.สุทิน ใจกล้า

Download

 


ปีการศึกษา 2560 

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1

การพัฒนาเครื่องทดสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงวัฎจักรสถิตยศาสตร์

ปรีชา เขียวเหลือง
อดิศร กันทะวงค์

อ.ดร.รัฐพล เกติยศ

Download
2   การทดสอบแรงดึงของสลักเกลียวกำลังสูงที่เป็นสนิม

ภาณุมาศ ตั้งผดุงรัชต์
ภูชิต ไชยเรือน
ศรายุทธ แมะบ้าน

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

Download
3

  การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยาน
ไร้คนขับขนาดเล็ก

จักรกฤษณ์ สุวรรณมงคล
ชานน พอใจ
ณัฐนันท์ พรหมวรรณ

อ.เอกชัย กิตติวรากูล

Download
4

  การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อและความเป็นไปได้ของ
โครงการบ้านแฝดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

พงศกร แสนขัติ
สกุณา แดนสา
อัครเดช ปัญญามาก

อ.พรพจน์ นุเสน

Download
5 แอพพลิเคชันค้นหาที่พักอาศัย กรณีศึกษาย่านช่างเคี่ยนและย่านเจ็ดยอด

นัฐพงษ์ ฉกรรจ์ยิ่ง
ปิยะพัฒน์ เพียรวิทย์
วัลลภ แก้วหน้อย

อ.ดร.ภาณุ อุทัยศรี

Download
6 ศึกษาลักษณะการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

บัณฑิต ศิริวงศ์
ภาณุพันธ์ ชัยวงค์

อ.เจษฎาพร ศรีภักดี

Download
7 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ บริหารจัดการข้อมูลฝายชะลอน้ำ

ณัฏฐากร คนโท
เวโรจน์ อุดมสมุทรหิรัญ

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download
8

การวิเคราะห์รูปแบบและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงใหม่

จัตุรพักตร์ คุณา
นันทรัตน์ พุทธะ
ปราชญา นวมงาม

อ.พรพจน์  นุเสน

Download
9

การเปรียบเทียบระยะเวลาในการสร้างแบบก่อสร้างและถอดปริมาณงานของ
บ้านพัก อาศัยโดยโปรแกรม Autodesk Revit 2018 กับ Autodesk AutoCAD 2018

เกรียงไกร กันทะวงค์
เฉลิมพงค์ ใจดี

อ.พรพจน์  นุเสน

Download
10

อัตราการซึมน้ำในสนามของดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่สูง
บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ธนิก แสนยะ
วัฒนา ประลังการ
อาจหาญ นันทศรี

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download
11 แผนที่ 3 มิติ สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

แววพลอย ศรีมณี
ณัฐพล เพชรนำคำ
สันติชัย นำพลสัก

อ.ดร.ภาณุ  อุทัยศรี

Download
12

การศึกษาวิธีการปรับแก้ข้อมูลน้้าฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค
สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

ถิรมน ชัยมงคล
ถิรวุฒิ อุ่นแก้ว
อนันต์ ญาณทวี

อ.ดร.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
13 ศึกษาการออกแบบเส้น ทางรถเมล์ขาว จังหวัดเชียงใหม่

ภาคภูมิ เรณูหอม
ภาสกร คำแก้ว
ภาณุพันธ์ จรรยาศรี

อ.อัครพงษ์  เทพแก้ว

Download
14

การวิเคราะห์ปรับปรุงรูปแบบและศึกษาความเป็นได้ของโรงแรมแห่งหนึ่ง
บนถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

นภัส บุญติ

อ.พรพจน์  นุเสน

Download
15 กำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดตามแนวแกนของเสำเข็มเหล็กเกลียว

ณัฐภัทร์ วงษ์วิศิษฐ์
นภดล ขันค้ำนันต๊ะ
อานนท์ บุญสูง

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก

Download
16 กำลังรับแรงถอนสูงสุดตามแนวแกนของเสำเข็มเหล็กเกลียว

กำพล จักรปา
ณัฐพล สุสา
สาวิตรี แสงงาม

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก

Download
17 ความสามารถในการรับแรงเฉือนของผนังมวลเบาประเภทรับน้ำหนัก

เจษฎาพงษ์ ประสาท
พิทวัส ค้าแหลง
ศุภัชรี โกสูงเนิน

อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
18

  วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

พีรวิทย์ ปิมปาอุด
ภาณุวัฒน์ รินวงศ์
เมธี จันทร์เกิด

อ.สุทิน  ใจกล้า

Download
19 แผนที่เสี่ยงภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

สุภฤกษ์ นาปรัง
อัศวิน อุปถัมภ์
เอกชัย ศรีวิชัย

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download
20

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางแยกเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยใช้แบบจำลองระดับจุลภาค
กรณีศึกษา บ้านแม่ไร่ จังหวัดเชียงราย

ณัฐสิริ สุอินตา
ธนากร มังคละ
ศุภลักษณ์ พึ่งธรรม

อ.อัครพงษ์  เทพแก้ว

Download
21

การศึกษาปริมาณน้ำต้นทุน ในพื้นที่หมู่บ้านวังธาร หมู่ที่ 8 ตำบลลวงเหนือ
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

กฤษณ์เฉลิม กองเนตร
สมชาย น้ำใจงาม
อุดมศักดิ์ ยศมาก

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download
22

  การประเมินผลิตภาพแรงงานต่างด้าวในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในจังหวัดเชียงใหม่

ธนวัตน์ สุธนิล
นริศ นาคสถิตย์
สยมภู เพชรชูช่วย

อ.พรพจน์  นุเสน

Download
23

การจัดทำโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์การบริหารจัดการความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในงานก่อสร้าง

ชยรัฐ ชูศรี
บุษราคัม ศรีปัญญา
วัชรพงศ์ สาพิน

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม

Download
24 การประเมินภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ดัชนี  SPI และ  SWSI

กษิดิศ สนองค์
ดวงใจ ไทยขำ
ปฏิภาณ ผ่องศรี

อ.ดร.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
25

การศึกษาการทำแบบจำลอง 3 มิติ ลายปูนป้ันเสาววิหารวัดเกว๋น
ด้วยกล้อง DSLR ประกอบโปรแกรมจำลองรูป 3 มิติ เพื่อบูรณะ

พิทักษ์ ลังกาชัย
รชตะ บุญทาคำ

อ.ดร.ภาณุ  อุทัยศรี

Download
26

  การศึกษาความต้องการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่หมู่บ้านสองธาร
ตำบลบ้านทับ  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

จารุณี สมบูรณ์ชัย
ภาณุพล หม่อมไหล
วิศรุต ทามูล

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download
27

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ธาราพงษ์ อุดกันทา
พิสิษฐ์ กล้าแก่น
อัจฉริยา สลาประโคน

อ.สุทิน  ใจกล้า

Download
28

  การศึกษาทฤษฎีแจกแจงความถี่ที่เหมาะสมกับข้อมูลน้ำฝนรายวันสูงสุด
สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

วรวิทย์ ยอดถัน
อรดา ค้าภีระ

อ.ดร.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
29

  การประยุกต์ใช้ระบบฟัซซี่ลอจิกเพื่อระบุความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น
ในจังหวัดเชียงใหม่

นฤสรณ์ สุทธนะ
อานนท์ กาวิลดง

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม

Download
30

  การกัดกร่อนจากสนิมเหล็กบริเวณรอยเชื่อมที่มีผลต่อการรับแรงดึง
ของเหล็กรูปพรรณกลวง

ชยุตม์ พรมเส็น
นนท์ปวิธ ทิพยมาศโกมล
ณัฐพล สุขลักษณ์
วรุตม์ เหล่าดง

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
31   อิทธิพลของสนิมที่ส่งผลต่อคุณสมบัติด้านกำลังรับแรงดึงของเหล็กรูปพรรณกลวง

จิณณวัตร ต่อคำอ้าย
ประกายพล พันธ์วิเศษ
วรรธนัย ปินตาเสน

ผศ.วรพรรณ นันทวงศ์

Download
32

การประเมินสภาพภัยแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โดยใช้ดัชนี SPI

พิพัฒน์พงศ์  ลาเลียง
สิทธานนท์  คงต่าย
อภิชา  ไชยยา

อ.ดร.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
33

คุณสมบัติเชิงกลของดินลูกรังที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และน้ำยาโพลิเมอร์

คณากร มะราง
พัฒนา จับใจนาย
อัษฎา กาศติ๊บ

อ.ดร.ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง

Download
34

การประเมินปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีตรวจวัดโดยใช้แบบจำลอง IFAS

กาญจนา เรือนคำฟู
เจษฎา ศรีบุญมี
ณัฐวุฒิ มิลหล้า

อ.ดร.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download

 


ปีการศึกษา 2559 

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1

การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าในอนาคตภายใต้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
โดยใช้แบบจำลอง HEC-HMS 

ณฐภัทร  ปานหมอก
ธวัชชัย  ซาวฟู
พลวัต  แสนยากุล 

อ.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
2 การประเมินผลการจัดระเบียบรถเมล์ขาวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

พงษ์พิพัฒน์  ไทยเอื้อ
รุ่งทิวา  เมืองมูล
อโณทัย  ไชยยัง 

อ.อัครพงษ์  เทพแก้ว 

Download
3

การจำลองปริมาณน้ำท่าไหลเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทรงสิน  ชมภูศรี
สุจินธร  ประพฤติ
อิทธิมนต์  ฟองคำ

อ.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
4 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงของหินดินดาน 

ลิขสิทธิ์  ใหม่หนู
สราวุฒิ  ติ๊บมาใจ
อนุศักดิ์  พุสดี

อ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
5

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SketchUp เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการอ่านแบบก่อสร้าง
ส่วนงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น

ไพรัตน์  คำฟองเครือ 

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ
อ.พรพจน์  นุเสน 

Download
6

การประยุกต์ใช้โปรแกรม SketchUp 2016 จัดทำแอนิเมชั่น
แสดงขั้นตอนการก่อสร้างอาคารระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป 

วิชิตา  ท้าวหน่อ
วุฒิชัย  สุยะใหญ่
สุริยา  วงค์คม

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ
อ.พรพจน์  นุเสน 

Download
7 การปรับปรุงคุณภาพพื้นทางดินซีเมนต์ด้วยสารโพลิเมอร์เคมโรด

กัณฐัศ  บัวสุวรรณ
ชิษณุพงศ์  ศรีบุญเรือง
ปาณิสรา  อินธิยา 

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก 

Download
8

การประเมินสภาพภัยแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โดยใช้ดัชนีความแห้งแล้งทางเกษตร

ชลดรงค์  บุนนาค
ณัฐนันท์  คำวาส
ณัฐพล  ฟูชื่น 

อ.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
9

การเปลี่ยนแปลงขนาดคละและพฤติกรรมกำลังรับแรงเฉือนของดินถม
ด้วยหินดินดานในสภาพแช่น้ำ 

ณัฐพงษ์  วงค์วัง
ณัฐวุฒิ  สายมัน
ทันทวัช  ธะนะเนตร 

อ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
10

การพัฒนาฐานข้อมูลสภาพภูมิอากาศพื้นฐานในประเทศไทย
สำหรับแบบจำลอง SWAT 

จิรภัทร  ด่านคุ้ม
ทนุพงษ์  หอมจันทร์
ศรนรินทร์  บุญเรือง

อ.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
11 การพัฒนาผนังมวลเบาเสริมเดือยเพื่อรับแรงเฉือน  ปรีชา  จี้เรือน 

อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
12 การวิเคราะห์การรับน้ำหนักของจุดต่อในโครงถักไม้ไผ่ 

เกียรติศักดิ์  คำแปง
ชนม์ณสิงห์  สระสม
พงศ์ภัค  พานิชผล 

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์ 

Download
13 การวิเคราะห์น้ำหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็มเหล็กเกลียว 

ชาญวิทย์  อินต๊ะแสน
ณัฐพงศ์  ทะยานัง
ศุภวิชญ์  บรรจงหมื่นไวย 

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก 

Download
14

การวิเคราะห์ปัญหา และความพึงพอใจของประชาชนในการขออนุญาตด้านงานโยธา
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

พิษณุ  ผิวมณี
ร่มฉัตร  จงประสานเกียรติ 

อ.พรพจน์  นุเสน 

Download
15 การศึกษาใช้ผิวทางเดิมทดแทนมวลรวมหยาบในพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 

ญาณวุติ  นนกันทา
ธนพร  สีหบัณฑ์
กิติยา  ยะใจ 

อ.อัครพงษ์  เทพแก้ว 

Download
16

การศึกษาทัศนคติและความต้องการของผู้อยู่อาศัยต่ออาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ 

ธีราวุฒิ  รามประพฤติ 

อ.พรพจน์  นุเสน 

Download
17 กำแพงป้องกันน้ำท่วมโดยอาศัยทฤษฎีแรงลอยตัว 

ธีรัช  รักสกุล
วริศรา  สุขกาย
สมโภชน์  ส่งเจริญ 

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ 

Download
18

ประสิทธิภาพในการต้านทานแผ่นดินไหวของเสาคอนกรีตหลังการซ่อมแซม
โดยวิธีหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กิตติวัฒน์  พูลสุข
ภานุวัฒน์  พุทธวงค์
วรชัย  ใจกาศ 

อ.รัฐพล  เกติยศ
อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
19   ผลกระทบจากการใช้โครงสร้างอิฐก่อสำหรับการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นทางสถิตศาสตร์   วิรัตน์    นิลขำ  

อ.รัฐพล  เกติยศ 

Download
20

ระบบถอดปริมาณงานอาคารมาตรฐานงานชลประทาน
กรณีศึกษาอาคารท่อลอดคลองส่งน้ำหมายเลขแบบ กจ.9/2538-02-6046 

กิตติชัย  เพชรธาราทิพย์ 

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ   

Download
21 วัสดุก่อผนังผสมเยื่อกระดาษจากกล่องยูเอชที

ธีราวัฒน์  แสงบุญ
พงษ์เทพ  เตียนศรี
โสภณัฐ  ดวงเกตุ 

ดร.สุนิตา  นุเสน 

Download
22 วิเคราะห์ความคุ้มทุนอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง

ณัฐกรณ์  มณีกุล
ธีรพันธุ์  สุขสบาย
ธนะโรจน์  ไตรเศวตสิทธิ์  

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ   

Download
23 ศิลาแลงเทียม 

วิทวัส  คุณยศยิ่ง
ภูวิชชวัตร  ศรีเมือง
ศรัณย์  ปัญญาแก้ว

อ.ดร.สุนิตา  นุเสน 

Download
24

อิทธิพลการเพิ่มขึ้นของความชื้นที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินถม
ด้วยหินดินดานที่เสื่อมสภาพ 

เกรียงไกร  เกเย็น
ชาญณรงค์  จันกิติ
ณัฐกร  วิภาคสงเคราะห์ 

อ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download

ปีการศึกษา 2558 

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1 กลสมบัติอิฐดินดิบผสมกากอ้อยและฟางข้าว 

ปฐมพงศ์  เจริญมูล
ปุณยฤทธิ์  บุตรชา
สุวนันท์  สารกาศ 

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี 

Download
2 การทำนายพารามิเตอร์กำลังรับแรงเฉือนของดินทรายโดยใช้คุนเซลสแตบ

ทนุพงศ์  วารีทิพย์
วิชชุฎา  วิชาเถิน

ผศ.ดร.ทวีชัย  กาฬสินธุ์ 

Download
3

การประเมินสมรรถนะของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต่อแรงแผ่นดินไหว
ด้วยโปรแกรม  ETABS  2015 

ธัญชนก  ชัยชาญ
พลเจริญ  ทิวงศ์
ศุภฤกษ์  ฟองมูล 

อ.ดร.สุนิตา  นุเสน
อ.รัฐพล  เกติยศ 

Download
4 การประยุกต์ใช้ยิปซัมสังเคราะห์เอฟจีดีผสมเถ้าลอยในงานปูนฉาบ 

สุวิทย์  ธิธรรมมา
อนงค์พรรณ  ปัญญาเล็ก
อนุชา  ใจจะนะ 

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี 

Download
5 การปรับปรุงคุณสมบัติดินถมด้วยหินดินดาน โดยใช้เอฟจีดียิปซัม 

ณรงค์  ภาพเมืองมูล
ปฏิภณ  โกเมฆ
พรหมภัสสร  คงชัย 

อ.พิสุต  รอดวินิจ 

Download
6

การเปรียบเทียบค่าต่างระดับ จากการทำระดับด้วยกล้องระดับ
และจากการวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส 

พงศ์นรินทร์  นัยเนตรสุวรรณ
อนุกุล  สิงห์แก้ว
อรรถกานต์  ทนาราช 

อ.ดร.ภาณุ  อุทัยศรี

Download
7

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของหินคลุกและดินลูกรังผสมซีเมนต์
เพื่อใช้เป็นวัสดุชั้นพื้นทาง 

นพดล  ชิปานันท์
สุขเกษม  ว่องวุฒิญาณ
อัครเดช  อัมพุธ 

ผศ.ดร.ทวีชัย  กาฬสินธุ์ 

Download
8

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการยาง
ของ บริษัท ทิธากร สตีล จำกัด 

ณัฐพล  ดวงแค
ปวีณา  กล่อมมิตร
เอกดนัย  เจนใจ 

อ.พรพจน์  นุเสน 

Download
9

การพัฒนากลสมบัติของอิฐทนไฟจีโอโพลีเมอร์ จากฝุ่นหินแอนดิไซด์ เถ้าลอย ดินขาว  และกากตะกรันอะลูมิเนียมโดยการเผาด้วยอุณหภูมิ 800 และ 1,200 องศาเซลเซียส 

เฉลิมชัย  จันทร์พะเนาว์
ชัยณรงค์  วงศ์ตา
พิทักษ์พงศ์  บุญมา 

อ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
10 การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์

บรรพต  โลหะบรรเจิด
สงกรานต์  สักแกแก้ว
อารยา  คำบุศรี  

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
11 การพัฒนาคุณสมบัติทนไฟของอิฐทนไฟจีโอโพลีเมอร์ 

ณัฐพล  พันละภะ
ศุภกิจ  ดีตอ่ำ
สิรีธร  เทียนทอง 

อ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
12 การพัฒนาฐานข้อมูลดินในประเทศไทยสำหรับแบบจำลอง SWAT 

ณัฐพงศ์  ผัดแก้ว
นุชฎาภรณ์  ณ เชียงใหม่
สิทธิชัย  แหล่งป่าหมุ้น 

อ.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
13 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและเสถียรภาพของเขื่อนดิน กรณีศึกษาเขื่อนแม่พริก (ผาวิ่งชู้) 

ไพโรจน์  อินต๊ะกัน
ยุรนนท์  ยอดยา
วีรยุทธ  มูลรังษี 

ผศ.ดร.ทวีชัย  กาฬสินธุ์

Download
14 การศึกษาแนวทางบรรเทาน้ำหลากเมืองลำปางโดยแบบจำลอง HEC-RAS 

ปวิช  ศิริอธิคม
สุบิน  อินิจา 

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ 

Download
15 การเสื่อมสภาพของหินดินดานที่ส่งผลต่อดินถมที่ปรับปรุงคุณสมบัติ ด้วยเถ้าหนัก 

กล้าณรงค์  ปวนมล
สุเมธ  สายอุด 

อ.พิสุต  รอดวินิจ 

Download
16

การออกแบบทางต่างระดับทางหลวงหมายเลข 1
(ช่วงแยกบ้านฟ่อน – แยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี)  จังหวัดลำปาง 

ประสพโชค  ชื่นศิริ
สายัณห์  บุญมาเป็ง
อดิศร  ฉลองชน 

อ.เอกชัย  กิตติวรากูล
อ.ดร.ภาณุ  อุทัยศรี

Download
17 การพัฒนากลสมบัติกระเบื้องหางว่าวโดยใช้ไฟเบอร์กลาส

ธัญพิชชา  จันทร์ทิพย์
สิทธิพงษ์  กันทวงศ์
สุพจน์  ผมขาว  

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
18 ตารางเปรียบเทียบขนาดเหล็กเสริมในโครงสร้างโดยเครื่องเฟอร์โรสแกน 

การุณรักษ์  ก้อนแก้ว
ณัฐดนัย  ไชยผล
วรวิทย์  บุญวิจิตร 

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์ 

Download
19 ผนังคอนกรีตมวลเบารับแรงอัดตามแนวแกนและแรงกระแทก

ไกรพล  เอี่ยมสะอาด
ณรงค์ฤทธิ์  ตวงลาภทวีกิจ
ธีระพงษ์  ประดิษฐ  

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
20 หน่วยแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตมวลเบาซีเบา

ณัฐพงศ์  วงศราษฎร์
พิเชษฐ์  สมใจ
วัชรากร  มีเถื่อน

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download

ปีการศึกษา 2557

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1 พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานเฟอร์โรซีเมนต์สำเร็จรูปแบบเบา

อดิศักดิ์  ใจแก้ว
อภิเดช  จันทร์สุริยะ 

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี
อ.ดร.บุปผเวช  พันธ์ศรี

Download
2

การจัดทำแผนที่น้ำท่วมและแผนช่วยเหลือ
ลดความเสียหายเขตลุ่มน้ำลี้ พื้นที่ตำบลเหล่ายาว 

ธีรวัฒน์  เรืองสุกใส
สมชาติ  อภัยพงศ์
สรวิชญ์  สิทธิสอน 

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ 

Download
3 การปรับปรุงคุณภาพน้ำยาสร้างฟองต้นทุนต่ำ  

พงษ์ศักดิ์  วิริยา
วิทยา  เรือนเครือ 

ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
4 การตรวจสอบเสถียรภาพและหาแนวทางป้องกันลาดดินตัดด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนท์ 

ชาญณรงค์  กระจ่าง
ทวีทรัพย์  คำมาปัน
อาทิตย์  กำปนาท 

อ.พิสุต  รอดวินิจ 

Download
5

การประเมินพื้นที่ห้องเรียนและหอพักต่อจำนวนนักศึกษาในอนาคต
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิตติ  ชัยเทพ
อศลย์  รินแก้ว
ณัฐพงศ์  เย็นใจ 

อ.พรพจน์  นุเสน 

Download
6 ผังเมืองเฉพาะเทศบาลตำบลจอมทอง โดยโปรแกรม GEO MEDIA 

กรกฏ  มะโนแป๊ก
อุบลวรรณ  พานทอง
ธนกร  จุ้มฝน

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม 

Download
7 การปรับปรุงคุณสมบัติของดินถมด้วยหินดินดานโดยใช้เถ้าหนัก 

ธัชชัย  วงศ์จันทร์
อำนาจ  ราชเครือ

อ.พิสุต  รอดวินิจ 

Download
8 การพัฒนาคุณภาพอิฐดินเผาด้วยกระบวนการสังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์

ธวัชชัย  คำบุรี
เพชรบดินทร์  ชุมภูศรี
อิสระ  แข่งขัน

อ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
9 การพัฒนาโค้งความถี่อัตราการไหลต่ำสุดเชิงภูมิภาคสำหรับลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน 

เจตริน  พินชัย
พัทธพล  วิมลสันติรังษี
พิชิตพล  ความคุ้นเคย

อ.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
10

การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับน้ำหนักของพื้นคอนกรีตเสริมลำต้นเฮมพ์
โดยโปรแกรม SAP2000 

  ปฏิภาณ  อินทจักร์

อ.ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
11

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในเขตพื้นที่
ตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ 

พิทักษ์ชน  ขันคำ
พิริยะ  อุปทะ 

อ.สุทิน  ใจกล้า 

Download
12 การเสื่อมสภาพของหินดินดานที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงเฉือน 

ทินกร  ทานา
นิตินัย  สังข์แก้ว
ศุภชัย  ดวงวะนา 

อ.พิสุต  รอดวินิจ

Download
13 คอนกรีตบล็อกผสมเยื่อกระดาษและเศษโฟม 

ณัฐกิตติ์  สูนศรี
รัตนพล  สายฟู
วีรยุทธ  แก้วกาศ  

อ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
14 คอนกรีตผสมเส้นใยโพลิเอทิลีน 

ชยังกูร  อนันตกาล
พิชิตชัย  มหาวรรณ
ปัทมาพร  มะธุ 

อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี 

Download
15 คอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดโฟมซีเบา

กษิดิศ  วงค์ชมภู
ธวัชชัย  ทนยัง
รัตนาวดี  ศรีแดง 

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
16 คานคอนกรีตสำเร็จรูปมวลเบาเซลลูลาร์   

บัณฑิต  เสียงเพลิน
ศราวุฒิ  แข่งขัน
อรรถพงศ์  ตาหล้า 

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
17 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านขนุแจ๋

จิรวัฒน์  ไชยปัญโญ
ณัฐวุฒิ  ศรีวิชัย
ธรรมนิจ  แก้วยา 

อ.พิสุต  รอดวินิจ 

Download
18 บล็อกประสานดินขาว

ณัฐพงศ์  ไชยณรงค์
วราวุธ  จันทร์ตา
สาริณี  ศรีบุดดา 

อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี 

Download
19 บล็อกประสานผสมเถ้าลอยและยิปซัม 

สุธาทิพย์  แก้วประเสริฐ
อนุวัฒน์  วิญญารัตน์
อาณัติ  ประเสริฐ 

อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี 

Download

 


ปีการศึกษา 2556 

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1 การจำลองกายภาพของคันดินที่ใช้โฟมอีพีเอสบริเวณคอสะพาน

จิรวัฒน์  อินต๊ะสม
ปาริชาต  มากรื่น
วีรพันธ์  กาญจนทักษิณ

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ
ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์

Download
2 การประยุกต์ใช้ดินลูกรังผลิตบล็อกศิลาแลง

ณัฐพร  ศรีวิชัย
ถนอมศักดิ์  แย้มบุบผา
อัศนัย  ใจจันทร์

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
3 ผนังเบาโครงเคร่าเหล็กกัลวาไนซ์รับแรงด้านข้าง

กิตติคุณ  แสงชาติ
นิติกร  สุขใจ
ปิยะวัฒน์  เกิดมูล

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
4 ปูนฉาบสีจากซีเมนต์ขาวและกาวซีเมนต์

วิสุทธิ์  สุแก้ว
สิษฐวัศ  ฝาวัน
สุรศักดิ์  ศุภพันธุ์ภิญโญ

อ.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ

Download
5 แนวทางการแก้ปัญหาอุทกภัยน้ำวาง โดย HEC-RAS

ศิริวัฒน์  อุทายะ
อานนท์  วรรณคำ

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download
6 บล็อกประสานมอร์ตาร์ผสมโฟมอีพีเอส

จีรพรรณ  ปันสุข
วนิดา  ยะอูป
เสกสรร  แซ่ลิ่ว

ดร.สุนิตา  เอื้อวิริยานุกูล

Download
7 การใช้ขวดพลาสติกใสแทนที่มวลรวมในงานแอสฟัลต์คอนกรีต

เกตุกานต์  คำขาว
วิวัฒน์  กู่แดง
สุริยัณห์  คำมา

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร

Download
8 การปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ซีเมนต์และกระดาษหนังสือพิมพ์

ณัฎธินี  วิญญา
วิภาดา  ข่าเหล็ก

ดร.ทวีชัย  กาฬสินธุ์

Download
9 การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วยเถ้าก้นเตา ดินขาวและปูนซีเมนต์

กฤษณพงษ์  คุยหกาญน์
ไตรภพ  หว่างไม
รณภัทร  พิทักษ์

อ.พิสุต  รอดวินิจ

Download
10 คอนกรีตบล็อกผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอย

จักรพรรณ  ทิพย์คำ
เสกศิลป์  วิเศษศักดิ์ศรี
อุณภพ  เหลี่ยมพชระ

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
11 บล็อกประสานผสมเยื่อกระดาษ

ไกรวิทย์  ธิธรรมมา
ณัฐวุฒิ  สุรินธรรม
ยุทธนา  ถาวัน

ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
12 ฝ้าเพดานยิปซัมแบบพิมพ์ลายผสมเยื่อกระดาษ

ธราเทพ  ภูมี
ประทีป  สีทำมา
ภาณุวิช  ลังกาป๋อน

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม

Download
13 บล็อกประดับผนังจากขยะโฟม

กิตติลักษณ์  กันทะยศ
ทศพล  ใจยะสุ
ธนกฤต  รัตนชัยเสมากุล

ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต

Download
14 กระเบื้องหางว่าวกันความร้อน

จักกฤษ  ใจสม
ณัฐพงค์  ศรีปัญญา
รัชฎาภรณ์ ไชยวงศ์

ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
15 การเสริมความแข็งแรงให้กับผนังก่อบล็อกคอนกรีตเพื่อรับแรงเฉือน

ปฏิญญา  ใจปัญญา
วรุต  เพียชิน
สิทธิกร   บุตรตาคำ

ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
16 บล็อกปูพื้นคอนกรีตพรุนจากเศษวัสดุ

ชัยวัฒน์  มณีจันทร์
ณัฐกิตต์  วรพงศ์พิสุทธ์
วทัญญู  อุปนันท์

ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
17 การออกแบบชุมทางต่างระดับแยกดอยติ

ณัฐวุฒิ  เกิดมงคล
วารินทร์  คำศรีใจ
ศรชัย  จันทร์นวล

อ.เอกชัย  กิตติวรากูล

Download
18 อิฐมวลเบาเซลลูลาร์จากเครื่องสร้างโฟมต้นทุนต่ำ

ชนม์พิสิทธ์  ยาท้วม
ธนา  น้อยเรือน
ณัทธภัทร  ธรรมขันธ์

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร

Download
19 เสาร้ัวลวดหนามคอนกรีตอัดแรงอย่างง่าย

กัญญรัช  ชุ่มเชื้อ
ธนาวัตร  จินะใจ
นวพรรษช์  ขันติสิทธ์

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
20 การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วยกากยิปซัม เถ้าลอยและปูนซีเมนต์

ชยกฤต  ธรรมเขาแดง
เตชินท์  เทพสมบัตน
อรุณเดช  เศรษฐสินธ์ 

อ.พิสุต  รอดวินิจ

 Download

ปีการศึกษา 2555

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1 กลสมบัติของวัสดุยึดรั้งในกำแพงกันดินแบบชิ้นส่วนประกอบ 

กฤษรัตน์  แสนจิตต์
วีระศักดิ์  แก้วสน
วุฒิพงษ์  นาเอก 

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
2 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT ในการประเมินปริมาณน้ำท่าและตะกอนเชิงลุ่มน้ำ 

เจริญ  สารตัน
นรินทร์  แก้วฝั้น
ฤทธิไกร  พงษ์จีนะ 

อ.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ 

Download
3 การประยุกต์ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ในการผลิตบล็อกประสาน

ไตรวุฒิ  บุตรนุชิต
บริพัฒน์  ผลวารินทร์
ณัฏปกิตติ์  พรหมมา 

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
4 อิฐดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าลอย 

ชัชรินทร์  จินดาปุก
ปิยะณัฐ  นิติกุลเกยูร
วรศักดิ์  กาวารี 

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
5 สเปรทชีทเพื่อการออกแบบฐานรากวางบนเสาเข็ม โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน  สนิทพงษ์  อุทอง 

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
6 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างหอพักนักศึกษา

ณัฐพงษ์  ศิริสายัณห์
ธนภัทร  ใจอินสม
พงศธร  แซ่เบ๊    

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม 

Download
7 การประยุกต์ใช้มอร์ตาร์ผสมฝุ่นหินปูนในงานฉาบผนัง 

เบญจวรรณ  พักดี
สุรักษ์  มิ่งเมืองทอง
เอกพงษ์  แก้วภูสี 

ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
8 แผ่นพื้นคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาร์ 

พิษณุพงศ์  แก้วแปง
ภรณ์รวีร์  ไชยอินตา
อัครพงษ์  เทพแก้ว 

ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
9 การปรับปรุงคุณภาพดินชั้นรองพื้นทางโดยซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และเถ้าลอย

เกื้อกมล  ภู่เจริญ
มงคลชัย  ดวงจิต
วิทยา  ทิพย์ปลูก 

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
10 การพัฒนากำลังอัดของมอร์ต้าร์ซีเมนต์ผสมผงแร่แคลไซต์ 

ภาณุพงศ์  แสงจันทร์
ราเชนทร์  ชัยศักดิ์ 

ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
11 เชิงชายน้ำหยดจากโฟมและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

พัชรินทร์  ธิมา
วีระพงษ์  พุทธวงศ์
อัญชลี  มะทะธง 

ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

Download
12 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในงานก่อสร้างอาคาร 

กิตติพงษ์  กองแก้ว
ศรัณย์  มุ่งสุจริตการ 

อ.สุทิน  ใจกล้า

Download
13 การเสริมความแข็งแรงผนังก่อเพื่อรับแรงเฉือน 

พัดชา  สุขุมวัฒนะ
ต่อตระกูล  นวสกุลชัย
อัครพันธ์  งามเมือง 

ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี 

Download
14

ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสาร
บนทางหลวงหลายช่องทางจราจรนอกตัวเมืองเชียงใหม่

จรินทร์  วุฒิเอ้ย
ทศพล  ศรีทองใบ
สุวพันธ์  คีรีมาศทอง  

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร 

Download
15 กำลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ เถ้าลอยและปูนซีเมนต์ 

ณัฐวุฒิ  เจริญโชควันชัย
นิคม  อินยานนท์
วิทวัฒน์  สุรินทร์

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
16 กำลังอัดของคอนกรีตที่ทดแทนปูนซีเมนต์ด้วยแคลไซต์ และเถ้าลอย 

เฉลิมวุฒิ  เหมืองหม้อ
ประมัย  ชัยวัณณคุปต์

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
17 การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของโครงหลังคาเหล็ก

ปิยะณัฐ  แสนใจบาล
นพดล  ไวรักษ์
สุชาติ  ศรีภาชน์ 

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download

ปีการศึกษา 2554 

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1 การตรวจสอบการกัดกร่อนของอิฐดินดิบโดยวิธีหยดน้้ำ

ทินกร  โกฏฉกรรจ์
สัมฤทธิ์  แก้วใจชื่น
อดุลย์  ดวงฟูคำ

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร

Download
2 การปรับปรุงอิฐดินดิบจากตะกอนประปา

ปริวรรต  อุ่ยวัชรานนท์
วีระศักดิ์  ชัยวุฒิ
ภูริวัจน์  ศิริบูรณ์

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก

Download
3 เครื่องสร้างโฟมต้นทุนต่ำสำหรับผลิตอิฐมวลเบา

คมกฤช  วงษ์หนู
จุลพงษ์  สมนาสัก
ณัฐพล  ต๊ะชัย

ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
4 อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของบล็อกดินประสานผสมโฟม EPS

วุฒิพันธ์  พงษ์ไทย
อนุสรณ์  ผลเชื้อ
อภินันท์  เรือนเหลือ

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
5 การพัฒนาการไหลของมอร์ตาร์

ขวัญธิดา  กาสกุล
ชัยณรงค์  วงค์คำปวน
พิมนภัทร์  ชัยบุญญพัฒน์

ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
6 น้ำยาสร้างฟองต้นทุนต่ำ

ภูวนัย  สุทโธ
วีรชาติ  วาราติ
สุทธิพล  สายแปง

ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต

Download
7 ปูนฉาบผสมดินสี

เจษฎา  ชมภูวัง
ชัยนุชิต  จิตบุญ
อัครพล   สนธิรักษ์
อำพวรรณ  ทาเกิด

ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต

Download
8 พฤติกรรมการไหลในทางน้ำเปิดบริเวณตอม่อสะพานต่อวัสดุท้องน้ำ

ศรัณยู  คำฝ้ัน
อนุพนธ์  เกษธรรม
เอกพล  ตนภู

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download
9 กระเบื้องหางว่าวกำลังอัดสูง

พีรณัฐ  อินต๊ะนา
สามารถ  เขียวตี๋
โองการ  ชัยวัณณคุปต์

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
10 กลสมบัติของปูนตำสำหรับฉาบบ้านดิน

ชุณหาญ  สมศักดิ์น
พัชระ  นามะเสน
พงศธร  สีฝ้ัน

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร

Download
11 โครงการเผยแพร่กระบวนการผลิตและการก่อสร้างบล็อกดินประสานสู่ชุมชน

คณุตม์  เมืองทอง
ปรัชญา  หาญจักรแก้ว
พลพัตร  ไฝเครือ
อิสรพงศ์  อานุภาพยรรยง

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
12 บ้านดินสู่ชุมชน

กฤษดา  ชื่นจิต
ชาติชาย  แซ่เฒ่า
ชูภักดี  จุลภักดี
นัชยา  พึ่งจะแย้ม

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download

ปีการศึกษา 2553

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โอฬาร  เวียงเก้า
เสฏฐวุฒิ  เหล่าแช่ม
สิชล  เครือทะนุ

อ.เอกชัย  กิตติวรากูล
อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download
2 ชุดทดสอบการหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสำหรับวัสดุก่อผนัง

ยศไกร  รังษี
ศิริพร  ขัดบุญเรือง
อภิวัฒน์  สุวรรณ

ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต

Download
3 การทดสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีแรงวัฎจักรกึ่งสถิต

ธีรวุฒิ  สาลีศิลป์
วิทยา  ทะแยแก้ว

อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

Download
4 การวิเคราะห์เสถียรภาพของดินบริเวณถนนทางขึ้นดอยสุเทพ กรณีศึกษา บริเวณหอดูดาวสิรินธร

นันทิพัฒน์  แก้วพา
เมธี  ยาบุญนะ
วัชรพงษ์  อินต๊ะโดด

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
5 แผนที่ควบคุมความสูงอาคารในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

เกรียงไกร  ศรีไชยวงค์
ผ่องศรี  ปันเต๋
สุทธิพงษ์  วงศ์สิรินานนท์

อ.เอกชัย  กิตติวรากูล

Download
6 บล็อกคอนกรีตมวลเบาจากกากตะกอนของกระบวนการผลิตกระดาษสา

ดุษดีพร  สีคำ
อาทิตยา  โหล่เจ

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
7 คุณสมบัติการรับกำลังแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าลอยและเถ้าหนัก 

ณรัฐ  สมานพันธุ์นุวัฒน์
ธีระพงศ์  จิตกาวิน
พงศ์ปณต  คำเป็ง
วีระพันธ์  ยารังกา

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
8 อิฐดินดิบผสมเยื่อกระดาษ

การันต์  รัตนะ
คุณากร  วิโรจน์ศศิธร
พิสิฐษ์  ใจมา

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร

Download

ปีการศึกษา 2552 

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1

การกำหนดตำแหน่งอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เขตพื้นที่ลำปางโดยใช้แผนที่ 3 มิติ 

เชิดศักดิ์  ไชยมงคล
พงษ์พรรณ  วงค์คม
อภิสิทธ์  วงศ์ปาลี

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร 

Download
2

การจำลองแบบอาคาร 3 มิติเพื่อการบริหารจัดการอาคาร: กรณีศึกษาอาคารคณะวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

ศิวกร  คำเรือน
วรพัฒน์  แซ่เห่อ 

อ.สุทิน  ใจกล้า

Download
3 การปรับปรุงคุณภาพอิฐดินดิบด้วยยางมะตอยน้ำ

เกรียงไกร  ปราโมทย์
เฉลิมชนม์  ชมภูมิ่ง
เชิดชัย  เครือปัญญา  

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
4 การปรับปรุงคุณภาพอิฐดินดิบผสมเปลือกข้าวโพด

โกสินทร์  อินมูล
สิทธิชัย  ชัยวิรัช

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
5 การเพิ่มค่ายุบตัวของคอนกรีตโดยใช้กรวด

ธีรกิต  แก้วทันใจ
พูลศักดิ์  เด็ดเขตตขัน
ยุทธภูมิ  สมฤทธิ์ 

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
6

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างคอนโดมิเนียม
กรณีศึกษาบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ 

กาญจนา  บุญของ
รัชดาภรณ์  พานคร้าม
อภิชาติ  อภิวงค์งาม

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม 

Download
7 การออกแบบข้อมูลสารสนเทศอุบัติเหตุทางหลวง 

ยุมิ  บุญวิเศษ
วิทยา  ไชยนันท์
สรวง  สุวรรณ 

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร 

Download
8 กำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กเส้นกลมที่เป็นสนิมในแต่ละค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต  

นวพล  อินทรวิศิษฎ์
ประธาน  ขาวเถิน
โอม  ดีจันทร์เหนือ 

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
9 คอนกรีตบล็อกผสมเยื่อกระดาษ  

วรรณเฉลิม  ศรีสุนทร
วีระยุทธ  นวลทา
อนุกูล  สุรินทร์ 

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
10 โครงสร้างกันดินคอนกรีตบล็อกสำเร็จรูป 

ธวัช  นะสะปะ
นพรัตน์  สุมามาลย์
บรรพต  สุติ 

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
11 การเปรียบเทียบการค้ำยันในโครงข้อแข็งเหล็ก 

กิตติศักดิ์  บุญสูง
อภิชาติ  หยกภิรมย์รุ่ง 

ผศ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
12 การปรับปรุงคุณภาพกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาวิบูลย์ศรี

เจษฎา  ไชยวงค์
สามารถ  วงค์สุวรรณ์
เอกลักษณ์  ทองปัน 

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
13 วัสดุฉาบบ้านดิน 

นพดล  กันทะธง
นเรศ  เกิดสวัสดิ์
ปรัชญา  แอ้มอุตม์
พัชรพล  ขัติยศ  

อ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
14 วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปางหลวง 

นชัย  ซอระสี
สรวุธ  ไชยยะวงศ์
อภินันท์  อินทะนนท์ 

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ 

Download่่

ปีการศึกษา 2551 

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1 การปรับปรุงวัสดุฉาบบล็อกประสานดินดิบ

ไกรสร  อรวัฒกูล
กิติศักดิ์  ยุทธิ์กิจสถาพร
ภูวนาฐ  คาดคำฟู
ปิยวรรณ  เครือระยา

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก

Download
2 ผนังคอนกรีตผสมโฟม

จุมพจน์  แก่นธิยา
เทพนม  ยะตา
รติพงษ์  รสหวาน

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download
3 กลสมบัติของอิฐบล็อกประสานผสมเถ้าหนัก

ชัญญา  ฉ่อนเจริญ
ภาณุศักดิ์  พันเต
รสริน  มูลสาร

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
4 การประยุกต์ใช้บล็อกประสานในงานฝายทดน้ำแบบถาวร

กิตติกานต์  ไชวงค์
ณัฐพล  อินชัยวงค์
สมประสงค์  แสงจันทร์

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download
5

เปรียบเทียบอัตราเหล็กเสริมของแผ่นพื้น ค.ส.ล. ไร้คานที่คำนวณโดยวิธี DDM, EFM
และโปรแกรม SAFE

อานนท์  บุญช่วย

ผศ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์

Download
6 คุณสมบัติของแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์

ณัฐพนธ์  ทิชัย
ณัฐพล  สัตยวงศ์
วีรวิชญ์  หลำคำ

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
7

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่ากําลังรับแรงดึงของตัวอย่างเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

เกษตร  ทาอินต๊ะ

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
8 การจัดระเบียบการจราจร เพื่อจัดทำถนนการค้าบนถนนอินทยงยศ

พงศกร  มูลกลาง
วิฑูรย์  ธรรมานุวงศ์
สิทธิพันธ์  ยุรี

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร

Download
9 การศึกษากรณีการทรุดตัวของกำแพงเมืองเชียงใหม่(แจ่งศรีภูมิ)

ชัยวัฒน์  แก้วคำ
วิธวินท์  สมขาว
อานนท์  ทองทัพ

ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
10 การประยุกต์ใช้โปรแกรม GEOMEDIA ในงานสาธารณูปโภค

เกรียงศักดิ์  ปาลี
ชาตรี  ชมเมือง
ศรายุทธ์  คำหวัน

อ.ภาณุ  อุทัยศรี
อ.เอกชัย  กิตติวรากูล

Download
11 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ภาณุพงศ์  วรรณธง
ศิริชัย  สิทธิมงคล
เอกราช  นิธิภัทรนนท์

อ.เอกชัย  กิตติวรากูล

Download
12 การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการออกแบบถนน

เจษฎา  สุภารัตน์
ฉัตรชัย  จอมเดช
อัศดา  วัฒนาสวัสดิ์

อ.เอกชัย  กิตติวรากูล

Download
13

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์แรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างอาคารที่เกิดจากแรงแผ่นดินไหว
โดยโปรแกรม ETABS และ STAAD Pro.

นรินทร์  กากุล

ผศ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์

Download
14 กำลังอัดของคอนกรีตผสมแป้งมันสำปะหลังเมื่อเกิดอัคคีภัย

รุ่งศักดิ์  มูลจัทร์ตา
ศุภกร  ชัยสูง

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
15 การถ่ายทอดกระบวนการผลิตและการก่อสร้างอาคารบล็อกดินประสานสู่ชุมชน

กิตติพันธ์  เที่ยงโถ
ณรงค์เดช  เขื่อนปิง
รัณธร  ยอดศรี
ดนุสันต์  สุจริต

อ.ปิ่นแก้ว  กันฟุก

Download
16 การทำแผนที่่ภูมิประเทศวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงเชียงใหม่โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ

จีรวัฒน์  หล่อสุวรรณ
อภิชาติ  มงคลวัจน์

อ.เอกชัย  กิตติวรากูล

Download
17   การตรวจสอบโครงสร้างของอาคารเต็มรูปแบบ

ปัฐยวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
สันติ  ขันทะพงษ์
อภิวัฒน์  วงศ์ปัญญา

อ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download

ปีการศึกษา 2550

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1 การประเมินผลการใช้ที่จอดรถภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

พงษ์พันธุ์   ปิ่นแจ้ง
พัฒนา  แสงศุภวรรธน์
วิมลรัตน์  ขจรรัตนเมธา 

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร 

Download
2 การประยุกต์งานภูมิสารสนเทศ เพื่องานซ่อมบำรุงโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก 

ชวลิต  ทาธง
ธนพัฒน์  จันทร์เรือน
ปฐม  มหาวัน

อ.เอกชัย  กิตติวรากูล 

Download
3 การประยุกต์บล็อกประสานเพื่อป้องกันน้ำท่วม 

เชฎฐ์  ชัยวงค์
ปฏิภาณ  ณ นครพรม
วริยา  สุวรรณจักร์ 

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
4

การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างหลังคาค้ำยันและไม่ค้ำยัน
โดยโปรแกรม STAAD.Pro2006

  บุญทวี  สินสุขเศรษฐ์ 

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์   

Download
5

การศึกษาการทำแผนที่เสมือนจริงสำหรับใช้ในการตำแหน่งอาคาร
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่ภาคพายัพ

กิตติธัช  ใจมุข
นิธินาถ  มังคลัษเฐียร
เอกกมล  จันทร์คุณา 

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร 

Download
6 การศึกษาความเป็นไปได้ของรถเมล์สำหรับนักท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ 

ทนงศักดิ์  ชนะ
พีระวัฒน์  คำฝั้น
อธิพันธ์  จุ่มแก้ว 

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร 

Download
7 การศึกษาระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต 

นรินทร์  สว่างจิตร
นวรัตน์  มีแสง
อานันท์  ไชยคำหล้า

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี

Download
8

การสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติเพื่อการนำเสนอแผนที่ด้วยซอฟต์แวร์สเก็ตอัพ:
กรณีศึกษา อาคาร ยธ.5 และ ยธ.6 สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่ภาคพายัพ

เฉลิมเกียรติ  แสงยะ

อ.ภาณุ  อุทัยศรี

Download
9 บล็อกประสานดินดิบเพื่อใช้ในงานบ้านพักอาศัย

พิลันดา  พลังคะพันธ์พงศ์
ภาสกร  จินดารัตน์
สิทธิฤทธิ์  โชควัชรบุตร
อาทิตย์  ไชยชมภู 

อ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
10 ผลกระทบของกรดซิตริกต่อกำลังคอนกรีต 

จักรพันธ์  ธงทอง
ธีระวัฒน์  หว่างกลาง
พิรุฬ  ธรรมบุญ 

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์   

Download
11 แผ่นพื้นคอนกรีตหน้าตัดผสมไม้ไผ่

โชดก  มโนทิพย์
พินิจ  ดำรงค์
อิทธิพล  เภารอด 

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์   

Download
12 พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิดขนาดเล็ก 

ชัยวัฒน์  กระแสร์สินธุ์
ภูวดล  ศรีบรรจง
นพกฤต  บัณฑิตอนุกลู 

อ.เจษฎาพร  ศรีภักดี 

Download
13 พฤติกรรมและการวิบัติของรอยต่อโครงสร้างเสาคอนกรีตสำเร็จรูป 

พัชราพร  แก้วสุดใจ
สมโภช  เขียวสาตร์
อานนท์  แก้วกลางเมือง 

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์   

Download

ปีการศึกษา 2549

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1 คุณสมบัติของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและแป้งมันสำปะหลัง

คมสันต์  คำฟอง
สุเชษฐ์  ศรีภาชน์
อ้อย  ทองม้วน

อ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
2 คอนกรีตกำลังสูงเซ็ตตัวเร็วสำหรับงานซ่่อมผิวทางคอนกรีต

เดชา  มูลนันไชย
นันทพงษ์  จิโนรส
ภาคภูมิ  ใจนา

ผศ.เบญจพงษ์  พรนิมิตร

Download
3 การศึกษาการประมูลงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ชวพงษ์  ไชยรินทร์
รัฐภูมิ  ยงรัฐตระกูล
ศราวุฒิ  ริยะวารี

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม

Download
4 กำลังรับแรงของไม้ที่มีความชื้นแตกต่างกัน

ทวีศักดิ์  ภิรมย์
สุพจน์  ใจสม
ศุภชัย  ประเสริฐทรัพย์ 

อ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
5 การศึกษาการผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าลอย

คมสันต์  ใจกว้าง
ศิริพงษ์  นนทกา
อภิชาติ  มังคลาด

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม

Download
6

การศึกษาและเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเถ้าเปลือกกาแฟกับคอนกรีตปกติ
และคอนกรีตผสมเถ้าลอย

กิติชัย  ศศิธรวัฒนกุล
ชัพเกติ์  เกศสุวรรณรักษ์
สุรศักดิ์  อินต๊ะแก้ว

อ.ธนวัช  โพคะรัตน์ศิริ

Download
7 คอนกรีตกึ่งสำเร็จรูป

ณัฐกานต์  ชำนาญอาสา
นิพนธ์  ธรรมบุตร
ศักดิ์ชัย  เมืองอ่อน

อ.สุทิน  ใจกล้า

Download
8

การเปรียบเทียบกำลังรับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างการใช้อีพ็อกซี่
และไม่ใช้อีพ็อกซี่อยึดเหล็กเสริมในคอนกรีต

จันทร์จิรา  กันทา
ทิพวรรณ  ปันธิ
นพดล  จันทร์พระยา

อ.ธนวัช  โพคะรัตน์ศิริ

Download
9 โปรแกรมออกแบบเสาคอนกรีตรับน้ำหนักเยื้องงศูนย์โดยวิธีกำลัง ณฐภณ  ตันศิริ

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์

Download
10

การเปรียบเทียบค่ากำลังอัดของคอนกรีตโดยใช้เทคนิคการบ่มด้วยพลังงานไมโครเวฟ
และการนึ่งด้วยไอน้า

กิตติพงษ์  เรือแก้ว
ภูวนัย  ใจยะสาน
ศักดิ์ชัย  กันทะวงศ์

อ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
11 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเสริมเหล็กบริเวณมุมฉากของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

นาคพันธุ์  คำยอด
วิวัฒน์  รักษาไพร

อ.ธนวัช  โพคะรัตน์ศิริ

Download
12 การจัดการการใช้น้ำของอำเภอสะเมิงในฤดูแล้ง

นิทัศน์  ภูมิเทศ
วิชานนท์  เจนธุระกิจ
สรนิค  ดิศวัฒนะ

อ.ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ

Download
13

การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเลือกหน้าตัดคานและเสาเหล็ก
โดยวิธีคัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก

ธีรศักดิ์  เทพมาลัย

อ.ธนวัช  โพคะรัตน์ศิริ

Download
14 การศึกษาการประมูลงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ชวพงษ์  ไชยรินทร์
รัฐภูมิ  ยงรัฐตระกูล
ศราวุฒิ  ริยะวารี

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม

Download
15 การศึกษาการผลิตบล็อกประสานผสมเศษเซรามิค

ณัฐพล  พิศปิงคำ
พิทักษ์  จันทาพูน
ภูวนัย  ใจจุ้ม

อ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
16 การศึกษากําลังดัดของคอนกรีตผสมแป้งมันสําปะหลัง 

วิษณุ  จันทร์เป็ง
สุวรรณ์  คําวงค์ษา
สิทธิชัย  นันทะวงศ์  

อ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download

ปีการศึกษา 2548 

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1 แผนที่และเส้นทางสำหรับคนตาบอดภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ณัฐรินทร์  ใจเที่ยง
อดิเรก  แสงศรีจันทร์

อ.เอกชัย  กิตติวรากูล

  Download
2

การศึกษาหาโมเมนต์สูงสุดในโครงสร้างอาคารสูงรับแรงด้านข้าง
โดยวิธี กระจายโมเมนต์ ร่วมกับ Portal Method และ Cantilever Method

ธีรสุต  ใจสัตยาบรรณ

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์

Download
3 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินดิบ พัชรินทร์  ปัญญา

อ.วรพรรณ   นันทวงศ์

Download
4 การศึกษาการบิดของอาคารเนื่องจากการจัดวางผนังรับแรงเฉือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว   ชำนาญพงษ์  ปาระพรหม

อ.ธนวัช  โพคะรัตน์ศิริ

Download
5 การประยุกต์ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลและวิชวลเบสิกในการวางแผนเวลางานก่อสร้าง สันติชัย  บางศรัณย์ทิพย์

อ.ดิษฐิเดช  ราชแพทยาคม

Download
6

การคำนวณหน่วยแรงแนวดิ่งในชั้นดินจากน้ำหนักกระทำที่ผิวดินโดยโปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลเบสิก

สุขสันต์  แซ่โล้ว

อ.สนิท  พิพิธสมบัติ

Download
7 การศึกษากำลังยึดเหนี่ยวและระยะฝังของเหล็กเสริมในคอนกรีตผสมเถ้าลอย

สามารถ  นันไชยกัน
อนุเธียร  วงค์คำปัน
อร่าม จี้อินทร์

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์ Download
8

ศึกษาการเคลื่อนที่ด้านข้างในแต่ละชั้นของอาคารโครงข้อแข็งเหล็กเนื่องจากแรงแผ่นดินไหว
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงขนาดของเสาและความสูงระหว่างชั้น

สุรศักดิ์  แซ่หว่าง

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์

Download
9 การศึกษาการพัฒนาฝารางระบายน้ำเฟอร์โรซีเมนต์

มาณัติ  มาเต็ม
วรวิทย์  ดอนชัย

อ.ชาคริต  ชูวุฒยากร

Download
10 พฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหลังเกิดอัคคีภัย

สุวิทย์  เรือนมูล   

อุเทน  ตาทา

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์

Download
11 พฤติกรรมการรับกำลังของเสาและคานจากปูนซีเมนต์ต่างชนิดในอัตราส่วนผสมที่เท่ากัน

จิรายุ  บูรณ์สิริจรุงรัฐ
ทศพร  ยะสืบ
พรศักดิ์  รุฬหการ

อ.ธนวัช  โพคะรัตน์ศิริ

Download
12 การออกแบบและคำนวณความแข็งแรงของแบบหล่อแผ่นพื้นโดยโปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลเบสิก ณัฐกานต์ อิ่นแก้ว

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์

Download
13 กำลังอัดของคอนกรีตหุ้มด้วยสารกันรั่วซึมเพื่อต้านทานซัลเฟต

สุริยัน  ก๋าทอง
อนุพันธ์  กำธรพิทักษ์
เอกชัย   กันธิยะ 

อ.ธนวัช  โพคะรัตน์ศิริ

Download

ปีการศึกษา 2547

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1 การศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตสมรรถนะสูงผสมซิลิกาฟูม

คมสัน  แวะสันเทียะ
ศุภชัย  ภู่ทองวัฒนวงษ์
อสิระ  หงษ์ทอง

อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี 

Download
2 การศึกษาอัตราส่วนผสม คุณสมบัติและการใช้งานของอิฐมวลเบา  

ณรงศักดิ์  พงษ์จีน
พงศ์พันธุ์  มณีเวช
โกสินทร์  บูรณะกร     

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์ 

Download
3 โปรแกรมการวิเคราะห์คานต่อเนื่องและออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง  อัจฉรา  ปินนะสุ 

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์
อ.วรพรรณ  นันทวงศ์ 

Download
4 การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างสารสกัดจากธรรมชาติกับคอนกรีตทั่วไป 

เฉลิมเกียรติ  อังคณานนท์
ศักรินทร์  ศรีตนไชย 

อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี 

Download
5

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างเส้นชั้นความสูงและออกแบบแนวเส้นทาง
จากข้อมูลสนามของงานสำรวจ 

นิล  กามอ้อย
บัณฑิต  ฉัตรเงิน

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์

Download

 ปีการศึกษา 2546

ลำดับ ชื่อเรื่อง นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ
1   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในเมืองเชียงใหม่

เบิกฟ้า  ใบบอกบุญ
ประสพชัย  แขกอ้อย
พงษ์สิทธิ์  สุวรรณเจตต์ 

อ.วรพรรณ  นันทวงศ์

Download
2 แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบไร้ค้ำยันสำหรับอาคารพักอาศัย

ปรีชา  มะโนจันทร์
อภิชาติ  ลี้สกุลรักษ์
วิฑูรย์  เม็งเงิน

อ.ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์

Download

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา