โลโก้เว็บไซต์ สาธิตการใช้เครื่องมือ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

สาธิตการใช้เครื่องมือ


สาธิตการใช้เครื่องมือทดสอบ Half-Cell Potential Test เพื่อตรวจสอบค่าการสึกกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา