โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาการเตรียมตัวและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อก้าวสู่วิศวกรมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

สัมมนาการเตรียมตัวและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อก้าวสู่วิศวกรมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการการเตรียมตัวและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อก้าวสู่วิศวกรมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม ยธ.4-303 อาคารโยธา 4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณเชิงชาย  ทิพย์วีรกุล  (วุฒิวิศวกรโยธา วย.2548) ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ที่ได้เสียสละเวลาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานแก่นักศึกษารุ่นน้องๆ  แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวและสร้างแรงบันดาลใจในการออกสู่สังคมการทำงานที่ดีต่อไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา