โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบสภาพอาคารหอธัมม์ วัดศรีเกิด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
อังคาร 24 สิงหาคม 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้แก่ อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว และ อ.ธนา น้อยเรือน เข้าทำการตรวจสอบสภาพอาคารหอธัมม์ วัดศรีเกิด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยหอธัมม์นี้ มีรูปแบบเป็นอาคารจตุรมุข 2 ชั้น เป็นอาคารเก่ามีสภาพชำรุด เกิดรอยร้าวที่ผนังชั้นบน โดยทางวัดได้ขอความอนุเคราะห์ให้เข้าทำการตรวจสอบและประเมินแนวทางแก้ไข หลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรแล้ว จึงได้ส่งตัวแทนเข้าทำการสำรวจอาคารดังกล่าว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางในการซ่อมแซม อีกทั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส... >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่  16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินจากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในได้แก่ ผศ.ณรงค์  เฉลิมวัฒนชัย อ.นรินทร์ จิวิตัน ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล นางสาวจิรภัทร์ วงค์ทา ทั้งนี้มีตัวแทนคณาจารย์จากเขตพื้นที่เชียงใหม่ ตาก และ เชียงราย เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Online Meeting โดยผลการประเมินในปีนี้อยู่จะถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลั... >> อ่านต่อ


นักศึกษาแลกเปลี่ยนกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564

รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา กล่าวแสดงความยินดีและให้คำแนะนำแก่ Mr. Samchhok Tit นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชา หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะเดินทางกลับประเทศกัมพูชาในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมี อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีโอกาสนี้ด้วย ที่มา:  >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด AP OPEN HOUSE 2021 (CONTEST) : BIM EMPOWER CIVIL
อังคาร 15 มิถุนายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด AP OPEN HOUSE 2021 (CONTEST): BIM EMPOWER CIVIL ได้แก่ทีม "ดีเจอ๋องแอ๋ง สะบัดแผ่น" โดยมีสมาชิกผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมจำนวน 2 คน ได้แก่ นาย Samchhok Tit (วศ.บ.ยธ.เขตพื้นที่เชียงใหม่) และ นายรัชชานนท์ มงคลวัจน์ (วศ.บ.ยธ.เขตพื้นที่เชียงราย) ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำของ ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต และทีมงานชมรม BIM & 3D Model RMUTL การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดย บริษัท เอพี (ไทยแล... >> อ่านต่อ


นักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดปริญญานิพนธ์ ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉัตรกมล ตาแดง และ นายศุภสิทธิ์ ธิสา นักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดปริญญานิพนธ์  ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อปริญญานิพนธ์เรื่อง  "อิทธิพลของการเติมเถ้าลอย และเอฟ จี ดี ยิปซัม ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตพ่นที่ใช้เถ้าหนักเป็นมวลรวม" โดยมี อ.ดร.พิสุต รอดวินิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สมาคมคอนกรีตได้จัดโครงการประกวดปริญญานิพนธ์มาต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครง... >> อ่านต่อ


บริษัทอินฟราเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564

วันที่ วันที่ 8  เมษายน 2564 บริษัทอินฟราเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยคุณภูษิต ศัลกวิเศษ ผู้จัดการบริษัท ได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบเครื่องมือช่างพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษา รวมมูลค่า 40,000 บาท ให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาได้ใช้ฝึกทักษะงานช่าง ในวิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาต่อไป โดยมีตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากรณ์, ผศ. วรพรรณ นันทวงศ์, อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธ์ และ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง คณาจารย์ประจำวิชาหลักสู... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และชมรมศิษย์เก่า ประชุมความคืบหน้าโครงการ Civil and Environmental Engineering Co-Working Space
พุธ 7 เมษายน 2564

ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13:00-14:30 น. สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และชมรมศิษย์เก่า ได้จัดประชุมความคืบหน้าโครงการ Civil and Environmental Engineering Co-Working Space เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานรายงานความคืบหน้าของโครงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและหารือแนวทางดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ขอขอบพระคุณตัวแทนศิษย์เก่าที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบทางสถาปัตย์ให้กับโครงการนี้ >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564

บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 52 ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ" ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการผู้นำความคิดเพื่อความตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564 ณ บ. ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่ และ โรงแรม คุ้มภูคำ เชียงใหม่ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดประชุมหารือการสร้างเครือข่าย BIM Community และการใช้ Drone วางแผนงานก่อสร้าง
จันทร์ 15 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยน การสร้างเครือข่าย BIM Community และการใช้ Drone วางแผนงานก่อสร้าง Infrastructure เช่น งานถนน (งานบดอัด งานผิวทาง) ตลอดจนงานใช้โปรแกรมเพื่อนำข้อมูลจาก Drone มาสร้างแบบจำลองหรือ BI ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายวิชาการและ สร้างกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องต่อไป >> อ่านต่อ


ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเครื่องมือช่างให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อังคาร 9 มีนาคม 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ตัวแทนศิษย์เก่าจาก ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบเครื่องมือช่างพร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 7,430 บาท ให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อให้รุ่นน้องนักศึกษาได้ใช้ฝึกทักษะงานช่าง ในวิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาต่อไป หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 105

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา