โลโก้เว็บไซต์ ปิยะวัฒน์   วุฒิชัยกิจเจริญ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 ผู้เขียน : ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ

ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย มอบหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นน้อง
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ คณะตัวแทนจากชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ได้เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อมอบหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นน้อง รวมมูลค่า 34,835 บาท ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด 19 และสร้างความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อ... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการชีวิตดี-มีเป้าหมาย
อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8-9 สิงหาคม 2563 เวลา 8:00-16:30 น. ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ชีวิตดี มีเป้าหมาย" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาในเชิงวัฒนธรรม (คติธรรม) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวนกว่า 80 คน สามารถประยุกต์ใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมอันดีกับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณควบคู่ไปกับวัฒนาธรรมอันดี อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างความตระหน... >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2562
พุธ 22 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินจากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในได้แก่ ผศ.ณรงค์  เฉลิมวัฒนชัย อ.นรินทร์ จิวิตัน ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล นางสาวจิรภัทร์ วงค์ทา ทั้งนี้มีตัวแทนคณาจารย์จากเขตพื้นที่เชียงใหม่ ตาก และ เชียงราย เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Online Meeting โดยผลการประเมินในปีนี้อยู่จะถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปร... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ จัดอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก Open Web Cellular Beam & Castellated Beam
ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต จัดอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก Open Web Cellular Beam & Castellated Beam โดยวิทยากร คุณ เอ จักรพล ทิพย์สุวรรณ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 นี้ เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคาร โยธา 4 ชั้น 2 (ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมระยะห่างทางสังคม social distancing) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วย Cellular Beam & Castellated Beam ให้กับคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณ... >> อ่านต่อ


อาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดความรู้การวิจัยด้วยแบบจำลองอุทกศาสตร์ SWAT
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดความรู้การวิจัยด้วยเรื่องแบบจำลองอุทกศาสตร์ SWAT ภายใต้โครงการการวิจัย สวก. เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขังฉับพลันในพื้นที่ชุมชนเมืองอันเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เมือง กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่" โดยมีอาจารย์ ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มีผู้รั... >> อ่านต่อ


บรรยายพิเศษเรื่อง การตรวจสอบงานโครงสร้าง คสล. คอร. และ เหล็กรูปพรรณ โดยคุณ มานะ ศรีสวรรค์
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายเพิเศษเรื่อง "การตรวจสอบงานโครงสร้าง คสล. คอร. และ เหล็กรูปพรรณ" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ปตท.สผ. คุณมานะ ศรีสวรรค์ (ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างโยธา รุ่นที่ 18) ให้กับนักศึกษาในวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00-17:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยในกิจกรรมนี้ คุณมานะ ศรีสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้กับ นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดจำนวน 2 ราย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้เกียรติเด... >> อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงห้องเรียน (จัดทำชั้นวางหนังสือ) โดยเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะฝีมือของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกันจัดทำชั้นวางหนังสือ ภายใต้การอำนวยการโครงการโดย อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก เพื่อใช้ในการจัดเก็บหนังสือ และเล่มโครงงานปริญญานิพนธ์ ในหลักสูตรฯ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนและอาคารต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะฝีมือของนักศึกษา >> อ่านต่อ


ตัวแทนคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานโครงการพระราชทานความความเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานโครงการพระราชทานความความเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมาเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหา ณ มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สอบสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2563
เสาร์ 18 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ มีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 220 คน >> อ่านต่อ


ค่ายคุณธรรม ชินนสาสมาธิ รุ่นที่ 2
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างสมาธิแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนไปทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีใจตั้งมั่นใจการประกอบวิชาชีพ มีสติในการประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร และเสริมสร้างคุณลักษณ์ที่ดี ทั้งด้านระเบียบวินัย จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้รับความอนุเคราะห์ครูสมาธิ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 48

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา