โลโก้เว็บไซต์ สุรพงศ์   ขุนคง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สุรพงศ์ ขุนคง

วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนาตาก มอบเครื่องซอยสมุนไพร และเครื่องเคี่ยวน้ำหัวปลี
พุธ 25 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบเครื่องซอยสมุนไพรและเครื่องเคี่ยวน้ำหัวปลีให้แก่กลุ่มสมุนไพรแม่ระมาด โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนส่งมอบ โดยเครื่องซอยสมุนไพรเป็นผลงานของนายจักรกฤษณ์ แสนวงษ์เครือและนายอนรรฆ ต๋าแปง โดยมีอาจารย์วุฒิชัย หีบคำและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร เงินเนตรเป็นที่ปรึกษาโครงการ และเครื่องเคี่ยวน้ำหัวปลีเป็นผลงานของนายทวีรักษ์ แก้วจันทร์ นายวราธร ใจแสงและนายสุรสีห์ กาจา โดยมี อาจารย์วุฒิชัย หีบคำ อาจารย์พิชิตรี ทองดี และว่าที่ร้อยตรีจีรพงศ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตากให้การต้อนรับ Dr.habil. Franz Dunkel, RWTH Aachen University
อังคาร 3 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News - 3 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ Priv.-Doz.Dr.habil. Franz Dunkel Prof.(Assoc.) RWTH Aachen University, Germany และ ดร.มนูญ ชื่นชม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและรับฟัง ข้อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (THAI-MEISTER-ACADEMY) เพื่อการพัฒนาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on Graduates)  ณ ห้องประชุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตาก จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2560
จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL TAK NEWS - 2ตุลาคม2560       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เบญจลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก ประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2560 หลังจากที่ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนามเพื่อผลิตครูวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของตลาดและศึกษาวิชาการด้านอาชีพเพื่อที่ได้บูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครู และความรู้ด้านช่างอุตสาหกรรม ที่ได้เรียนมาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับสถาบันเครือข่ายตา... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตรและรถจักรยานยนต์
เสาร์ 16 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตรและรถจักรยานยนต์บูรณาการ ในรายวิชาสัมมนาและฝึกอบรมในองค์กร เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน  พ.ศ. 2560  ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่ไข ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาท เจาะบำรุง อาจารย์ชาตรี ศรีถาวร และนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการ ระบบงานสวม ISO สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News - ผศ.ธงชัย เบญจลักษณ์ และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการ ระบบงานสวม ISO สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ให้กับบุคลากร จาก กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล ตาก วันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ โรงปฏิบัติงานเครื่องมือกลพื้นฐาน มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


อธิการบดี มอบตู้อบผ้าอัตโนมัติ และเครื่องให้ความอบอุ่นอินฟราเรดสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

14 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานมอบตู้อบผ้าอัตโนมัติ และเครื่องให้ความอบอุ่นอินฟราเรดสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก โดยมีศิษย์เก่า และคณาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปกร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภาพ : งานประชาสัมพันธ์... >> อ่านต่อ


โครงการสื่อสุริยะอาสา
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ โคตทะเล และคณะ ดำเนินโครงการสื่อสารและข่าวสารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาของชุมชน ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (สื่อสุริยะอาสา) ได้ทำการติดตั้งระบบการกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และระบบสังเกตุการณ์ทางไกล จำนวน 15 จุด ครอบคลุม 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านกามาผาโด้ บ้านป่าสัก บ้านตะโต๊ะโกร และบ้านทีหนึเด ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา