โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตรและรถจักรยานยนต์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตรและรถจักรยานยนต์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 16 กันยายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 3560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Tak News

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตรและรถจักรยานยนต์บูรณาการ ในรายวิชาสัมมนาและฝึกอบรมในองค์กร เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน  พ.ศ. 2560  ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่ไข ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาท เจาะบำรุง อาจารย์ชาตรี ศรีถาวร และนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็ก  อาทิ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์  ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้และบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กของตนเอง อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการบำรุงรักษาและได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์  ในวันงานได้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรตลอดทั้งช่วงเช้าของทุกวัน ช่วงบ่ายปฏิบัติการซ่อม ในโครงการจะพิจารณาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรหรือรถจักรยานยนต์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการนำมาในงาน และจะทำการปรับแต่งหรือเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ที่จำเป็น  ผลตอบรับจากการประเมินโครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา