โลโก้เว็บไซต์ สวพ.เปิดรับข้อเสนอสนับสนุนทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย R4T ปีงปม.2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวพ.เปิดรับข้อเสนอสนับสนุนทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย R4T ปีงปม.2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กันยายน 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 6351 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทุน R4T ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เปิดรับข้อเสนอสนับสนุนทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research for Transfer) ภายใต้โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสหกรรมแก่อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดของท่าน

รายละเอียด กำหนดการ

เปิดรับสมัครทุน

20 - 30 กันยายน 2560

นำเสนอข้อเสนอโครงการ และคณะกรรมการพิจารณาทุน

10 ตุลาคม 2560

ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลการสนับสนุน

13 ตุลาคม 2560

ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560

ทำสัญญารับทุนและโอนเงิน

19 - 26 ตุลาคม 2560

ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560

 

>> ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม และใบสมัคร

 

 • ลักษณะทุน : เป็นทุนสำหรับอาจารย์/บุคลากร ร่วมกับนักศึกษา มทร.ล้านนา นำเอาองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่มาจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จนำไปถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรม OTOP SMEsวิสาหกิจ และชุมชน ผ่านกระบวนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • งบประมาณสนับสนุน :จากสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่เกิน80,000 บาท/ทุน

(ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาของผลงานวิจัย)

 • จำนวนทุนสนับสนุน : ไม่น้อยกว่า 20 ทุน
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเสนอขอรับทุน:
 1. ใบสมัคร  
 2. เอกสารองค์ความรู้งานวิจัยตามตัวอย่าง
 3. สำเนา มคอ.3 ส่วนที่ 1-4 ที่ระบุงานวิจัยชัดเจน
 4. ประวัตินักวิจัย     *ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและตัวอย่างได้ที่นี่
 • เงื่อนไขการรับทุน:
 1. ถ่ายทอดผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ผู้ประกอบการ/ วิสาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs/ประชาชน
 2. ผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดจำนวนอย่างน้อย 1 หน่วยงาน หรือ 30 คน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 3. ระยะเวลาในการอบรม 1-3 วันแล้วแต่เนื้อหาทางวิชาการ
 4. เอกสารชุดองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม อย่างน้อย 1 ชุด
 5. กำหนดให้มีการเก็บค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน/ครั้งหรือ ค่าลงทะเบียนสนับสนุนจากหน่วยงานร้อยละ 15% ของงบประมาณที่เสนอขอโดยหัวหน้าโครงการรวบรวม เพื่อนำส่งเข้ากองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
 6. องค์ความรู้งานวิจัยต้องสามารถบูรณาการการเรียนการสอนโดยระบุใน มคอ.3 ชัดเจน
 • ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน (1 มกราคม–30 มิถุนายน 2561) โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้
 • คุณสมบัติผู้รับทุน : เป็นบุคลากร สังกัด มทร.ล้านนา

กำหนดให้ 1 โครงการ มีผู้ร่วมโครงการ ดังนี้

            ข้อ (1) มีอาจารย์สังกัด/บุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมในโครงการ อย่างน้อย 3 คน (หัวหน้าโครงการ 1 คน และผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 2 คน)

            ข้อ (2) มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน มทร.ล้านนาเป็นผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 5 คน

 • การเบิกจ่ายเงิน : ในหมวดรายจ่ายอื่น ๆ ประจำปี 2561 ให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสนับสนุนได้แก่

            (1) หมวดค่าตอบแทน –

            (2) หมวดค่าใช้สอย เช่น ค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาดำเนินการ

            (3) หมวดค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุสำหรับประกอบการจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ การเกษตร ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ค่าวัสดุเคหะภัณฑ์

หมายเหตุ : ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย และครุภัณฑ์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา