โลโก้เว็บไซต์ โครงการสื่อสุริยะอาสา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสื่อสุริยะอาสา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ โคตทะเล และคณะ ดำเนินโครงการสื่อสารและข่าวสารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาของชุมชน ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (สื่อสุริยะอาสา) ได้ทำการติดตั้งระบบการกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และระบบสังเกตุการณ์ทางไกล จำนวน 15 จุด ครอบคลุม 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านกามาผาโด้ บ้านป่าสัก บ้านตะโต๊ะโกร และบ้านทีหนึเด ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (สำนักงาน กสทช.)
เอกสารเผยแพร่โครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา