โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาตาก จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1593 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL TAK NEWS - 2ตุลาคม2560

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เบญจลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก ประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2560 หลังจากที่ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนามเพื่อผลิตครูวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของตลาดและศึกษาวิชาการด้านอาชีพเพื่อที่ได้บูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครู และความรู้ด้านช่างอุตสาหกรรม ที่ได้เรียนมาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับสถาบันเครือข่ายตามประกาศของครุสภา เป็นระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาได้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตนของนักศึกษาในขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจเพื่อลดปัญหาในด้านต่าง ๆ และนำปัญหามาประยุกต์สู่งานวิจัยชั้นเรียน ที่จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตนักปฎิบัติ (Hands On)โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีสุดท้าย ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และมีการมอบรางวัลใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีการนำเสนอดีเด่นดังนี้ นายสุทธิพงษ์ แผ่นพิมาย นายฉัตรชัย สมปอง นายจิรศักดิ์ บุญธานี นางสาวศศิธร ดีสูงเนิน นายโสภณ กล่อมเกลี้ยง และนางสาวนุชจรินทร์ สาลิกา และมีโลห์รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น ได้แก่ นายชัยณรงค์ แสนเปา และว่าที่ร้อยตรีไชยกร อินทะพงค์ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนาตาก

FB งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา