โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตากให้การต้อนรับ Dr.habil. Franz Dunkel, RWTH Aachen University | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาตากให้การต้อนรับ Dr.habil. Franz Dunkel, RWTH Aachen University

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 ตุลาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 2161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Tak News - 3 ตุลาคม 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ Priv.-Doz.Dr.habil.
Franz Dunkel Prof.(Assoc.) RWTH Aachen University, Germany และ ดร.มนูญ ชื่นชม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมต้อนรับและรับฟัง ข้อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (THAI-MEISTER-ACADEMY) เพื่อการพัฒนาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on Graduates)  ณ ห้องประชุมพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ 84 ปีฯ มทร.ล้านนา ตาก
FB Fanpage : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา