โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา และปรับแต่งระบบ Platform การบริหารจัดการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา และปรับแต่งระบบ Platform การบริหารจัดการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 44 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารและทีมงาน เดินทางไปยังบริษัท ดับบลิว พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและปรับแต่งระบบ Platform การบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมกับบริษัท ดับบลิว พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา พลเพชร Managing Director W.P.P ENGINEERING COMPANY LIMITED กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านการจัดการศึกษาระหว่างภาคสถานศึกษากับภาคประกอบการ เพื่อสร้างระบบหรือ Platform ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตอบโจทย์ภาคการผลิตของประเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา