โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-07 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-09-07

วิทยบริการฯ ขานรับ นโยบายมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับ Big Data จัดประชุมวางกรอบคณะทำงานฯ ๖ พื้นที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ไปยัง มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดข... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน ร่วมกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาศ
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการและการศึกษา ตลอดจนด้านการทำวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประเมินผลการเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทย
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้าร่วมการประเมินผลการเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทย สาขาเมคคาทรอนิกส์ และให้กำลังแก่นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ณ ห้องฝึกอบรมระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and Mechatronics Academy : AMA) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรี... >> อ่านต่อ


(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้           - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลฝายแก้ว อำเภอ... >> อ่านต่อ


เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 1. ชื่อโครงการ จ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน... >> อ่านต่อ


เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566 1. ชื่อโครงการ จ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ การพัฒนาแผนการเรียนระดับโมดูลฯ
พุธ 7 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 - 5 กันยายน 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ การพัฒนาแผนการเรียนระดับโมดูล และยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียนจากการเทียบโอนประสบการณ์ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและการแลกเปลี่ยนเรีย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา