โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประเมินผลการเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประเมินผลการเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 296 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้าร่วมการประเมินผลการเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทย สาขาเมคคาทรอนิกส์ และให้กำลังแก่นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ณ ห้องฝึกอบรมระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and Mechatronics Academy : AMA) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน World Skill Special Edtion 2022 เมืองสตุตการ์ท ประเทศเยอรมันนี ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2565 โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากบริษัท K-CNS จำกัด สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and Mechatronics Academy : AMA) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา