โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน ร่วมกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาศ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน ร่วมกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 458 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการและการศึกษา ตลอดจนด้านการทำวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระดับหน่วยงาน (MOA) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านระบบอัตโนมัติแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ด้วย

พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์สาคร ปันตา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา