โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมการประเมินผลการเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการประเมินผลการเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมการประเมินผลการเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการประเมินผลการเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประเมินผลการเก็บตัวเยาวชนทีมชาติไทย
    เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้าร่วมการประเมินผลกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา