โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ การพัฒนาแผนการเรียนระดับโมดูลฯ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ การพัฒนาแผนการเรียนระดับโมดูลฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 3 - 5 กันยายน 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ การพัฒนาแผนการเรียนระดับโมดูล และยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียนจากการเทียบโอนประสบการณ์ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานโครงการภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร ,  รศ.ดร. อัคครัตน์ พูลกระจ่าง, ผศ.ดร.รินฤดี ปาปะใน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา