โลโก้เว็บไซต์ โครงการ 3-5  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ 3-5

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ การพัฒนาแผนการเรียนระดับโมดูลฯ
เมื่อวันที่ 3 - 5 กันยายน 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ การพัฒนาแผนการเรียนระดับโมดูล และยกระดับการจัดก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา