โลโก้เว็บไซต์ stiwbs 2022 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

stiwbs 2022

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2022)
เมื่อวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2565  นำโดย ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเชิญจากเจ้าภาพ มหาวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา