โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาเครื่องกล มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสาบูรณาการความรู้จากการเรียนสู่การปฏิบัติจริง มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ให้น้องๆนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลดีขึ้น | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาเครื่องกล มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสาบูรณาการความรู้จากการเรียนสู่การปฏิบัติจริง มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ให้น้องๆนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลดีขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1674 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "วิศวะอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 (ย้อนหลัง)"  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านสะมอจาล่าง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2562 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯและชุมชนโดยรอบ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลกับชุมชนตลอดจนสร้างกระบวนการบริหารจัดการทำงานร่วมกันของนักศึกษา และนำทักษะความรู้ทางด้านวิชาช่างไปประยุกใช้งานในเชิงสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์แก่สังคม  โดยกิจกรรมที่นักศึกษาฯ ได้ร่วมกันจัดขึ้นประกอบด้วยการซ่อมแซมและพัฒนาระบบประปารอบศูนย์การเรียนรู้ฯและการจัดกิจกรรมสันทนาการ "วันเด็กย้อนหลัง"  เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และขนมให้กับนักเรียนภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา และ "ชมรมฅจจรอาสาและพัฒนาสังคม" ซึ่งเป็นชมรมจิตอาสาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์และบางส่วนได้เดินทางเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับนักศึกษาอีกด้วย 

 


สามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดกิจกรรมได้ที่ 
FaceBook : กองประชาสัมพันธ์ ราชมงคลล้านนา
email : prd@rmutl.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 1032

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา