โลโก้เว็บไซต์ การประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันทึ่ 29 มกราคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมี รศ.ธีระศุกดิ์ อุรัจจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์สมเกียรติ วงศ์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณบดี รองคณบดี อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องจากทุกคณะ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมมุข อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.

     การประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องมากจาก มทร.ล้านนา ได้รับการติดต่อจาก Yunnan New Century Education Research and Evaluate Center P.R. of China ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางในการประสานงานด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศไทยของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐระชาชนจีน ซึ่งมีความประสงค์ที่จะทำความร่วมมือเพื่อส่งนักศึกษาในมณฑลยูนนานมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มทร.ล้านนา ซึ่งในการประชุมได้มีการหารือเรื่องหลักสูตรของแต่คณะที่จะสามารถเปิดรับนักศึกษาต่างชาติให้เข้าศึกษาต่อได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ การเตรียมความพร้อมหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งวางแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการรับนักศึกษาจีน และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา