โลโก้เว็บไซต์ ครูช่างอาสา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครูช่างอาสา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 764 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ครูช่างอาสา

อาจารย์มนตรี  แก้วอยู่ พร้อมด้วยอาจารย์ไกรลาศ  ดอนชัย, อาจารย์พบสันต์  ติไชย, อาจารย์นพรัตน์  เตชะนันธ์รัตน์กุลและนางสาวนิรมล  ประเสริฐพงศ์กุล  นำนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหการ และหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกค่ายอาสาในโครงการ “ครูช่างอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อพาน้องแดนไกลสู่โรงเรียนน่าอยู่ เพิ่มการเรียนรู้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านสินชัย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มนักศึกษาช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน สนามเด็กเล่น สร้างหลังคาสนามเด็กเล่น จัดกิจกรรมนันทนาการ และทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ

โครงการครูช่างอาสา จัดเป็นประจำทุกๆปี เป็นโครงการที่จัดขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย โดยจะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมในที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลน เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความอดทน ความสามัคคี เสียสละความสุขส่วนตนให้แก่ส่วนรวมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา