โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Mr. Noel Kristian  Mr. Ji Peng Xiang  Ms. Adeline Wong โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย รศ. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ผู้ดำเนินโครงการ Learninging Express 2019 และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมุข อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

    การประชุมในครั้่งนี้เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2019 (LEX 2019) ที่จะจัดขึ้น ณ มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2562 และชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ผู้บริหารไดรับทราบ อีกทั้งดำเนินการสำรวจชุมชนเป้าหมาย ณ ชุมชนต่างๆในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดโจทย์ปัญหาในการดำเนินโครงการ LEX 2019 อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา