โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วาทรอยตรสทธบรณ 1                                   นายวระพรรณ 1     

                                            ผศ.ว่าที่ ร.ต.สิทธิบูรณ์  ศิริพรอัครชัย                                ผศ.วีระพรรณ  จันทร์เหลือง

                                            สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (น่าน)                               สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล (ตาก)

                                            ตั้งแต่วันที่  ๑๕ ต.ค.๕๗                                                   ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๗


นายวรพจน 1                                          ดร 1  

                                             ผศ.วรพจน์  ศิริรักษ์                                                               ผศ.วิฑูรย์  พรมมี
                                                                                                
                                             สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เชียงราย)                             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เชียงราย)
  
                                             ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๖                                                        ตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๗


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา