โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดสัมมนาทบทวนบทบาท พนง.สถาบันอุดมศึกษา 6 พื้นที่ เพื่อตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดสัมมนาทบทวนบทบาท พนง.สถาบันอุดมศึกษา 6 พื้นที่ เพื่อตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 9134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนา “บทบาทของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ” ในระหว่างวันที่  5-6 มีนาคม 2561 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่   เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนได้รับทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและตอบสนองกระบวนการในการพัฒนา มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคม ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบร่วมกันในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้เป้าหมายหลัก (5 Flagships) เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนได้ร่วมระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในการพัฒนา ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจเรื่องการสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัยอย่างมืออาชีพ” ซึ่งมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจาก มทร.ล้านนา 6 พื้นที่จำนวน 364 คนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา