โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ถ่ายทอดความรู้และขยายผลเทคโนโลยีชลประทานน้ำหยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ถ่ายทอดความรู้และขยายผลเทคโนโลยีชลประทานน้ำหยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 417 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาตร์ นำโดย รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์  หัวหน้าโครงการวิจัย   โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการชลประทานน้ำหยดแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่ภัยแล้งเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัย โดย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 2560  ได้จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมทั้งขยายผลเทคโนโลยีระบบชลประทานน้ำหยด ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ ในวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ เทศบาลตำบลออนใต้ กลุ่มเกษตรกรออนใต้ เครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภอสันกำแพง หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน ทั้งนี้ เป้าหมายการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นทางเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในระบบการผลิตของเกษตกร รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถการรับมือต่อภัยแล้งให้แก่ชุมชนเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิผลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา