โลโก้เว็บไซต์ การถ่ายทอดความรู้และขยายผลเทคโนโลยีชลประทานน้ำหยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การถ่ายทอดความรู้และขยายผลเทคโนโลยีชลประทานน้ำหยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ถ่ายทอดความรู้และขยายผลเทคโนโลยีชลประทานน้ำหยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาตร์ นำโดย รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์  หัวหน้าโครงการวิจัย   โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการชลประท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา