โลโก้เว็บไซต์ โครงการติดตามและประเมินผลของบุคลากร ลาศึกษาต่อ สังกัด มทร.ล้านนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการติดตามและประเมินผลของบุคลากร ลาศึกษาต่อ สังกัด มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผลของบุคลากรลาศึกษาต่อ สังกัด มทร.ล้านนา
เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรม "โครงการติดตามและประเมินผลของบุคลากรศึกษาต่อ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา