โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-01 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-02-01

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ถ่ายทอดความรู้และขยายผลเทคโนโลยีชลประทานน้ำหยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาตร์ นำโดย รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์  หัวหน้าโครงการวิจัย   โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการชลประทานน้ำหยดแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่ภัยแล้งเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัย โดย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 2560  ได้จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมทั้งขยายผลเทคโนโลยีระบบชลประทานน้ำหยด ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเ... >> อ่านต่อ


ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยประชาชน และ GSB Startup Academy
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

          ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการ  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน  เพื่อร่วมประชุมหารือและบูรณาการแนวทางการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มอบหมายให้ อาจารย์ณรงค์  นัน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา