โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดสัมมนาการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ดึงคณาจารย์ร่วมระดมความคิดและขับเคลื่อนสู่การผลิตบัณฑิต Hands-on อย่างมีคุณภาพ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดสัมมนาการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ดึงคณาจารย์ร่วมระดมความคิดและขับเคลื่อนสู่การผลิตบัณฑิต Hands-on อย่างมีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3628 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทครู มทร.ล้านนาต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เชิงรุก" ในการสัมมนา "การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ" ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคม และมีความเข้าในถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบร่วมกันในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้เป้าหมายหลัก (5 Flagships) ตลอดจนให้คณาจารย์ได้ร่วมระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในการพัฒนาระบบการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าต่อไป ซึ่งในโครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์  คุณเทอดทรงชัย พุทธิศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย และคุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "บทบาทครูยุคการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ " โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน


 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา