โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2377 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาชมรมพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
          นางสาวสิราวรรณ  รัตนะ นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวในนามผู้รับผิดชอบโครงการว่า ค่ายอาสาสานฝันการเกษตรเพื่อน้องเป็นโครงการที่ชมรมพัฒนาการเกษตร จัดทำขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยลัยอันจะส่งผลให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเกิดการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียนและชุมชนที่ห่างไกลความเจริญทำให้ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางชมรมฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนจัดสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน จัดบอร์ดสื่อการเรียนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมนันทนาการแก่นักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมมีสมาชิกชมรมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 18 คน โดยมีรองศาสตราจารย์กุลชลี  วงษ์ไทย และรองศาสตราจารย์สุธีกานต์ โสตถิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว : เพ็ญผกา กิจวรรณ / รองศาสตราจารย์สุธีกานต์ โสตถิกุล
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา