โลโก้เว็บไซต์ “ชลประทานน้ำหยด” นักวิจัยราชมงคลล้านนาลงพื้นที่ให้ความรู้ การจัดการน้ำในระบบการผลิตของเกษตร  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“ชลประทานน้ำหยด” นักวิจัยราชมงคลล้านนาลงพื้นที่ให้ความรู้ การจัดการน้ำในระบบการผลิตของเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2611 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.ปัญจรัตน์ โจลานันท์ อาจารย์ประจำสาชาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร
ล้านนา นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีชลประทานน้ำหยดแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่ภัยแล้งเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัย โดย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 2560 เพื่อเป็นทางเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในระบบการผลิตของเกษตกร รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถการรับมือต่อภัยแล้งให้แก่ชุมชนเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิผลโดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และคณะเศรษฐศาสตร์และวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมทั้งขยายผลเทคโนโลยีระบบชลประทานน้ำหยด โดยมีอาจารย์จิรศักดิ์ ปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและ รศ.ดร.ปัญจรัตน์ โจลานันท์ อาจารย์ประจำสาชาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรออนใต้ สมาชิกเทศบาลตำบลออนใต้ เครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภอสันกำแพง หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมกว่า 70 คน ณ เทศบาลตำบลออนใต้  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา