โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ9 ราชมงคล3 สถาบันพระจอมเกล้าฯ เปิดเวทีแข่งขันทักษะการสอน เฟ้นหาสุดยอดฝีมือด้านวิศวกรรม  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือ9 ราชมงคล3 สถาบันพระจอมเกล้าฯ เปิดเวทีแข่งขันทักษะการสอน เฟ้นหาสุดยอดฝีมือด้านวิศวกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการแข่งขัน Teaching Academy Award 2018 (7th) โดยความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งและกลุ่มเครือข่ายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง และสถาบัน/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การวิจัย และผลงานทางวิชาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพให้สามารถแข่งขัน ในระดับชาติและออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  โดยมีอาจารย์และนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 1,000 คน 

สำหรับการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 มีสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ศรีวิชัย, มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.อีสาน และ มทร.ล้านนา โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 18 รายการ ดังนี้

1.      การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม

2.      การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ

3.      การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (3D Modeling)

4.      การแข่งขัน CNC งานกัด และงานกลึง

5.      การแข่งขันงานเชื่อมโลหะ ทักษะการเชื่อม SMAW

6.      การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ

7.      การเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์AutoCAD

8.      การแข่งขันสร้างสายอากาศดิจิตอลทีวีโดยใช้แผ่น PCB

9.      การแข่งขันระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

10.    การแข่งขันทักษะการทำความเย็นและการปรับอากาศ

11.    การแข่งขันการออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนทางกลด้วยคอมพิวเตอร์

12.    การออกแบบระบบควบคุมห้องอบแห้งด้วย ระบบอัตโนมัติ

13.    การแข่งขันทักษะด้านการประยุกต์ใช้งาน IoT สำหรับการเตือนภัย

14.    การประกวดโปสเตอร์โครงงานและสหกิจศึกษา

15.    การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละ มหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา

16.    การแข่งขันการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

17.    การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย

18.    การแข่งขันการทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Drone)     

และการแข่งขันวิชาการ TEACHING ACADEMY AWARD 2018 ครั้งที่ 7 หรือการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นเวทีในการแข่งขันประเภทการสอนของกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งครูช่างอุตสาหกรรมที่เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะและความเชี่ยวชาญ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.พระนคร, มทร.ศรีวิชัย, มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.อีสาน และ มทร.ล้านนา แบ่งการแข่งขันด้านต่างๆ ดังนี้

1.    การแข่งขันประเภทการสอน 5 กลุ่ม (กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม, กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม, กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ, กลุ่มวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์/ กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และกลุ่มทักษะการสอน)

2.    การแข่งขันสื่อการสอนด้านฮาร์ดแวร์/นวัตกรรม

3.    การแข่งขันสื่อการสอนด้วยซอฟต์แวร์

4.    การแข่งขันประกวดด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

การแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยแก้วและดอยสะเก็ด)  

สามารถรับชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/pg/กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา