โลโก้เว็บไซต์ “การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2018 (7th)” | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2018 (7th)”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 945 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2018 (7th)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 

หลักการและเหตุผล
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เน้นการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ สู่ตลาดแรงงาน และการผลิตครูวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมที่มี
สมรรถนะและคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ของสำนักงานการอาชีวศึกษา ดังนั้น
กลุ่มเครือข่ายวิศวกรรมศาสตร์ของมทร. 9 แห่ง และ กลุ่มเครือข่ายหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 10
แห่ง ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 3 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จไปเป็น
ครูช่างอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติได้จริง ตลอดจนให้องค์กรวิชาชีพและ
สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จึงเสนอให้มีการจัดโครงการแข่งขันวิชาการขึ้น
ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติให้
เป็นเจ้าภาพในการจัดการโครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 และ การแข่งขันความเป็นเลิศ
วิชาการ TEACHING ACADEMY AWARD#7 2018 เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพให้กับ
นักศึกษา และทักษะการสอน การนำเสนอสื่อประกอบการสอน ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟแวร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งครู
ช่างอุตสาหกรรม ที่เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะและความเชี่ยวชาญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาระบบการศึกษา
ที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง ตลอดจนการนำศิลปวัฒนธรรมไทย การร้องเพลงไทยลูกทุ่งและแดนเซอร์รีวิวประกอบ
เพลง มาประกวดเพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในองค์กร และนักศึกษาเยาวชนต่อไป

วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้จากโครงงาน
มานำเสนอ งานวิจัยที่ชนะเลิศ จะได้คัดสรรส่งไปนำเสนอในงานวิจัยระดับชาติต่อไป
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการนำเสนอ
ผลงานวิชาการ จัดการประชุมวิชาการ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไป
3 เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของนักศึกษาในแต่ละ มทร. ตีพิมพ์เป็นเล่มเดียวหรือนำไปรวบรวมที่
เว็บไซท์วิจัยของนักศึกษาเพื่อการสืบค้นของรุ่นน้อง งานวิจัยที่สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้
จะได้นำไปต่อยอดต่อไป
4 เพื่อให้การเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน และพัฒนาร่วมกัน
การมีเวทีให้นักศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาการ นำสิ่งที่ตนเองสนใจศึกษา
มาแบ่งปันกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ลึกซึ้งขยายวงกว้างไกลขึ้น
5 เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
ทั้ง 9 แห่ง
6 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านทักษะทางด้านวิชาการ นวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างเครือข่าย
สถานศึกษา
7 เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/01/20180115115329_71444.docxออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา