โลโก้เว็บไซต์ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรองคณบดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรองคณบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ทิพจร  ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่เชียงราย
  2. นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย    ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่น่าน
  3. นายขวัญชัย เทศฉาย ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ตาก
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันไชย คำเสน ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ลำปาง
  5. นายกมลศักดิ์ รัตนวงษ์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่พิษณุโลก

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.นายปกรณ์ ลวกุล ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  พื้นที่ตาก

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1.รองศาสตราจารย์เกชา คูหา ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่น่าน

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่ตาก

3.นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่ลำปาง

4.รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่พิษณุโลก

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

1.นางชไมพร รัตนเจริญชัย  ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่เชียงราย

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติสร เรืองนาราบ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่น่าน

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ทุกข์สูญ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ตาก

4.นางพวงทอง วังราษฎร์ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ ลำปาง

5.นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ พิษณุโลก

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา