โลโก้เว็บไซต์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5844 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนีภาระงานที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานของส่วนราชการ จึงขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย

2.นายปรีชา  พลชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย

4.รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน

5.นายประเสริฐ ศรีพนม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา