โลโก้เว็บไซต์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5874 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นไปด้วยความเรียบาร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงมอบหมานให้รองอธิการบดีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล สั่งการอนุญาต การอนุมัติ การลงนามในหนังสือหรือเอกสารปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่ ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล ปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่ลำปาง

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร จันทร์ไชย ปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่น่าน

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ ปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่ตาก

4.ผู้ช่วยศาสตรจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์ ปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา