โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          12 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุม
          สำหรับการประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 โดยมีตัวแทนคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม ทั้งนี้ในการประชุมวันนี้ ได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกัน
         ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         เรียบเรียง : คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
         ที่มาของข่าว : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา